پایان نامه تدوین راهبردهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی


دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات

گروه: مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(M.A)

گرایش: استراتژیک

عنوان:

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی

مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

استاد راهنما:

دکتر محمد تابان

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………….……….2

1-1. مقدمه………………………………………………………………….……….3

1-2. بیان مسأله پژوهش………………………………………………………………….4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………….5

1-4. بهروه وران پژوهش……………………………………………………..………….5

1-5. اهداف تحقیق………………………………………………………….………….6

1-6. سؤال­های تحقیق………………………………………………………….……….7

1- 7. روش تحقیق…………………………………………………………….……….7

1-8. تعریف متغیرها…………………………………………………………………….7

1-8-1. تعریف مفهومی متغیرها……………………………..…………………………….7

1-8-2. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………..…….9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق………………………………………….……….10

2-1. مقدمه ………………………………………………………………………….11

2-2. مفهوم استراتژی ………………………………………………………………….11

2-3. تعاریف استراتژی…………………………………………………………..…….13

2-4. اهمیت استراتژی ………………………………………………………………….14

2-5. مدل­های مدیریت راهبردی ………………………………………………………….14

2-5-1. مدل فیلیپس………………………………………………………..………….15

2-5-2. مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون ……………………………………………….15

2-5-3. مدل پورتر …………………………………………………………………….15

2-5-4. مدل BCG………………………………………………………….……….17

2-5-5. مدل SWOT………………………………………………..……………….17

2-6. روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی راهبردی)…………………….19

2-7. اجرای راهبرد ………………………………………………………………..….29

تعیین ماموریت

2-8.  فرآیند برنامه‌ریزی استراتژی……………………………………………….……….29

2-9. سلسله مراتب استراتژی‌های سازمانی ……………..…………………………….…….32

2-10. انواع استراتژی ………………………………………………………………….32

2-10-1. استراتژی­های بنگاه …………………………………………………………….34

2-10-2. استراتژی­های کسب و کار……………………………………………………….34

2-10-3. استراتژی­های وظیفه‌ای ………………………………………………..……….34

2-10-4. استراتژی­های عملیاتی …………..……………………………………….…….34

2-10-5. استراتژی­های ثبات…………………………………………………………….34

2-10-6. استراتژی­های توسعه ……………………………………………….………….35

2-10-7. استراتژی­های کاهش…………………………………………………..……….35

2-10-8. استراتژی­های ترکیب……………………………………..…………………….35

2-11. زمان طراحی استراتژی …………………………………………………..……….35

2-12. مأموریت (رسالت)، سازمان ……………………………………………………….35

2-13. دورنما یا چشم‌انداز …………………………………………………….……….36

2-14. ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمان ………………………………………………….37

2-15. اهداف سازمان ………………………………………………………………….37

2-16. بررسی عوامل محیط سازمان ……………………………………………………….39

2-16-1. عوامل خارجی ……………………………………………………………….39

2-16-2. عوامل داخلی …………………………….………………………………….41

2-17. فرهنگ و معنای اصطلاحی آن………………………………………………..…….42

2-18. ویژگی­های فرهنگ……………………………………………………………….44

2-19. اهمیت و نقش فرهنگ در زندگی انسان و جامعه……………………………………….47

2-20. مدیریت فرهنگی…………………………..…………………………………….48

2-21. برنامه‌ریزی راهبردی فرهنگ……………………………………………………….49

2-22. راهبردهای کلان در مدیریت فرهنگی…………………………………………….….49

2-23. هیئت­های دینی و مذهبی………………………………………………………….52

2-24. کارکرد اجتماعی هیأت­های مذهبی………………………………………….……….52

2-25. تاریخچه جلسات و هیئت­های مذهبی در ایران………………………………..……….55

2-26. بخش سوم: پیشینه پژوهش……………………………………………..………….56

2-26-1. پیشینه پژوهش در داخل کشور ………………………………………………….56

2-26-2.  پیشینه پژوهش در سایر کشورها و سازمان‌ها ……………………………………….59

2-26. چارچوب پژوهش……………………………………………………………….62

فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق…………………………………………………..…….64

3-1. مقدمه ………………………………………………………………………….65

3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………….65

3-3. روش‌های گردآوری داده‌ها …………………………………………………..…….65

3-3-1. روش کتابخانه‌ای ……………………………………………………………….65

3-3-2. روش پیمایشی……………………………………………………..………….65

3-4. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………….…….66

3-5. پرسشنامه……………………………………………………………………….66

3-5- 1. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………..…….66

3-5-2. روایی ……………………………………………………………………….66

3-6. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها و الگوی تحلیل …………………………………….…….67

3-6-1. تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………..………….67

3-7. آزمون‌های مورد استفاده…………………………………………………………….67

3-8 . نرم افزارهای مورد استفاده………………………………………………………….67

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته­ها………………………………………………….….68

4-1. مقدمه ………………………………………………………………………….68

4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………….69

4-2-1. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن…………………………….……….69

4-2-2. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسی…………………………….70

4-2-3. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرسابقه عضو………………………….70

4-3. جمع بندی داده­های حاصل از پرسشنامه بسته……………………………….……….70

4-3-1. تجزیه و تحلیل آزمون مقایسه میانگین هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.……………………………………………………….…………….70

4-3-2. اولویت­بندی نقاط با استفاده از آزمون مقایسه میانگین…………………….……….70

4-4. تجزیه و تحلیل SWOT……………………………………………………….73

4-4-1. بیانیه مأموریت فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……………….75

4-4-2. چشم انداز فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…………….…….75

4-4-3. ماتریس عوامل داخلی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………..…….76

4-4-4. ماتریس عوامل بیرونی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلا………………….79

4-5. استراتژی­های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………………….82

4-6. ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی(QSPM)، هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام...90

4-7. آمار استنباطی……………………………………………….93

4-7-1. فرصت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………..……….93

4-7-2. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف)، برای متغیر فرص…………………….93

4-7-3. تجزیه و تحلیل معنی داری فرصت‌ها…………………………………………….94

4-7-4. رتبه­بندی فرصت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……………….96

4-8 . تهدید‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………….……….97

4-8-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای متغیر تهدیده…………………….97

4-8-2. تجزیه و تحلیل معنی داری تهدیدها…………………………………….…….97

4-8-3. رتبه­بندی تهدید‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………………….99

4-9. قوت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………..………….100

4-9-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای متغیر قوت‌ها……………..…….100

4-9-2. تجزیه و تحلیل معنی داری قوت‌ها………………………………….………….100

4-9-3. رتبه بندی قوت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………….……….102

4-10.

 

ضعف‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………..……….104

4-10-1. آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای نقاط ضعف‌………………….104

4-10-2. تجزیه و تحلیل معنی داری ضعف­ها………………………….…………….104

4-10-3. رتبه بندی ضعف‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…………….106

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری………………………………………………….….108

5-1. خلاصه تحقیق …………………………………………………………….109

5-2. سؤال­های تحقیق………………………………………………………..…….111

5- 3. یافته­های تحقیق……………………………………………………….…….111

5- 3-1. تجزیه و تحلیل سوات هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام…….111

5- 3-2. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام……….116

5-4. محدودیت­های تحقیق………………………………………………………….118

5-5. پیشنهادهای تحقیقاتیبه سایرپژوهشگران………………………………………….119

منابع………………………………………………..…………….…………….119

پیوست­ها………………………………………………………………..……….120

 

فهرست جدول­ها

جدول1-1.بهره­وران پژوهش…………………………………………………..…….6

جدول 4-1. ماتریس عوامل درونی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………..….77

جدول 4-2. ماتریس عوامل بیرونی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……..…….79

جدول 4-3. استراتژی های SO………………………………………………….83

جدول 4-4. استراتژی های  ST…………………………………………………….85

جدول4-5. استراتژی­های  WO…………………………………………………….87

جدول 4-6. استراتژی های WT…………………………………………………….88

جدول 4-7. ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژی­های so………….….90

جدول 4-8. ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژی­های ST…………….91

جدول 4-9. ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژی­های WO…………….92

جدول4-10. ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی(QSPM) استراتژی­های WT…………….92

جدول 4-11. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغییر فرصت‌ها………………….94

جدول 4-12. چک لیست بررسی محیط خارجی فرصت‌ها…………………………..….94

جدول 4-13.آزمون t تک نمونه‌ای متغیر فرصت‌ها…………………………………….95

جدول 4-14. رتبه­بندی فرصت­های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…….….96

جدول 4-15. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تهدیدها…………………….97

جدول 4-16. چک لیست بررسی محیط خارجی تهدیدها……………………………….97

جدول 4-17. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر تهدیدها……………………………………….98

جدول4-18. رتبه بندی تهدیدهای هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……..…….99

جدول 4-19. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر قوت‌ها…………..……….100

جدول 4-20. چک لیست بررسی محیط داخلی قوت‌ها……………………………….101

جدول4-21. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر قوت‌ها……………………………………….102

جدول 4-22. رتبه بندی نقاط قوت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………….103

جدول4-23. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نقاط ضعف‌…………….……….104

جدول 4-24. چک لیست بررسی محیط داخلی ضعف‌ها………………………..……….105

جدول 4-25. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر ضعف‌ها……………………….………….106

جدول 4-26. رتبه بندی نقاط ضعف هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام….107

جدول 5-1. نقاط قوت و ضعف هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلا……..112

جدول 5-2.  فرصت­ها و تهدیدات هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام……113

فهرست شکل­ها

شکل2-1. مدل رقابتی پورتر.…………………………………………………….. .16

شکل2-2. ماتریسی BCG.

شکل2-3. ماتریس آنالیز SWOT….……………………………………………………..18

شکل2-4. روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای تدوین راهبرد) ………………...19

شکل2-5.  فرایند تدوین چشم‌انداز..……………………………………………………..21

شکل2-6. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی……………………………………………………....23

شکل 2-7. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………..24

شکل2-8. ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف..……………………………….27

شکل2-9. ماتریس داخلی- خارجی……………………………………………………....27

شکل2-10. ماتریس QSPM…..……………………………………………………..29

شکل2-11. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک..……………………………………………………..31

شکل2-12. سلسله استراتژی‌های سازمانی……………………………………………………..32

شکل2-13. استراتژی‌های گوناگون……………………………………………………..33

شکل2-14. ارتباط رسالت، دورنما، ارزش‌های حاکم بر سازمان با اهداف س…………………….37

شکل2-15. رابطه بین نیروهای خارجی سازمان….…………………………………………………..40

شکل2-16. مدل پژوهش……………………………………………………..62

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن……………………………………………….69

نمودار 4- 2. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت.…………………………………………70

نمودار 4- 3. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه عضویت.…………………………………..70

نمودار 4-4. موقعیت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………………….81

نمودار 4-5. نمودار تارعنکبوتی موقعیت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………..8

چکیده:

 امروزه توجه به نقش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان­ها بسیار افزایش یافته و حتی برخی اندیشمندان علم مدیریت از آن به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی یاد می­کنند. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام است، روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی است بدین صورت که ابتدا با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز، عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف)، و عوامل خارجی( فرصت­ها و تهدیدهای)، سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام شناسایی و در ادامه با استفاده از پرسشنامه بسته این عوامل به نظرسنجی گذاشته شده است، جهت تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق آزمون­های آماری t­تک نمونه­ای، تحلیل عاملی تأییدی و روش تجزیه و تحلیل SWOT بکار رفته است که در نهایت 17 استراتژی شامل: شش استراتژی­SO، سه استراتژیST، پنج استراتژی WO و سه استراتژی­WT  برای سازمان تدوین و پیشنهاد گردید.

واژه­های کلیدی: برنامه­ریزی راهبردی، هیئت­های دینی و مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی، استان ایلام، SWOT.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید