پایان نامه تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی مصرف خانگی و تجاری در ایران


دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم اقتصادی

عنوان:

تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی مصرف خانگی و تجاری در ایران

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

خرداد 1385

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است. تقاضا برای گاز طبیعی در ماههای سرد بیشتر از ماههای گرم سال است؛ نوسانات اصلی تقاضای گاز به نیاز گرمایی این بخشها مربوط می‌شود.

علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوّی که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می‌شوند، عوامل دیگری نظیر شوکهای فصلی غیر‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده مانند قیمت و درآمد، عوامل غیر‌اقتصادی مثل تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می‌گذارند. بکار‌گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کششهای درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می‌شود.

در ایران برای اولین بار برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش  انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی‌شود. ماهیّت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کششهای بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.

کلید واژه‌ها:

تقاضای گاز طبیعی، نوسانات فصلی، روند اصلی، مدل ساختار سری‌ زمانی و فیلتر کالمن

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
پیشگفتارج
فصل ا- موضوع شناسی پژوهش1
1-1. عوامل مؤثر در تقاضای کوتاه‌مدت گاز طبیعی5
2-1. عوامل مؤثر در تقاضای بلندمدت گاز طبیعی5
3-1. سؤالات تحقیق، فرضیه‌ها و هدف‌های پروژه9
4-1. سازمانهای بهره‌بردار از نتایج تحقیق9
فصل 2- مرور اولیه ادبیات10
2-1. انگستد و بنتزن12
2-2. تیلور14
2-3. کلمنتس و مادلنر15
2-4. لستر-جاج-نیومیا17
2-5. هیلبرت، لیو و لین، ونجرندال و جیومرا19
2-6. لیو و کابودان19
2-7. سارک و ستمن21
2-8. نیل آرس و حیدر آرس22
2-9. اس‌‌جیل و جی‌‌دفراری24
2-10. جمع بندی فصل28
فصل 3- روش تحلیل و ارائه اطلاعات30
3-1. تحلیل الگوی روند اصلی تقاضای انرژی31
الف- پیشرفت تکنولوژی31
ب- سلیقه مصرف کننده34
ج- ساختار اقتصادی34
3-2. تحلیل الگوی نوسانات فصلی تقاضای انرژی38
3-4. مدل مؤلفه‌های غیرقابل مشاهده39
الف- معرفی روش39
ب- تصریح نظری مدل42
3-5. داده‌ها و روش گردآوری43
فصل 4- حالت-فضا و فیلتر کالمن44
4-1. ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا45
4-2. فروض بکار رفته در فیلتر کالمن47
4-3. چند مثال از ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا47
4-5. استخراج فیلتر کالمن49
4-6. برآورد پارامترها به روش حداکثرراستنمایی52
فصل 5- تخمین مدل و نتیجه‌گیری54
5-1. تخمین مدل55
5-2. تفسیر ضرایب62
5-3. تفسیر نتایج65
5-4. پیش‌بینی65
5-5. خلاصه و نتیجه‌گیری68
فهرست منابع70
پیوست73
فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1. برخی از مطالعات انجام شده در تقاضای انرژی که روش هم انباشتگی را بکار گرفته‌اند15
2-2. تعریف متغیرهای وارد شده در سیستم معادلات همزمان20
3-1. طبقه‌بندی عوامل مؤثر در روند اصلی تقاضای انرژی34
3-2. طبقه‌بندی حالتهای ممکن الگوی روند تصادفی41
5-1. خلاصه تخمین تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران59
5-2. نتایج تخمین تقاضا در بعضی از حالتهای مختلف مؤلفه روند61
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-1. سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخش خانگی و تجاری سال 833
1-2. سهم مصرف کنندگان نهایی از کل مصرف گاز طبیعی سال 833
1-3. سهم حامل انرژی گاز طبیعی در تأمین انرژی بخش خانگی و تجاری3
1-4. سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز طبیعی3
1-5. کل مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری4
2-1. مصرف ماهیانه گاز طبیعی در مقابل مقدار درجه گرمایش روز در شهر اسکی شیر ترکیه24
نمودارهای تخمین‌های اریب‌دار کشش قیمتی تقاضای انرژی35
3-1. افزایش در قیمت و  با شیب نزولی (منفی)35
3-2. افزایش در قیمت و  با شیب صعودی (مثبت)35
3-3. کاهش در قیمت و  با شیب نزولی (منفی)36
3-4. کاهش در قیمت و  با شیب صعودی (مثبت)36
نمودارهای تخمین‌های اریب‌دار کشش درآمدی تقاضای انرژی36
3-5. افزایش در درآمد و  با شیب نزولی (منفی)36
3-6. افزایش در درآمد و  با شیب صعودی (مثبت)36
3-7. کاهش در درآمد و  با شیب نزولی (منفی)37
3-8. کاهش در درآمد و  با شیب صعودی (مثبت)37
5-1. مصرف سرانه گاز طبیعی56
5-2. لگاریتم طبیعی مصرف کل گاز طبیعی56
5-3. نسبت قیمت اسمی گاز بر برق57
5-4. متوسط دمای هوای تهران (فرودگاه مهرآباد)63
5-5. نمودار همبستگی نگار پسماند‌های تقاضا64
5-6. پیش‌بینی لگاریتم طبیعی مصرف سرانه گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری ایران67

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید