پایان نامه تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392


فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………2

1-2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-اهداف تحقیق………..        …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..        8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 -پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 15

2-2 -تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………          17

2-3 -تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. 21

2-4 – مفهوم دیپلماسی  …………………………………………………………………………………………….  25

2-4 -1- تعریف دیپلماسی …………………………………………………………………………………………..          25

2-4 -2- تعریف دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………………….          27

2-4-3-تاریخچه دیپلماسی عمومی……………………………………………………………………………….. 29

2-4 -4- دیپلماسی عمومی نوین……………………………………………………………………………………..           26

2-4 -5-عوامل موثر بر دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………… 33

2-4 -6- مولفه های دیپلماسی عمومی…………………………………………………………………………………       35

2-4 -7- تعریف دیپلماسی فرهنگی……………………………………………………………………………………………………… 39

2-4 -8-تعریف دیپلماسی رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………..         39

-5-2 تفاوت دیپلماسی عمومی و رسانه ای……………………………………………………………………………………………   41

2-6- چارچوب نظری و روش شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-1-دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل……………………………………………………………..   31

2-6-2-نظریه واقع‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………….         31

2-6-3-نظریه نو واقع گرائی ………………………………………………………………………………………… 33

2-6-4-دیپلماسی عمومی ازدیدگاه نظریه واقع گرائی و نو واقع گرائی…………………………………………………….      33

2-6-5-نظریه لیبرالیسم . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..       34

2-6-6-نظریه نولیبرالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-7-دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه لیبرالیسم و نو لیبرالیسم …………………………………………………..       34

2-6-8-ساختارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-9-دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی…………………………………………………………………………………   36

2-6-10-نظریه تاثیر سی ان انی…………………………………………………………………………………………………………… 36

2-6-11-نظریه برجسته سازی ………………………………………………………………………………………………………………       42

2-6-12-نظریه برجسته سازی در تاثیر سی ان انی ……………………………………………………………………………….   43

2-6-13-نظریه شاخص سازی …………………………………………………………………………………………………………….         44

2-6-14-نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا     …………………………………………………………………………….      45

2-7-تعریف دیپلماسی اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………..         45

2-8 –مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ………………………………………………………….      46

2-9 -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی ………………………………………………………………………………….    47

2-10 – اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای……………………………………………………………………………….. 50

2-11 – دیپلماسی عمومی آمریکا………………………………………………………………………………………………………….. 54

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-2- تاریخجه گفتمان……       …………………………………………………………………………………………….  63

3-3- مبانی نظری گفتمان ……………………………………………………………………………………………            63

3-3- 1- نظریه گفتمان در زبان شناسی ……………………………………………………………………………   63

3-3-2- ساختارگرائی و زبان………………………………………………………………………………..           ………  62

3-3-3- پسا ساختارگرائی و گفتمان ……………………………………………………………………………… 63

3-4- نظریه های تحلیل گفتمان …………………………………………………………………………………….   64

3-4-1- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو …………………………………………………………………………        65

3-4-2- دریدا و پساساختارگرائی………………………………………………………………………………….. 65

3-4-3- نظریه گفتمان لاکلاو موفه……………………………………………………………………………………………………………..  65

3-5- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان         …………………………………………………………………………………  66

3-6- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه ……………………………………………………………….    68

3-6-1- غیریت سازی ……………………………………………………………………………………………….  68

3-6-2- قابلیت دسترسی          …………………………………………………………………………………………..   69

3-6-3- قابلیت اعتبار………………………………………………………………………………………………..  69

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید