پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران


چکیده:

در این رساله تلاش می­شود به بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی  و فرهنگی جنگ و رابطه­ی آن با سینما و همچنین چگونگی بازتاب آن “زمینه” ها در سینما ، در سه دهه بعد از انقلاب پرداخته شود. در واقع نگارنده سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم­های سینمایی با موضوعیت جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ است. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­(متن)های ابراهیم حاتمی­کیا شناسایی کرد. تمامی فیلم­های انتخاب شده فیلم­های حاتمی­کیا هستند. سه دهه­ی مدنظر شامل  دهه­ی اول که جنگ جریان داشته­، دهه­ی دوم که مصادف با جریان سازندگی بوده است و دهه­ی سوم که دهه­ی اصلاحات است. در این پایان­نامه تنها یک گفتمان جنگ شناسایی می­شود که این گفتمان در طول سه دوره تغییر و تحول می­یابد. به زبانی دیگر سه گفتمان جنگ که هر یک خود را در تقابل با دیگری تعریف کند و جود ندارد، بلکه یک گفتمان مورد توجه قرار می­گیرد که چگونه در طول سه دهه تغییر می­یابد. نگارنده سه دوره­ی اصلی در گفتمان جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده است. هریک از سه دوره و یژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. روش این رساله مبتنی بر مطالعات فرهنگی و تحلیل گفتمان-نظریات لاکلائو وموفه- می­باشد. در این پایان نامه از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است که عمدتا آن را هم به مثابه­ی روش و هم به مثابه­ی نظریه در نظر می­گیرند. بواقع رویکرد مطالعات فرهنگی نقشی شناختی برای هنر قائل است و از توجه صرف به مقوله زیبا شناختی فراتر می­رود و آن را در ارتباط با فهم ما از جهان هستی قرار می­دهد،از این رو متن(فیلم)های حاتمی­کیا حوزه­های گفتمانی می­شوند برای شناختن وضعیت دوران­ها.

 واژه‌های کلیدی:

  الف- فارسی:

  سینمای­جنگ، تحلیل­گفتمان، دیگری،  لاکلائو، موفه.

   فهرست مطالب:

عنوان                        صفحه

مقدمه: 1

فصل اول. 4

1-1-  بیان مسأله: 5

1-2 – اهداف پژوهش: 7

1-3- انگیزه­های شخصی پژوهش: 8

فصل دوم. 10

2-1- مروری بر پژوهشهای انجام شده: 11

2-2- چیستی وتحلیل گفتمان. 13

2-3- مفاهیم بنیادی نظریه گفتمان لاکلائو و موفه : 18

فصل سوم. 22

3-1- روش تحقیق: 23

3-2- تبارشناسی.. 30

3-3- شناسایی فضای تخاصم. 33

3-4- تعیین زمان و مکان. 33

3-5- منازعات معنایی و تحولات اجتماعی.. 34

3-6-دال مرکزی.. 35

3-7- دال شناور. 36

3-8- دال اعظم/ دال متعالی. 36

3-9- وقته، عنصر و بعد. 37

3-10-  روایی و پایایی در تحلیل گفتمان. 37

3-11- روش نمونه گیری و جامعه آماری.. 38

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید