پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

تحصیلات تکمیلی – گروه جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته :جغرافیای سیاسی

عنوان:

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

استاد راهنما :

دکتر سید علی پور فیـــکویی

زمستان  1393

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 
فصـل اول 
 فصل اول : کلیات تحقیـق. …………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1:بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3-  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4: سوال  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4-1- مهمترین سوال مورد بررسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5-1: فرضیه های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6: محدوده مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7: بهره وران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- مشکلات تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9: مفاهیم و واژگان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9-1: ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9-2: امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-3:مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-4- مرز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-9-5: مرز سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 
فصـل دوم 
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2:مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1- منطقه و منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-2- هویت ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3- نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-4- هیدروپلیتیک. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-5- تهدیدات ژئواکونومیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-3: اولویت های منطقه ایی و هویت ژئوپلیتیک ایران……………………………………………………………………………………………………….25
2-3-1: منطقه خاور میانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-2:  منطقه خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3-3:  منطقه شبه قاره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-4: منطقه آسیای مرکزی………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-3-5:  منطقه قفقاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4 : مکاتب و نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-1: مفهوم رادیکال و رادیکالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-4-2: حوزه مطالعات جغرافیای رادیکالیسم……………………………………………………………………………………………………………………29
2-5 : انواع دیدگاهها در زمینه ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-6 : رویکرد ژئوپلیتیک از بدو تا کنون………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-6-1: رویکرد ژئوپلیتیک در دوره تولد………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-6-2: رویکرد ژئوپلیتیک در دوره افول…………………………………………………………………………………………………………………………33
2-6-3 : رویکرد ژئوپلیتیک در دوره احیاء و شکوفایی……………………………………………………………………………………………………..34
2-6-4 : رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین………………………………………………………………………………………………………………………36
2-7:  ژئوپولیتیک ایران و نظام امنیت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………….38
2-8:  منطق تلاش ایران برای کسب نقش بیشتر…………………………………………………………………………………………………………………38
2-9: پیامدهای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-10 : مهاجرت در کشورهای صنعتی و جهان سوم……………………………………………………………………………………………………………41
2- 11: آمارهای جهانی مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-11-1- آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………..43
2-12: انواع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-13: آثار مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-14:علل مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-14-1: عوامل آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-14-2: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-14-3: عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-14-4 :عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-15-موانع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-16: مزایای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-17:قوانین مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-17-1: قوانین مهاجرت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-18: ضرورت طرد اتباع خارجی از کشور………………………………………………………………………………………………………………………51
2-19: از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته…………………………………………………………………………………………………………….52
2-20: مهاجران : معضل اجتماعی یا اهرم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….55
2-21: از هویت های بسته تا باز………………………………………………………………………………………………………………………………………57 
فصـل سوم 
3- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-1:روش تحقیق و مراحل آن……………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-1-1:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-1-2:روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-1-3: روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2: متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-2-1: فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-2-2:فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-:ویژگیهای محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-3-1:وجه تسمیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-2: موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-3-3: ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-3-3-1 : تعداد و تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-3-3-2 : گویش سیستانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-3-4: عوارض طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-3-4-1 : ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-3-4-2:رودخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-3-4-3 : دریاچه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-5: زبان و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-6 :اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-3-7: آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-3-8: زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-4: تکنیک های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70 
فصـل چهارم 
4- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-1:یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-1-1:مهمترین منابع چالش زای امنیتی –سیاسی ایران و افغانستان………………………………………………………………………………………..73
4-1-1-1:مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-1-1-2:پناهندگان افغانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-1-1-3: مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-1-4: تروریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-1-1-5: نیروهای خارجی در افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-1-6 : حقابه رودخانه هیرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید