پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی


دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

تحصیلات تکمیلی – گروه جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته :جغرافیای سیاسی

عنوان:

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

استاد راهنما :

دکتر سید علی پور فیـــکویی

زمستان  1393

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 
فصـل اول 
 فصل اول : کلیات تحقیـق. …………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1:بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3-  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4: سوال  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4-1- مهمترین سوال مورد بررسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5-1: فرضیه های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6: محدوده مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7: بهره وران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- مشکلات تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9: مفاهیم و واژگان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9-1: ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9-2: امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-3:مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-4- مرز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-9-5: مرز سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 
فصـل دوم 
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2:مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1- منطقه و منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-2- هویت ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3- نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-4- هیدروپلیتیک. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-5- تهدیدات ژئواکونومیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-3: اولویت های منطقه ایی و هویت ژئوپلیتیک ایران……………………………………………………………………………………………………….25
2-3-1: منطقه خاور میانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-2:  منطقه خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3-3:  منطقه شبه قاره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-4: منطقه آسیای مرکزی………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-3-5:  منطقه قفقاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4 : مکاتب و نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-1: مفهوم رادیکال و رادیکالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-4-2: حوزه مطالعات جغرافیای رادیکالیسم……………………………………………………………………………………………………………………29
2-5 : انواع دیدگاهها در زمینه ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-6 : رویکرد ژئوپلیتیک از بدو تا کنون………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-6-1: رویکرد ژئوپلیتیک در دوره تولد………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-6-2: رویکرد ژئوپلیتیک در دوره افول…………………………………………………………………………………………………………………………33
2-6-3 : رویکرد ژئوپلیتیک در دوره احیاء و شکوفایی……………………………………………………………………………………………………..34
2-6-4 : رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین………………………………………………………………………………………………………………………36
2-7:  ژئوپولیتیک ایران و نظام امنیت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………….38
2-8:  منطق تلاش ایران برای کسب نقش بیشتر…………………………………………………………………………………………………………………38
2-9: پیامدهای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-10 : مهاجرت در کشورهای صنعتی و جهان سوم……………………………………………………………………………………………………………41
2- 11: آمارهای جهانی مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-11-1- آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………..43
2-12: انواع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-13: آثار مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-14:علل مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-14-1: عوامل آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-14-2: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-14-3: عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-14-4 :عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-15-موانع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-16: مزایای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-17:قوانین مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-17-1: قوانین مهاجرت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-18: ضرورت طرد اتباع خارجی از کشور………………………………………………………………………………………………………………………51
2-19: از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته…………………………………………………………………………………………………………….52
2-20: مهاجران : معضل اجتماعی یا اهرم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….55
2-21: از هویت های بسته تا باز………………………………………………………………………………………………………………………………………57 
فصـل سوم 
3- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-1:روش تحقیق و مراحل آن……………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-1-1:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-1-2:روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-1-3: روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2: متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-2-1: فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-2-2:فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-:ویژگیهای محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-3-1:وجه تسمیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-2: موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-3-3: ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-3-3-1 : تعداد و تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-3-3-2 : گویش سیستانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-3-4: عوارض طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-3-4-1 : ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-3-4-2:رودخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-3-4-3 : دریاچه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-5: زبان و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-6 :اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-3-7: آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-3-8: زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-4: تکنیک های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70 
فصـل چهارم 
4- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-1:یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-1-1:مهمترین منابع چالش زای امنیتی –سیاسی ایران و افغانستان………………………………………………………………………………………..73
4-1-1-1:مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-1-1-2:پناهندگان افغانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-1-1-3: مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-1-4: تروریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-1-1-5: نیروهای خارجی در افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-1-6 : حقابه رودخانه هیرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد