پایان نامه تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده: علوم انسانی

گروه آموزشی: جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته : جغرافیای  سیاسی    گرایش:جغرافیای سیاسی

عنوان

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

استادراهنما:

دکتر علیرضامحرابی

استادمشاور:

دکتر سهراب عسگری

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه        

Contents

چکیده: 1

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه: 2

1-1-طرح مسئله. 5

1-2-اهداف تحقیق.. 6

1-3-پرسش تحقیق.. 7

1-4-فرضیات… 7

1-5-روش تحقیق.. 7

1-6- موضوع تحقیق.. 7

1-7- زمان تحقیق.. 7

1-8- پیشینه تحقیق.. 7

1-9-اهمیت تحقیق.. 8

1-10-ضرورت تحقیق.. 9

1-11-دلیل انتخاب موضوع. 9

1-12- واژه ها و مفاهیم. 10

1-12-1-ژئوپلتیک : 10

1-12-2-اقلیت… 10

1-12-3-بهائیت… 11

1-12-4-جمهوری اسلامی.. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

2-1- انواع نظریه ها 14

2-1-1- نظریه های اندیشمندان و سیاستمداران در مورد فرقه بهائیت… 14

2-1-2-دیدگاه شوقی افندی.. 15

2-1-3- محمد جواد شیخ الاسلامی.. 15

2-1-4-احمد کسروی.. 16

2-1-5-اسماعیل رائین.. 17

2-1-6-فریدون آدمیت… 18

2-1-7-محمدرضا فشاهی.. 19

2-1-8- احسان طبری.. 21

2-1-9-دیدگاه ژاک آتالی.. 22

2-2-دیدگاه های مراجع تقلید و علما در مورد بهائیت… 22

2-2-1- حضرت آیت الله امام خامنه ای.. 22

فصل سوم: تاریخ و خاستگاه جغرافیایی و اجتماعیی بهائیت

3-1-مقدمه. 26

3-2- تاریخ بهائیت… 27

3-3- خاستگاه جغرافیایی بهائیت… 29

3-4-عوامل و زمینه‌های پیدایش بهائیت… 35

3-4-1- عوامل و زمینه‌های داخلی.. 35

3-4-2- عوامل خارجی.. 37

3-5-مشاهیر اصحاب باب… 41

3-6- اصول اجتماعی یا اصول دوازده‌گانه. 44

3-7- جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار. 45

3-8-برخی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت: 45

3-9-نتیجه گیری.. 46

فصل چهارم: نقش فرقه بهائیت در ژئوپلتیک

4-1-مقدمه: 50

4-2- اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران. 51

4-3-چرا به تشکیلات بهائیت فرقه، مسلک و یا CULT می گوییم؟. 53

4-4-مخرب ترین دین بهائیت… 54

4-5- پیوند دیرین بهائیت با امریکا و استعمار انگلیس… 66

4-5-1-پیوند دیرین بهائیت با امریکا 67

4-5-2- نقش روس وانگلیس در بهائیت… 71

4-5-3- نقش آمریکا در توسعه بهائیت و تاثیر ان بر ایران. 77

4-5-4- نقش اسرائیل در توسعه بهائیت… 79

4-5-5-نقش یهود در توسعه بهائیت: 82

4-6- عوامل گسترش بهائیت… 85

4-6-1-وضعیت فرهنگی.. 85

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد