پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M. SC

رشته/ گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری

عنوان:

تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

استاد راهنما:

خانم دکتر ژیلا سجادی

استاد مشاور:

آقای مهندس حمید قربانی

خانم دکتر جمیله توکلی نیا

 

فهرست مطالب:

1 فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………..3

1-1 مقدمه…………………………………………………………… 3

1-2 طرح مسئله…………………………………………………….. 5

1-3 سوالات تحقیق………………………………………………… 7

1-4 فرضیات تحقیق……………………………………………….. 7

1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………. 7

1-6 روش تحقیق…………………………………………………. 8

1-7 روش برآورد حجم نمونه…………………………………………. 9

1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری…………………………………. 9

1-9 محدودیت های تحقیق……………………………………….. 10

1-10 مراحل تدوین پایان نامه………………………………………. 11

1-11 پیشینه تحقیق……………………………………………….. 12

1-11-1 پایان نامه های داخلی…………………………………….. 12

1-11-2 مقالات داخلی……………………………………………… 13

1-11-3 مقالات و پایان نامه های خارجی………………………… 15

1-12 تعاریفی از کلمات کلیدی تحقیق……………………………. 16

1-12-1 توسعه پایدار Sustainable Development))……………….

1-12-2 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)………………. 16

1-12-3 مجتمع مسکونی (Residential Complexes)……………. 17

2 فصل دوم: تعاریف و مبانی و چهارچوب نظری تحقیق………….. 19

2-1 مقدمه……………………………………………………………. 19

2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق………………………………….. 19

2-2-1 توسعه (Development)……………………………………… 19

2-2-2 تعریف پایداری (sustainability)……………………………… 19

2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development)………………. 20

2-2-4 شهر پایدار (sustainability City )………………………….. 20

2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability)…………………. 20

2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital)…………………………. 20

2-2-7 مسکن (Housing)……………………………………………..21

2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability)……………………. 22

2-2-9 آپارتمان (apartement)………………………………………… 22

2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes)………… 22

3- مبانی نظری تحقیق………………………………………………… 22

2-3-1 مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment)…………… 22

2-3-2 اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development)…..25

2-3-3 دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار………………………. 26

2-3-3-1 دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک…………………………………….26

2-3-3-2 دیدگاه اکولوژی………………………………………………… 26

2-3-3-3 دیدگاه عدالت بین نسلی……………………………………. 27

2-3-3-4 دیدگاه توازن مواد……………………………………………… 27

2-3-4 شاخص های توسعه پایدار……………………………………… 29

2-3-5 الگوی گسترش فضایی شهرها………………………………….. 30

2-3-5-1 پراکنش افقی شهری………………………………………….. 30

2-3-5-2 پراکنش شهری (Urban distribution)…………………………. 33

2-3-5-2-1 پیامدهای الگوی پراکنش شهری……………………………. 33

2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City)…………………………………… 34

2-3-5-4 گسترش عمودی شهر ((Vertical expansion of the city……..

2-3-6 مفهوم فضا (Space)……………………………………………….. 37

2-3-6-1 فضای شهری (CitySpace)………………………………………. 37

2-3-6-2 انواع فضای شهری……………………………………………….. 39

2-3-6-2-1 فضای خصوصی………………………………………………… 39

2-3-6-2-2 فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی………………………..39

2-3-6-2-3 فضای عمومی………………………………………………… 39

2-3-6-3 فضاهای اجتماعی (Social Spaces) …………………………..40

2-3-7 ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability)…………………. 41

2-3-8 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)………………………. 42

2-3-9 دیدگاه ها و نظریات  در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان….. 45

2-3-9-1 جان اورتون و همکاران………………………………………….. 45

2-3-9-2 دیویدسون و ویلسون………………………………………….. 46

2-3-9-3 نظریه کنش پارسونز…………………………………………46

2-3-9-4 برملی و همکاران………………………………………….. 47

2-3-9-5 بارون و گانلت…………………………………………… 47

2-3-9-6 براملی و همکاران………………………………………….. 48

2-3-9-7 جان و لی………………………………………………….. 48

2-3-9-8 تین و همکاران………………………………………….. 48

2-3-9-9 ریک گیت ماریو……………………………………………..49

2-3-10 شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی………………. 50

2-3-11ابعاد مختلف پایداری اجتماعی……………………………… 56

2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation)….56

2-3-11-2 شاخصه های حس تعلق و وابستگی………………….. 57

2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction)………………. 57

2-3-11-2-2 حس مالکیت (Sense of Ownership)………………..58

2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay) …………………………58

2-3-11-3  مشارکت (partnership)………………………………… 58

2-3-11-4 امنیت (Security)………………………………………… 60

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد