پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 

(M.A) پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
گرایش: توسعه و برنامه ریزی

موضوع:

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

استاد راهنما:

خانم دکتر زهره طباطبایی نسب

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد علی دهقان تفتی

سال تحصیلی:1393-1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام………………………………………………………………………………………………………….5

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

1-6 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-7 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..6

1-8 تعریف اصطلاحات و مفاهیم مهم…………………………………………………………………………………………….6

1-8-1 تعریف نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………………………6

1-8-2 تعریف تراز تجاری…………………………………………………………………………………………………………….7

1-9 سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2 بی ثباتی و نوسان……………………………………………………………………………………………………………………9

2-3 نرخ ارز و بازار ارز……………………………………………………………………………………………………………….10

2-4 بازار ارز و نظامهای ارزی………………………………………………………………………………………………………11

2-4-2 بازار ارز و نظام ارزی ثابت………………………………………………………………………………………………..12

2-5  انواع نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………………13

2-5-1 نرخ ارز اسمی………………………………………………………………………………………………………………….13

2-5-2 نرخ ارز واقعی و محاسبه شاخص آن………………………………………………………………………………….14

2-5-3 نرخ ارز موثر……………………………………………………………………………………………………………………15

2-5-4 بررسی اجمالی تعاریف نرخ واقعی ارز………………………………………………………………………………..17

2-6 سیاست پولی و ابزارهای آن ………………………………………………………………………………………………….18

2-6-1 دیدگاه های مربوط به سیاستهای پولی…………………………………………………………………………………20

2-6-1-1 نظریه ی مقداری پول……………………………………………………………………………………………………20

2-7 سازوکار انتقال پولی……………………………………………………………………………………………………………..22

2-8 کانال های انتقال پولی……………………………………………………………………………………………………………23

2-8-1 کانال مستقیم نرخ بهره………………………………………………………………………………………………………24

2-8-2 کانال قیمت دارایی ها (سهام)…………………………………………………………………………………………….24

2-8-3 کانال نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………………………..25

2-8-4 کانال اعتبارات بانکی (کانال وام دهی بانکی)……………………………………………………………………….26

2-8-5 بررسی اثر شوک های پولی بر نرخ ارز………………………………………………………………………………..27

2-9 نگرش پولی به تراز پرداخت های بین المللی…………………………………………………………………………..28

2-10 ابزارهای سیاست پولی………………………………………………………………………………………………………..32

2-11مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی…………………………………………………………….35

2-12 تأثیر کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی…………………………………………………………………………….36

2-13- چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………………………..38

2-13-1 رژیم های پولی و چرخه تجاری………………………………………………………………………………………39

2-14 سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری…………………………………………………………………40

2-14-1 تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی…………………………………41

2-14-1-1 کارایی چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………..41

2-14-1-2 اهمیّت شوک های فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی………………………………………….42

2-14-1-3 نقش محدود عوامل پولی…………………………………………………………………………………………….42

2-14-2 مدل کینزین های جدید(نئو کینزی): مهم ترین ارکان و ویژگی ها…………………………………………43

2-14-2-1رقابت انحصاری………………………………………………………………………………………………………….44

2-14-2-2عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی…………………………………………………………………………….44

2-15 سه دوره ارزی در کشور………………………………………………………………………………………………………47

2-16 تراز تجاری منفی ایران………………………………………………………………………………………………………..48

2-17 رابطه بین نرخ ارز با تراز تجاری در ایران………………………………………………………………………………49

2-18 مطالعات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………..50

2-19 مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………57

2-20 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….62

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2 برخی ویژگی های سری زمانی اقتصادی………………………………………………………………………………….65

3-3 مفهوم ایستایی و آزمون های ایستایی………………………………………………………………………………………66

3-3-1 مفهوم سری های زمانی ایستا…………………………………………………………………………………………….66

3-3-2 آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………………….67

3-3-2-1 آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته……………………………………………………………………..68

3-3-2-2 آزمون فیلیپس پرون……………………………………………………………………………………………………. 71

3-4 روش های همجمعی…………………………………………………………………………………………………………….73

3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعی……………………………………………………………………………………………………..74

3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری……………………………………………………………………………….75

3-4-3 آزمون های همجمعی…….         …………………………………………………………………………………………………75

3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر……………………………………………………………………………………75

3-4-3-2 آزمون دوربین واتسن رگرسیون همجمعی……………………………………………………………………….76

3-4-3-3 آزمون الگوی همجمعی به روش یوهانسن- جوسلسیوس………………………………………………….77

3-4-3-4 آزمون تعیین تعداد بردارهای همگرایی…………………………………………………………………………….78

3-5 الگوی خود توضیح برداری (VAR)……………………………………………………………………………………….78

3-5-1 تعیین مرتبه مدل خود توضیح برداری………………………………………………………………………………….82

3-6 آزمون های علیت…………………………………………………………………………………………………………………83

3-6-1 آزمون استاندارد علیت گرنجر…………………………………………………………………………………………….83

3-6-2 آزمون سیمز…………………………………………………………………………………………………………………….84

3-6-3 آزمون علیت گرنجر هشیائو……………………………………………………………………………………………….85

3-6-4 آزمون علیت تودا-یاماموتر…………………………………………………………………………………………….. ..87

3-7  الگوی تصحیح خطابرداری (ECM)………………………………………………………………………………….. ..87

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید