پایان نامه تحلیل و آنالیز ارتعاشات در ابزارهای برشی


چکیده :

در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ماشینکاری، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ارﺗﻌﺎﺷﺎت در اﺑﺰار ﺑﺮﺷﻲ، ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﻴﻨـﻪ ابزار و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي اﺑﺰار از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﻳﻦ تحقیقﻣﺪلﺳﺎزي و ﺷﺒﻴﻪﺳـﺎزي ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﺑﺮﺷـﻲ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻓﺮزﻛـﺎري ‫اﻧﮕﺸﺘﻲ و تراشکاری و بورینگ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮددر مرحله بعد به معرفی ارتعاشات خود انگیخته  chatter در هنگام فرزکاری پرداخته و راههای کنترل و غلبه ان توضیح داده میشود. و در انتها به عوامل ایجاد ارتعاش در پروسه ماشینکاری پرداخته و راهها و روشهایی برای غلبه بر لرزش و ارتعاشات حاصل از نیروهای ماشنکاری و ارتعاشتات خود انگیخته پیشنهاد میگردد و نمونه هایی از ابزارالات ضد ارتعاشی معرفی میگردد.

مقدمه

با توجه به پيشرفت سريع صنايع و رقابتي شدن بازارهاي خريد و فروش ادوات صنعتي بخصوص ماشين هاي ابزار، تلاش كارخانجات ماشين سازي بيش از پيش معطوف توليد ماشين هايي است كه بتوانند قطعات را با كيفيت بالا و دقت ابعادي زياد قطعه توليد كنند و چون استفاده از اين ماشين ها (تراش – فرز- دريل) در صنعت و بازار صنعتي کشور ايران نقش بسزايي را ايفا مي کنند، بر آن شديم تا با بررسي عيوب موجود در قطعه توليدي، ابزار کار و ساختمان ماشين، علل و عوامل بوجود آورنده آن کشف و راه حل هاي مناسبي جهت رفع و يا کاهش آنها ارائه شود تا از بهدر رفتن زمان و هزينه هنگفتي که صرف تعمير و يا توليد قطعات معيوب شده مي گردد، جلوگيري شود

در اين تحقیق  نتايج تحقيقاتي که بصورت تئوري و عملي بر روي ماشين هاي ابزار جهت بررسي عوامل ايجاد ارتعاش انجام شده ارائه مي گردد و با بررسي و کشف عوامل بوجود آورنده ارتعاش، مقدار و ميزان تأثير آنها بر روي قسمت هاي مختلف، از جمله خود ماشين، قطعه کار و ابزار، اندازه گيري و راه هاي مختلفي براي کاهش و دمپ آنها شرح داده شده است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید