پایان نامه تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی


دانشگاه هرمزگان

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه های دریایی

عــــنــــوان پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی(TSP) تحت امواج تصادفی

استاد راهنما :

دکتر کیوان صادقی

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1 پیشگفتار ………………………………………………………………………………………… 1

2-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….3

3-1پیشینه‏ی تحقیق………………………………………………………………………………………3

4-1 خلاصه کار انجام شده ………………………………………………………………………….6

فصل دوم: آشنایی کلی با انواع سکو ها

1-2  سکو ی ستونی (اسپار)………………………………………………….………………9

2-2 سکوهای ستونی خرپایی(تراس اسپار)……………………………………………10

3-2  نیمه مغروق ها:…………………………………………………………………………..12

4-2 سکوی نیمه شناور خرپایی (Truss Pontoon Semi-submersibl )………………..17

فصل  سوم: نیروهای محیطی و تئوری امواج

1-3 نیروهای وارد بر سکو…………………………………………………………………20

1-1-3 نیروی ناشی ازموج……………………………………………………………………23

1-1-1-3 معادله موریسون …………………………………………………………………29

2-1-1-3 تئوری تفرق(diffraction theory) ………………………………37     

2-3 مقدمه ای بر امواج…………………………………………………………………………….41 

3-3 تئوری امواج……………………………………………………………………………………42 

1-3-3 امواج منظم…………………………………………………………………………………43 

2-3-3 امواج نامنظم………………………………………………………………………………..49

4-3 توصیف آماری امواج………………………………………………………………………..53

5-3 طیف دامنه و انرژی امواج………………………………………………………………53

1-5-3 طیف پیرسون موسکویچ…………………………………………………..58

2-5-3 طیف جانسوپ………………………………………………………………….59

3-5-3 طیف برت اشنایدر…………………………………………………………..61

4-5-3 طیف نیومن……………………………………………………………………..62

5-5-3 طیف نیومن……………………………………………………………………..62

فصل چهارم : سیستم های خطی یک در جه آزادی

1-4 ارتعاش آزاد نامیرا ……………………………………………………………………..63

2-4 ارتعاش آزاد میرا ………………………………………………………………………65

3-4 کاهش لگاریتمی…………………………………………………………………………70

فصل پنجم:اطلاعات مساله و تحلیل سکوی نیمه شناور خرپایی

1-5 معرفی مشخصات مساله…………………………………………………………………72

1-1-5- مدل تست……………………………………………………………………………….73

2-5 محاسبه نیروهای وارد بر سازه………………………………………………………76

1-2-5 محاسبه نیروی surge وارد بر سکو به روش موریسون…………………….76

2-2-5 محاسبه نیروی surge وارد بر سازه با استفاده از تئوری تفرق…………….79  

-32-5 نیروی heave وارد بر سکو با استفاده از معادلات موریسون………………..80

4-2-5 نیروی heave  وارد بر سکو با استفاده از تئوری تفرق………………83

5-2-5 لنگر pihtch وارد بر سکو با استفاده از معادلات موریسون………..85

1-5-2-5  لنگر ناشی از نیروی surge وارد بر یک استوانه……………85

2-5-2-5 لنگر ناشی از نیروی heave وارد بر ستون ها………………….86

3-5-2-5 لنگر ناشی از صفحات افقی(heave plate)…………………….86

6-2-5 محاسبه لنگر pitch با استفاده از تئوری تفرق……………………………87

1-6-2-5 لنگر ناشی از نیروی surge……………………………………………….

2-6-2-5 لنگر ناشی از نیروی heave………………………………………………

3-6-2-5 لنگر ناشی از صفحات افقی…………………………………………………88

3-5 محاسبه حرکت سازه(RAO) تحت موج تکی……………………………………..89

1-3-5 محاسبه پاسخ واحد سازه برای حرکت در جهتheave…………………

2-3-5 محاسبه پاسخ واحد سازه برای حرکت در جهت pitch…………………..

4-5 پاسخ سازه تحت موج های تصادفی(طیفی)…………………………………91

فصل ششم: ارائه نتایج و بحث در آنها

1-6 نیروی وارد بر سکو در جهت surge  …………………………………..

2-6 نیروی وارد بر سکو در جهت heave……………………………………

3-6 لنگر وارد بر سکو در جهت pitch ………………………………………

4-6 پاسخ حرکتی سازه در جهت heave به موج با دامنه واحد ………………96

5-6 پاسخ حرکتی سازه در جهت pitch به موج با دامنه واحد………………..98

6-6تحلیل سازه برای موج های تصادفی…………………………………….99

1-6-6طیف پاسخ سازه برای حرکت در جهت heave ………………………..

2-6-6طیف پاسخ سازه برای حرکت در جهت pitch…………………………

7-6 نتیجه گیری…………………………………………………………………….104

8-6پیشنهادات برای ادامه کار…………………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید