پایان نامه تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار


دانشگاه آزاد اسلامی

( واحد رشت )

دانشکده علوم انسانی

 

گروه آموزش جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 

رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

موضوع :

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

 

استاد راهنما :

دکتر عیسی پوررمضان

 

استاد مشاور :

دکتر نصرالله مولایی هشجین

زمستان 1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : طرح تحقیق

1- 1 . بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1- 2 . اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 7

1- 3 . اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-1. اهدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-2. اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1- 4 . سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1- 5 . فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1- 6 . روش تحقیق و مراحل آن …………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6 -1.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2. مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1- 7 . جامعه آماری ، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 10

1- 8 . پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1- 9 . محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………… 18                 1- 10 . موانع ومحدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1- 11 . واژه ها و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

فصل دوم : مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق

2-1. تعاریف  ومفاهیم مشارکت……………………………………………………………………………………………………………. 24

2- 2 . انواع مشارکت  بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی ……………………………………………………………………… 26

2- 2 – 1 . مشارکت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- 2 – 2 . مشارکت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- 2 – 3 . مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- 2 – 4 . مشارکت فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… 27             2- 3 . الگوهای مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

2- 3 – 1 . الگوهای مشارکت بر حسب نوع………………………………………………………………………………………….. 28

2- 3 – 2 . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی……………………………………………………………………… 28

2- 3 – 3 . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری …………………………………………………………………….. 29

2- 3 – 3 – 1 – . مشارکت طبیعی……………………………………………………………………………………………………….. 29

2 – 3 – 3 – 2 . مشارکت ارادی…………………………………………………………………………………………………………… 29                                2- 3 – 3 – 3 . مشارکت خود به خودی ………………………………………………………………………………………………………….. 29                           2- 3 – 3 – 4 . مشارکت بر انگیخته……………………………………………………………………………………………………………………….. 29                                       2-4 . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی……………………………………………………………………………………………. 30                                      2 – 5 . مشارکت  مسولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………………. 31                                     2- 6 . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی …………………………………………………………………………………………….. 31                                        2 – 7 . قدرت و مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………. 32                                     2 – 8 . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی ……………………………………………………………………………………………….. 34

2-9. مشارکت و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-10 . مشارکت اطلاعات محور…………………………………………………………………………………………………………… 36                                            2- 11 . فرایند مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………… 37                                       2- 12 . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم ………………………………………………………………………………….. 37                                     2- 12 – 1 . وجود یک نظام مردمی ………………………………………………………………………………………………………….. 38                                      2- 12 – 2 . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی……………………………………………………………………….. 38                                                2- 12 – 3 . تمرکز زدایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 38                                  2 – 12 – 4 . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم……………………………………………………………………….. 39                                     2- 12 – 5 . وجود رهبران قدرتمند محلی…………………………………………………………………………………………………. 39                                     2- 12 – 6 . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 40                                                 2- 12 – 7 . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان………………………………………………………………………………………. 40                                        2- 12 – 8 . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی…………………………………………………………………. 41                                       2- 12 – 9 . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان………………………………………………………. 41                                    2- 13 . مشارکت و اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………… 41                                                2- 14 . ابزار مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

2 – 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی…………………………………………………… 44                                         2 – 16 . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی  ………………………………………………………… 45                                                2- 17 . موانع مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2- 18 . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی………………………………………………………………………………………… 49

2-19 .روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52                        2-20. تکنیک های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1 . ویژگی های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-1-1.موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-1-2 . زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-1-3 .توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-1-4 .اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-1-5 .پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………. 59

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید