پایان نامه تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم


وزارت علوم تحقیقات و فناوری

گروه هنر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ارتباط تصویری

تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم

( مبتنی بر مدل فونتنی– پژوهش موردی سوره الرحمن )

موضوع عملی :

تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک

با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی

استاد راهنما

دکتر فواد نجم الدین

استاد راهنمای عملی

دکتر فواد نجم الدین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به زنده و پویا بودن معارف دینی، به ترغیب قرآن و امامان، نسبت به درک و کشف همه سطوح و لایه‌ها و نویابی ساحت‌های معنایی معارف دینی، مشتاق هستند. زبان‌شناسی، معناشناسی، نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان، ابزارهایی جدید و مناسب با کارکردهای متنوع و نو در در راستای مطالعات قرآنی می‌باشند. علوم زبان­شناسی و نشانه شناسی چندین مرحله را برای بررسی آثار متفاوت گذرانده است؛ از جمله­ی آن مراحل می­توان به “عملیات گفتمانی” اشاره کرد که خوانش تازه­ای را از آثار آغاز کرده و از زاویه­هایی جدیدی از خوانش این متون پرده برداشته است. کلام قرآن تنها کلامی آگاهی بخش نیست بلکه در کنار معرفت­بخشی بنای تأثیر و انگیزش و عمل به این آگاهی را نیز دارد. دانش نشانه­­-معناشناسی گفتمانی، به ما اجازه می­دهد این کلام مقدس هدایتگر را در مقام گفتمانی قدسی خطاب به خواننده تعریف کرده و با تحلیل عملیات زبانی و اجزای متنی بر مبنای تنش و آگاهی، روشی برای تبیین تأثیرات ضمنی و غیرمستقیم آن بر روح و جان خواننده و انگیزش خاسته از آن ارائه دهیم. پژوهش حاضر بنا دارد انگیزش و تأثر را در کنار کارکرد معرفت بخشی کلام قدسی در سوره مبارکه الرحمن تبیین کند و برای نیل به این منظور، پس از بررسی اجمالی پژوهش­های صورت گرفته درباره این سوره مبارکه، با انتخاب روش تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمانی، تلاش شده است تا عملیات زبانی در سوره الرحمن بررسی شود و سپس به تحلیل محورهای تنشی و معرفتی متن سوره در دو سطح جزئی آیات و کلی سوره می­پردازد و نهایتاً به جمع‌بندی تأثیر و تأثرات انگیزشی و معرفتی متن بر مخاطب می­پردازد.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- تعریف مسئله1
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق2
1-3- سوال‌های تحقیق

1-4- فرضیات تحقیق

1-5- اهداف اصلی و فرعی

1-6- روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات

1-7- کاربرد تحقیق

3

3

3

4

4

1-8- پیشینه تحقیق5
فصل دوم: تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان
2-1- مقدمه7
2-2- نشانه و معنا در گذر از نشانه‌شناسی ساختارگرا به نشانه-معناشناسی گفتمانی8
2-2-1- نشانه نزد سوسور

2-2-2- نشانه از نظر یلمسلف

2-2-3- نشانه از نظر پیرس

2-2-4- نشانه از نظر گرمس

2-2-5- مربع نشانه‌شناسی گرماس

2-2-6- نشانه در نگاه گفتمانی

2-3- تعامل نشانه‌شناسی و پدیدارشناسی

2-3-1- پدیدارشناسی هوسرل

2-3-2- مرلوپونتی و ادراک حسی

2-4- نشانه-معناشناسی سیال

2-5- گفتمان

2-5-1- تاریخچه گفتمان

2-5-2- نظریه‌های گفتمان

2-6- تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان

2-7- عملیات زبانی و شاخص‌های اصلی گفتمان

2-7-1- موضع‌گیری گفتمان

2-7-2- اتصال و انفصال گفتمانی

2-8- طرحواره‌های فرایندی گفتمان

2-8-1- طرحواره‌ی فرایندی افت یا تنزل تنش

2-8-2- طرحواره‌ی فرایندی افزایش یا اوج فشاره‌ی عاطفی

2-8-3- طرحواره‌ی فرایندی افزایش هم زمان قدرت فشاره‌ها و گستره‌ها

2-8-4- طرحواره‌ی فرایندی کاهش هم زمان قدرت فشاره‌ها و گستره‌ها

2-9- بعد شناختی گفتمان

2-9-1- بازی‌های شناختی: مجابی و تفسیری

2-9-2- زاویه دید و شناخت

2-10- بعد حسی- ادراکی گفتمان

2-11- بعد عاطفی گفتمان

2-11-1- فشاره‌های عاطفی

2-11-2- گستره‌های عاطفی

فصل سوم : تحلیل نشانه-معنا‌شناسی گفتمان قرآن (سوره الرحمن)

3-1- زبان قرآن و ویژگی‌های آن

3-2- سیمای سوره الرحمن

3-2-1- سوره الرحمن از دیدگاه مفسران

3-3- بررسی عملیات زبانی گفتمان در سوره الرحمن

3-3-1- گفتمان

3-3-2- گفته‌پرداز

3-3-3- گفته‌یاب (گفته‌خوان)

3-3-4- گفته

3-3-5- گفته‌پردازی

3-3-6- حضور

3-4- شاخص‌های اصلی در گفتمان سوره الرحمن

3-4-1- موضع­گیری گفتمان

الف) تبادل برونه‌ها و درونه‌ها

ب) حاضرسازی (حضور)

ج) جسمار (جسمانه)

3-4-2- دلالت مستقیم و ضمنی در سوره الرحمن

3-4-3- مفهوم‌سازی درون متنی و ساختار زیربنایی گفتمان در سوره الرحمن

3-4-4- اتصال و انفصال گفتمانی در سوره الرحمن

الف) اتصال (قبض یا فشاره) در سوره الرحمن

ب) انفصال (بسط یا گستره) در سوره الرحمن

3-4-5- زوایه دید در سوره الرحمن

3-4-6-گونه‌های مجابی و تفسیری در سوره الرحمن

3-4-7- عاطفه در اتصال و انفصال گفتمانی

3-4-8- تکرار در سوره الرحمن

3-4-9- نقش آهنگ و نمود در گفتمان

3-4-10- تنش در سوره الرحمن

3-4-11- الگوهای تنشی آیات سوره الرحمن

3-4-12- الگوی تنشی سوره بر اساس تقسیم بندی ارائه شده

فصل چهارم : تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان یک نگاره ایرانی-اسلامی

10

11

12

13

14

14

15

18

19

23

27

29

32

37

43

44

45

46

47

48

48

49

49

50

50

52

54

54

55

56

62

62

65

65

66

66

67

68

68

69

69

69

69

70

70

71

77

77

79

80

81

82

83

85

86

87

94

4-1- خوانش گفتمانی نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الدین بهزاد

4-2- ویژگی‌های نگاره گریز یوسف از زلیخا

4-2-1- ویژگی بینشی نگاره

4-2-2- ویژگی مضمونی نگاره

4-2-3- ویژگی ساختاری نگاره

الف) پلان و تناسبات در نگاره

ب) رنگ در نگاره

4-3- گفتمان نگاره گریز یوسف از زلیخا

4-3-1- نظام تنشی نگاره

الف) قبض و بسط عناصر در نگاره و رابطه آن با فضای تنشی

ب) زاویه دید و جهت‌مندی عناصر در نگاره و رابطه آن با فضای تنشی

ج) عامل حضور(پیکره ها) در نگاره و رابطه آن با نظام تنشی

د) کارکرد رنگ در فضای تنشی نگاره

4-3-2- نظام ارزشی نگاره

الف) کارکرد رنگ در نظام ارزشی نگاره

4-4- طرحواره‌ی فرایند تنشی نگاره

4-5- بازخوانی فرایند گفتمانی (تنشی و ارزشی) نگاره بر اساس مربع معناشناسی گرماس

فصل پنجم : پروژه عملی

5-1- چگونگی انجام پروژه عملی

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

96

97

98

98

100

101

104

106

106

107

108

110

110

111

112

112

113

115

120

مراجع122

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-تعریف مسئله:

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است و برای هدایت نوع بشر و همه اعصار و ملل فرستاده شده است، لذا منطق حکم می‌کند که خداوند حکیم و توانا زبانی را به کار گرفته باشد که قابل فهم برای تمام انسان‌هایی باشد که قرار است مورد هدایت واقع شوند. رسالت قرآن هدایت انسان است و از آنجا که از طرف قدرت مطلق فرستاده شده است باید به گونه‌ای باشد که رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد و از آنجا که برای انذار بشر زبانی قدرتمند و الفاظی گیرا نیاز است، لذا زبان قرآنی باید حاوی قدرتی باشد که مخاطب را تحت تاثیر خویش قرار داده موجب گردن نهادن به دستورات و مقررات دینی شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید