پایان نامه تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر آمایش مرزی ایران و افغانستان


دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیای سیاسی

عنوان

تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر آمایش مرزی ایران و افغانستان

استاد راهنما :

دکتر سید علی پور فیکویی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده                                                                                                                 1

مقدمه                                                                                                          2

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                   1

1-1-بیان مسئله                                                                                                 4

1-2-اهداف تحقیق                                                                                            5

1-3-ضرورت تحقیق                                                                                          5

1-4-سوالهای تحقیق                                                                                          6

1-5- فرضیه ها تحقیق                                                                                        6

1-6- سازماندهی تحقیق                                                                                      5

1-7- محدوده تحقیق                                                                                          6

1-8- بهره وران تحقیق                                                                                        7

1-9- واژه ها و مفاهیم                                                                                        7

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق                                                                         8

2-1- مفهوممرز                                                                                               9

2 ـ 2 ـ 4 ـ مراحل تکامل خط مرزی                                                                       29

2-3-کارکرد های مرز                                                                                                      30

2-3-1کارکرد دفاعی مرزها                                                                                                31

2-3-2- کارکرد سیاسی مرزها                                                                                           31

2-3-3- کارکرد اجتماعی مرزها                                                                                         31

2-3-4-کارکرد اقتصادی مرزها                                                                                           31

2-4- روند توسعه مرزهای سیاسی                                                                       32

2-4-1- مرحله موافقت                                                                                   32

2-4-2- مرحله تحدید حدود                                                                             33

2-4-3- مرحله علامت گذاری روی زمین                                                               33

2- 5- رابطه ژئوپلیتیک ومرزهای سیاسی                                                                            33

2-5-1- رابطه مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی                                                                      34

2-5-2- رابطه مرزهای سیاسی وامنیت ملی                                                              35

2-5-4- رابطه مرزهای سیاسی و اقوام                                                                                 37

2-5-5- رابطه مرزهای سیاسی و فرهنگ                                                                          38

2-6 – جایگاه مرزهای سیاسی در اهداف استراتژیک کشورها                                        39

2-6-1 – اهداف نظامی                                                                                   40

2-6-2- اهداف فرهنگی                                                                                  41

2-6-3-اهداف اقتصادی                                                                                  41

2-6-4- اهداف تروریستی                                                                                42

2-7 – تحلیل ژئوپولیتیک چشم انداز مرزهای سیاسی                                                  42

2-7- مفهومآمایشمناطقمرزی                                                                             43

2-8-نگرشهایحاکمدررابطهباتوسعهوامنیت                                                              44

2-9-دیدگاههایمختلف مرز                                                                              45

2-9-1- نظریهکریستالر                                                                                   45

2-9-2- دیدگاهنظریهمرکز- پیرامون                                                                   45

2-9-3- دیدگاهنظریهکاربریاراضی                                                                     46

2-9-4- دیدگاهنظریهقطبرشد                                                                           46

2-9-5- دیدگاهنظریهمرکزرشد                                                                         47

2-9-6- دیدگاههاینظریهانسن                                                                            47

2-9-7- دیدگاههاینظریجونزووایلد                                                                      48

2-10- اصولچارچوبنظریآمایشمناطقمرزی                                                              49

2-11- منابعتنشجغرافیاییایرانوهمسایگان                                                                 50

2-12- آمایشمناطقمرزیدرایران                                                                          54

2-13- سوابق تحقیق                                                                                                           55

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                                                        56

3-1- روشها                                                                                                                        57

3-2- موقعیت جغرافیای افغانستان                                                                         58

3-3-2-آب و هوا                                                                                                                62

3-4- ویژگیهای اجتماعی                                                                                                      63

3-4-1-جمعیت و پراکندگی                                                                                                 63

3-4-2-  سن وجنسیت                                                                                                         63

3-4-2- گونه های نژادی                                                                                                      64

3-4-3- شاخصهای جمعیتی:                                                                                                 66

3-4-4 -مرزهای سیاسی افغانستان معاصر                                                                                67

3-4-5- پایان بازی بزرگ و تثبیت مرزهای سیاسی افغانستان                                                     71

3-4-6- پیامدهای تثبیت مرزهای سیاسی افغانستان در رقابت انگلیس و روسیه بر اوضاع                71

3-4-7- خطوط هفتگانه­ی مرزی افغانستان:                                                                              73

3-5- ویژگیهای اقتصادی                                                                                                     75

3-5-1-اقتصاد                                                                                                                     75

3-5-2- معادن                                                                                                                     76

3-5-3-+ طلا                                                                                                                      76

3-5-4-ذغال سنگ                                                                                                              76

3-5-5- گازطبیعی نفت                                                                                                        77

3-5-6-  آهن                                                                                                                     77

3-5-7- مس                                                                                                                       77

3-5-8- بیرایت                                                                                                                   77

3-5-8-اورانیوم                                                                                                                   78

3-5-9- نقره                                                                                                                       78

3-5-10- سرب                                                                                                                   78

3-5-11- صنایع                                                                                                                  78

3-5-12- راهها                                                                                                                    78

3-5- ارتباطات                                                                                                                       79

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید