پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی


فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول کلیات پژوهش… 1

1 – 1- مقدمه. 2

1 – 2- بیان مسئله. 3

1 – 3- ضرورت واهمیت پژوهش… 7

1 – 4 – اهداف پژوهش… 9

1 –5 – سوال های پژوهش… 9

1 –6 – تعاریف متغیرهای پژوهش… 10

1-6-1 تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2 – تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم ادبیات نظری وپیشینه پژوهش… 11

2 -1- مقدمه. 12

2 – 2 – اهمیت رسانه. 13

2 – 3- آموزش دررسانه. 14

2 – 4- تلویزیون ونقش آ ن درافکارعمومی.. 15

2 – 5 – پلیس وامنیت… 16

2 -6- بخش اول،ادبیات نظری پژوهش… 17

2-6-1- نظریه‌های اثرات رسانه‌ها 17

2 -6- 1 –1- رسانه وتغییرالگوهایرفتاری.. 18

2 -6- 1 –1– 1 – عوامل موثربرسرمشق گیری.. 22

2 -6- 1 –2 – رسانه وتبلیغات فرهنگی.. 24

2 -6- 1 –  3 – میزان تأثیرتبلیغات فرهنگی برتغییررفتارمخاطبان. 25

2 -6- 1 –4 – حقوق شهروندی.. 26

2 -6- 1 –5- احترام به قانون. 29

2 -6- 1 –5 – 1- بررسی مفهوم قانون. 29

2-6-1-5 – 2- قانون درنظرفلسفه اسلامی.. 30

2 -6- 1 – 5  – 3 – قانون درزبا ن فارسی.. 30

2 – 6- 1 –5 – 4 – قانون گرایی وقانونگریزی.. 33

2 – 6- 1 – 5 – 5 – ابعادقانونگریزی.. 36

2 – 6- 1 – 5 – 6 – علل قانونگریزی.. 37

2 – 6- 1 – 5 – 7 – عوامل موثربرقانونگریزی.. 37

2- 7 – بخش دوم،پیشینه پژوهش… 38

2 – 8- بخش سوم،نتیجه گیری.. 42

2 – 9 –بخش چهارم،مدل پیشنهادیپژوهش… 43

فصل سوم روش شناسی پژوهش… 44

3 – 1- مقدمه. 45

3 – 2- روش پژوهش… 45

3 – 3 – جامعه،نمونه وروش نمونه گیری.. 46

3 – 4- روش گردآوری دادهها 46

3 –5 – ابزارگردآوری دادهها 48

3 –6 – روش تجزیه وتحلیل دادهها 48

فصل چهارم تجزیه وتحلیل دادهها 49

4 – 1- مقدمه. 50

4 – 2- بخش اول،سیمای آماری نمونه ها 51

4 – 3- بخش دوم،سوالهای پژوهش… 56

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 64

5– 1- خلاص هپژوهش… 65

5– 2 – بحث ونتیجه گیری.. 66

5– 3 – محدودیتهای پژوهش… 73

5– 4 – پیشنهادات کاربردی.. 73

5–5 – پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 74

فهرست منابع. 75

پیوستها 80

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید