پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول کلیات پژوهش… 1

1 – 1- مقدمه. 2

1 – 2- بیان مسئله. 3

1 – 3- ضرورت واهمیت پژوهش… 7

1 – 4 – اهداف پژوهش… 9

1 –5 – سوال های پژوهش… 9

1 –6 – تعاریف متغیرهای پژوهش… 10

1-6-1 تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2 – تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم ادبیات نظری وپیشینه پژوهش… 11

2 -1- مقدمه. 12

2 – 2 – اهمیت رسانه. 13

2 – 3- آموزش دررسانه. 14

2 – 4- تلویزیون ونقش آ ن درافکارعمومی.. 15

2 – 5 – پلیس وامنیت… 16

2 -6- بخش اول،ادبیات نظری پژوهش… 17

2-6-1- نظریه‌های اثرات رسانه‌ها 17

2 -6- 1 –1- رسانه وتغییرالگوهایرفتاری.. 18

2 -6- 1 –1– 1 – عوامل موثربرسرمشق گیری.. 22

2 -6- 1 –2 – رسانه وتبلیغات فرهنگی.. 24

2 -6- 1 –  3 – میزان تأثیرتبلیغات فرهنگی برتغییررفتارمخاطبان. 25

2 -6- 1 –4 – حقوق شهروندی.. 26

2 -6- 1 –5- احترام به قانون. 29

2 -6- 1 –5 – 1- بررسی مفهوم قانون. 29

2-6-1-5 – 2- قانون درنظرفلسفه اسلامی.. 30

2 -6- 1 – 5  – 3 – قانون درزبا ن فارسی.. 30

2 – 6- 1 –5 – 4 – قانون گرایی وقانونگریزی.. 33

2 – 6- 1 – 5 – 5 – ابعادقانونگریزی.. 36

2 – 6- 1 – 5 – 6 – علل قانونگریزی.. 37

2 – 6- 1 – 5 – 7 – عوامل موثربرقانونگریزی.. 37

2- 7 – بخش دوم،پیشینه پژوهش… 38

2 – 8- بخش سوم،نتیجه گیری.. 42

2 – 9 –بخش چهارم،مدل پیشنهادیپژوهش… 43

فصل سوم روش شناسی پژوهش… 44

3 – 1- مقدمه. 45

3 – 2- روش پژوهش… 45

3 – 3 – جامعه،نمونه وروش نمونه گیری.. 46

3 – 4- روش گردآوری دادهها 46

3 –5 – ابزارگردآوری دادهها 48

3 –6 – روش تجزیه وتحلیل دادهها 48

فصل چهارم تجزیه وتحلیل دادهها 49

4 – 1- مقدمه. 50

4 – 2- بخش اول،سیمای آماری نمونه ها 51

4 – 3- بخش دوم،سوالهای پژوهش… 56

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 64

5– 1- خلاص هپژوهش… 65

5– 2 – بحث ونتیجه گیری.. 66

5– 3 – محدودیتهای پژوهش… 73

5– 4 – پیشنهادات کاربردی.. 73

5–5 – پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 74

فهرست منابع. 75

پیوستها 80

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید