پایان نامه تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

موضوع:

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

استاد راهنما:

دکتر: حجت صفار حیدری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

2.1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 اهمیت و ضرورت مساله……………………………………………………………………………………………………………………. 6

4.1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5.1 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

6.1 تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1.6.1 اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

3.6.1 تربیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4.6.1 نظام تربیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

5.6.1 تربیت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2.2 تعریف مفهوم اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

3.2 دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق …………………………………………………………………………………….. 12

3.2. 1 اخلاق توصیفى……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

3.2. 2 اخلاق هنجارى یا دستورى………………………………………………………………………………………………………….. 13

3.2. 2. 1 دیدگاه‏ها و نظریات غایت‏گرایانه …………………………………………………………………………………………….. 14

3.2. 2. 1.1کورتالیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

3.2. 2. 1.2 اپیکوریسم……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

3.2. 2. 1.3مکتب جرمی بنتام…………………………………………………………………………………………………………………. 15

3.2. 2. 1.4مکتب استوارت میل………………………………………………………………………………………………………………. 16

3.2. 2. 1.5مکتب کمال گرایی فریدریش نیچه……………………………………………………………………………………… 16

3.2. 2. 2 دیدگاه‏ها و نظریات وظیفه‏گرایانه…………………………………………………………………………………………….. 17

3.2. 2. 2. 1 مکتب کانت…………………………………………………………………………………………………………………………. 17

3.2. 3 فرا اخلاق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3.2. 3 .1 طبیعت‏گرایی اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………. 18

3.2. 3 .2 غیرطبیعت‏گرایی اخلاقی (یا شهودگرایی)……………………………………………………………………………… 18

3.2. 3 .3 غیر شناخت‏گرایی اخلاقی‏ (یاعاطفه‏گرایى)……………………………………………………………………………. 19

4.2 دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق………………………………………………………………………………………………. 19

5.2 دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق………………………………………………………………………………… 21

  1. 6 اخلاق دینی، دین، پشتوانه اخلاق………………………………………………………………………………………………….. 25
  2. 7 نظام تربیتی اخلاق قرآنی………………………………………………………………………………………………………………… 26

8.2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

1.8.2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………….. 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1.3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2.3 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3.3 جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………. 33

3 .4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………… 33

  1. 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 34

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

1.4 .مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2.4 پرسش اول تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2.4. 1 مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کدامند؟……………………………………………………………………………… 37

1.2.4. 1 اخلاق فردی………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

1.1.1.2.4 خودشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2.1.1.2.4 کار و تلاش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3.1.1.2.4 سلامت جسم و تن ………………………………………………………………………………………………………………… 47

1.2.4. 2 اخلاق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

1.2.1.2.4 پدر و مادر………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2.2.1.2.4 همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3.2.1.2.4 فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4.2.1.2.4 معلم و راهنما………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

5.2.1.2.4 شاگردان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

6.2.1.2.4 ایتام…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

7.2.1.2.4 مستمندان و مستضعفان…………………………………………………………………………………………………………. 61

8.2.1.2.4 همسایگان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

9.2.1.2.4 دشمنان و مشرکان………………………………………………………………………………………………………………….. 65

10.2.1.2.4 منافقین………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

1.2.4. 3 اخلاق محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1.3.1.2.4 طبیعت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2.2.4 پرسش دوم تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

1.2.2.4 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی …………………………………………………………………………………. 72

3.2.4 پرسش سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3.2.4 .1 اهداف تربیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 77

1.1.3.2.4 هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

2.1.3.2.4 اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

1.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق فردی…………………………………………………………………………………………………….. 78

2.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………………. 78

3.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق زیست محیطی…………………………………………………………………………………….. 79

2.3.2.4 مبانی تربیت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………… 80

1.2.3.2.4 توحید……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2.2.3.2.4 فطرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3.2.3.2.4 اختیار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

4.2.3.2.4 معرفت پذیری انسان……………………………………………………………………………………………………………….. 83

3.3.2.4 شیوه‌های تربیت اخلاقی در قرآن……………………………………………………………………………………………… 84

1.3.3.2.4 روش حبّ عبودی……………………………………………………………………………………………………………………. 84

2.3.3.2.4 روش موعظه و نصیحت…………………………………………………………………………………………………………… 85

3.3.3.2.4 روش الگوسازی با بیان داستان و مثال………………………………………………………………………………….. 86

4.3.3.2.4 روش پرسش و پاسخ………………………………………………………………………………………………………………. 87

5.3.3.2.4 امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………………………….. 88

6.3.3.2.4 روش مواجه شدن با نتایج اعمال…………………………………………………………………………………………… 88

7.3.3.2.4 روش تکلیف به اندازه توان……………………………………………………………………………………………………… 89

8.3.3.2.4 روش ایجاد انگیزه……………………………………………………………………………………………………………………. 90

9.3.3.2.4 روش تفکر و مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… 91

10.3.3.2.4 روش تشویق و تنبیه……………………………………………………………………………………………………………. 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها

1.5 مروری بر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 95

1.1.5 مرور یافته‌های پرسش اول…………………………………………………………………………………………………………… 95

2.1.5 مرور یافته‌های پرسش دوم……………………………………………………………………………………………………………. 96

3.1.5 مرور یافته‌های پرسش سوم…………………………………………………………………………………………………………. 97

2.5 بحث و گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

3.5 محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 100

4.5 پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 101

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

 

فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی شاخصهای اخلاق فردی……………………………………………………………………………………………. 70

جدول 4-2 فراوانی شاخصهای اخلاق اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 71

جدول 4-3 فراوانی شاخصهای اخلاق محیط زیست……………………………………………………………………………… 7

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بو...
سمینار ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي رادﻳﻮ ﺗﺮاﻧﻚ TRTRA
پایان نامه سلامت روان دانش آموزان و سبک های دلبستگی
پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزله