پایان نامه تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک

چکیده

موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در  زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح میکند که محتوای مطالب صفحات دینی در فضای فیس بوک چگونه است؟

این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات دینی فارسی زبان فیس بوک است که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی به آنها دست یافتیم و از میان آنها 30 صفحه به صورت تصادفی برگزیده شد. تکنیک گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه معکوس است که پردازش آن از طریق نرم آفزار Spss21   صورت گرفته است.

یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جامعه مورد بررسی مردان فعال تر از زنان هستند و صفحاتی که به صورت گروهی اداره می شوند از غنای بیشتری برخوردارند.

کاربران صفحات دینی در دو حوزه احادیث، آیات و بیان احساسات بیشتر فعالیت دارند.

کلید واژه ها: تحلیل محتوا، صفحات دینی، فیس بوک، فارسی زبان

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

پیشگفتار. 2

1 .1. طرح مسئله. 4

0102 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

3 . 1. اهداف تحقیق.. 7

1 . 3. 1 هدف اصلی تحقیق : 8

2 . 3. 1 اهداف فرعی: 8

4 . 2 سوالات تحقیق.. 8

5 . 1 . فرضیه های پژوهش… 9

6 . 1 . تعریف نظری برخی مفاهیم. 10

فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش… 11

مقدمه. 12

گفتار اول: مبانی نظری پژوهش… 13

1 . 1 . 2 . رسانه های نوین خالق جهان نوین : 13

2 . 1 . 2 .  جامعه ی شبکه ای و اجتماعات مجازی: 14

3 . 1 . 2 .  شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان. 15

4 . 1 . 2 . تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران. 16

5 . 1 . 2 . ویژگی های شبکه ی اجتماعی: 17

6 . 1 . 2 . کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی.. 21

7 . 1 . 2 . کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی.. 26

9 . 1 .2 . تاثیرهای سیاسی شبکه های اجتماعی: 28

10 . 1 . 2 . شبکه  اجتماعی فیس بوک.. 29

1 . 10. 1 . 2. فیس بوک چیست و چه خدماتی را در اختیار کاربران خود می گذارد؟. 30

2 . 10. 1 . 2.کاربران فیس بوک.. 31

3 . 10. 1 . 2. اعتیاد و اثر روانی فیس بوک بر مردم. 32

4 . 10. 1 . 2. فیس بوک و تب فیس بوکی در ایران. 33

 1. 1 . 2 . مفهوم دین مجازی.. 34
 2. 11. 1. 2. اثرات مثبت فضای مجازی بر دین.. 35
 3. 11. 1. 2.اثرات منفی فضای مجازی بر دین: 36
 4. 1. 2. تکنولوژی در خدمت دین.. 37
 5. 1. 2. همکاری تکنولوژی و دین.. 38
 6. 1. 2. فرهنگ و رسانه. 38
 7. 1. 2. نسبت دین و رسانه. 40
 8. 1. 2. ادوار رابطه دین و رسانه و مساله رویارویی آن دو. 41
 9. 1. 2. دنیای سایبر در خدمت دین: 43
 10. 1. 2. نظریات در مورد شبکه های اجتماعی.. 44
 11. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه. 44
 12. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46
 13. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی.. 47
 14. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی.. 49
 15. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی.. 51
 16. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی.. 52

گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین.. 54

 1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54
 2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62

گفتار سوم : چارچوب نظری.. 65

 1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق.. 68
 2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69
 3. 3. 2. سوالات تحقیق.. 70
 4. 3. 3. 2. فرضیه های پژوهش: 71

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 72

مقدمه: 73

 1. 3. نوع و روش تحقیق: 74
 2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76

1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76

2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید