پایان نامه تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک


فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

پیشگفتار. 2

1 .1. طرح مسئله. 4

0102 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

3 . 1. اهداف تحقیق.. 7

1 . 3. 1 هدف اصلی تحقیق : 8

2 . 3. 1 اهداف فرعی: 8

4 . 2 سوالات تحقیق.. 8

5 . 1 . فرضیه های پژوهش… 9

6 . 1 . تعریف نظری برخی مفاهیم. 10

فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش… 11

مقدمه. 12

گفتار اول: مبانی نظری پژوهش… 13

1 . 1 . 2 . رسانه های نوین خالق جهان نوین : 13

2 . 1 . 2 .  جامعه ی شبکه ای و اجتماعات مجازی: 14

3 . 1 . 2 .  شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان. 15

4 . 1 . 2 . تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران. 16

5 . 1 . 2 . ویژگی های شبکه ی اجتماعی: 17

6 . 1 . 2 . کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی.. 21

7 . 1 . 2 . کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی.. 26

9 . 1 .2 . تاثیرهای سیاسی شبکه های اجتماعی: 28

10 . 1 . 2 . شبکه  اجتماعی فیس بوک.. 29

1 . 10. 1 . 2. فیس بوک چیست و چه خدماتی را در اختیار کاربران خود می گذارد؟. 30

2 . 10. 1 . 2.کاربران فیس بوک.. 31

3 . 10. 1 . 2. اعتیاد و اثر روانی فیس بوک بر مردم. 32

4 . 10. 1 . 2. فیس بوک و تب فیس بوکی در ایران. 33

11. 1 . 2 .  مفهوم دین مجازی.. 34

1. 11. 1. 2.  اثرات مثبت فضای مجازی بر دین.. 35

2. 11. 1. 2.اثرات منفی فضای مجازی بر دین: 36

12. 1. 2.  تکنولوژی در خدمت دین.. 37

13. 1. 2.  همکاری تکنولوژی و دین.. 38

14. 1. 2.  فرهنگ و رسانه. 38

15. 1. 2. نسبت دین و رسانه. 40

16. 1. 2.  ادوار رابطه دین و رسانه و مساله رویارویی آن دو. 41

18. 1. 2.  دنیای سایبر در خدمت دین: 43

19. 1. 2. نظریات در مورد شبکه های اجتماعی.. 44

1. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه. 44

2. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46

3. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی.. 47

4. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی.. 49

5. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی.. 51

6. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی.. 52

گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین.. 54

1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54

2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62

گفتار سوم : چارچوب نظری.. 65

1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق.. 68

2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69

3. 3. 2.  سوالات تحقیق.. 70

2. 3. 3. 2.  فرضیه های پژوهش: 71

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 72

مقدمه: 73

1. 3. نوع و روش تحقیق: 74

2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76

1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76

2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77

3. 3. واحد ثبت: 81

4. 3. واحد تحلیل: 81

5. 3. جامعه آماری: 81

6. 3. روش نمونه گیری: 81

7. 3. حجم نمونه: 82

8. 3. زمان: 82

9. 3. تکنیک گردآوری اطلاعات: 82

10. 3. تکنیک پردازش داده ها: 83

11. 3. اعتبار و روایی تحقیق: 83

فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش… 85

مقدمه: 86

1. 4 . بررسی یافته های توصیفی.. 87

2. 4. بررسی یافته های تحلیلی…………………… 115

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 116

مقدمه: 117

1. 5. پاسخ به سوالات پژوهش… 118

2. 5. نتیجه گیری.. 122

1. 2. 5نتیجه گیری توصیفی.. 122

2. 2. 5. نتیجه گیری تحلیلی: 124

3. 5. پیشنهادها: 125

1 . 3 . 5. پیشنهادی های کاربردی.. 125

2 . 3 . 5. پیشنهاد های پژوهشی.. 126

4 . 5 . محدودیت های پژوهش: 127

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید