پایان نامه تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان

تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی

(مطالعه موردی بوستانهای ناحیه 1)

استاد راهنما:

دکتر محمد باسط قرشی

استادان داور:

دکتر تیمور آمار- مهندس علی علیمرادی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .2

فصل اول : کلیات طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1: بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5: روش تحقیق ومراحل آن………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1: روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-2: ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6: جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-1: تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7: مشکلات ومحدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8: واژه ها ومفاهیـم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-1: فضای سبزشهری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-2: توزیع فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-3: فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8-4: مکان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-8-5: تحلیل فضایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8-6: تحلیل مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

ث

1-8-7: محدوده قانونی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-1: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2: انواع فضاهای سبزشهری……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1: فضاهای سبزعمومی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-2: فضاهای سبزنیمه عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-3: فضاهای سبزخیابانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-4: فضاهای سبزخصوصی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1: پارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ…………………………………………………………………………. 16

2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی………………………………………………………………………………… 17

2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ)……………………………………………………………………………………………… 17

2-3-2: باغها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-3: فضای سبزخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-3-3-1: کمربندهای سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-3-2: فضای سبز معابر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید