پایان نامه تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

موضوع:

تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

 

آذر  1392

 

                                                           فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اولمقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
2-1- بیان مسئله5
3-1- سئوالات تحقیق7
4-1- فرضیات تحقیق7
5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق7
6-1- اهداف تحقیق8
7-1- پیشینه تحقیق9
1-7-1- مطالعات داخلی9
2-7-1- مطالعات خارجی11
8-1- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق13
فصل دوممبانی نظری تحقیق
1-2- پیش درآمد16
2-2 تعاریف و مفاهیم16
1-2-2- فضا16
2-2-2- فضای جغرافیایی17
3-2-2- تحلیل فضایی18
4-2-2- روش تحلیل فضایی18
5-2-2- دسترسی19
6-2-2- روستا و جامعه روستایی20
7-2-2- دهستان20
8-2-2- توزیع فضایی (پراکندگی)21
9-2-2- آموزش و پرورش23
10-2-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)24
3-2- نظریه ها و دیدگاهها26
1-3-2- نظریه ها و دیدگاه های فضایی27
2-3-2- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها34
4-2- نظریه سرمایه انسانی36
1-4-2- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی37
2-4-2-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی37
3-4-2- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش38
5-2- نظام آموزش و پرورش ایران39
6-2- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران42
1-6-2- دوره ابتدایی42
2-6-2- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول)42
3-6-2- دوره متوسطه عمومی43
4-6-2- دوره پیش دانشگاهی43
7-2- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی44
1-7-2- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی45
8-2- مدرسه هوشمند47
1-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس48
2-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند49
3-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند50
فصل سوم:مواد و روش ها
1-3 – پیش درآمد52
2-3- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه54
3-3- ویژگیهای  طبیعی منطقه55
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی55
2-3-3- آب وهوا‌( اقلیم)56
1-2-3-3- بادهای 120 روزه سیستان62
3-3-3- منابع آب62
4-3-3- خاکهای منطقه64
5-3-3- وضعیت پوشش گیاهی65
6-3-3- زندگی جانوری65
4-3- ویژگیهای جغرافیای انسانی66
1-4-3- بررسی وضعیت جمعیت منطقه66
2-4-3- ترکیب جنسی جمعیت68
3-4-3- وضعیت سواد68
4- 4 – 3- کشاورزی69
5-4-3- صنایع و معادن70
6-4-3- فعالیت های عمرانی و خدماتی71
1-6-4-3 مساکن روستایی71
2-6-4-3- معابر و شبکه حمل ونقل72
3-6-4-3- تأمین آب شرب73
4-6-4-3- برق رسانی73
5-6-4-3- خدمات بهداشتی و درمانی73
6-6-4-3- سایر خدمات74
7-4-3- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی74
8-4-3- جغرافیای تاریخی سیستان75
9-4-3- آثار تاریخی منطقه76
5-3- روش تحقیق79
1-5-3- روشها و مراحل تحقیق79
2-5-3- جامعه آماری80
3-5-3-روش و ابزار گرد آوری داده ها81
4-5-3- شاخص های مورد مطالعه82
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات83
فصل چهارمیافته های تحقیق
1-4- پیش درآمد85
2-4- یافته های توصیفی و تحلیلی85
1-2-4- تغییرات مربوط به تعداد جمعیت و خانوار روستاهای مورد مطالعه88
2-2-4- مراکز آموزشی مقطع ابتدایی91
1-2-2-4- پراکندگی و دسترسی به مدارس ابتدایی در دهستان محمدآباد92
2-2-2-4- درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی98

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید