پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا

گرایش برنامه ریزی روستایی

عنوان:

تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت

استاد راهنما:

دکتر سید علی پورفیکوئی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 3

1-1- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2- سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- فرضیه‏ تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………. 5

2-1- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………… 7

2-2-1- نظریه مکان مرکزی ………………………………………………………………………………………… 7

2-2-2- تحلیل پیوند فضایی و سهولت دسترسی………………………………………………………………. 8

2-2-3- رویکرد توزیع خدمات …………………………………………………………………………………… 9

2-2-4-رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی……………………………………………………… 10

2-2-5-رفتار انسانی و معرفت فضایی………………………………………………………………………….. 10

2-2-6-حوزه نفوذ ………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-7-حوزه نفوذ شهر رشت…………………………………………………………………………………….. 11

2-3-مدلها وتکنیکها…………………………………………………………………………………………………. 12

2-3-1- – مدل بررسی اندازه مرکزیت(ثقل هندسی)…………………………………………………………. 13

2-3-2- مدلهای کارکردی………………………………………………………………………………………….. 13

2-3-3- روش درجه بندی روستاها …………………………………………………………………………….. 13

2-3-4- روش ساده ی جمعیت…………………………………………………………………………………… 14

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه…………………………………………………… 15

3-1-روشها …………………………………………………………………………………………………………. 16

3-1-1- روش تحقیق ومراحل آن………………………………………………………………………………… 16

3-1-2- جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………. 16

3-2- ویژگیهای طبیعی …………………………………………………………………………………………….. 16

3-2-1- موقعیت……………………………………………………………………………………………………… 16

3-2-2-اقلیم ………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-2-2-1-درجه حرارت ………………………………………………………………………………………….. 20

3-2-2-2- بارندگی………………………………………………………………………………………………….. 21

3-2-2-3-رطوبت نسبی …………………………………………………………………………………………… 21

3-2-3- منابع آب …………………………………………………………………………………………………… 22

3-2-4- خاک:………………………………………………………………………………………………………… 24

3-3- ویژ گیهای اجتماعی- جمعیتی ……………………………………………………………………………. 26

3-3-1- تعداد و توزیع جمعیت   و خانوار :………………………………………………………………….. 27

3-3-3- بعد خانوار …………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-4- ترکیب جنسی …………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-5- نسبت جنسی………………………………………………………………………………………………. 30

3-3-6-   سواد :……………………………………………………………………………………………………… 30

3-3-7-مهاجرت …………………………………………………………………………………………………….. 30

3-4-ویژگیهای اقتصادی……………………………………………………………………………………………. 31

3-4 -1- کشاورزی …………………………………………………………………………………………………. 31

3-4 -1- 1- کشاورزی ……………………………………………………………………………………………. 32

3-4 -1- 2- باغداری ………………………………………………………………………………………………. 32

3-4 -1- 3- دامداری ………………………………………………………………………………………………. 32

3-4 -1- 4- تولید پیله …………………………………………………………………………………………….. 32

3-4 -2- صنایع……………………………………………………………………………………………………… 33

3-5- ویژگیهای فضایی – کالبدی ………………………………………………………………………………. 33

3-5-1- خدمات…………………………………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم: یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………….. 35

4-1- خدمات آموزشی و سابقه آن در شهر رشت……………………………………………………………. 36

4-2- خدمات آموزشی در محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………. 36

4-3- توزیع امکانات و فضاهای آموزشی در محدوده مورد مطالعه……………………………………….. 39

4-3-1- خدمات آموزشی ابتدایی…………………………………………………………………………………. 40

4-3-2- خدمات آموزشی مقطع دبستان ……………………………………………………………………….. 42

4-4- توزیع دانش آموزان مقطع ابتدایی…………………………………………………………………………. 42

4-5- تراکم دانش آموزان مقطع ابتدایی………………………………………………………………………….. 45

4-6-تغییرات جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی…………………………………………………………… 45

4-7- خدمات آموزشی مقطع راهنمایی………………………………………………………………………….. 45

4-7-1- مقطع راهنمایی…………………………………………………………………………………………….. 46

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید