پایان نامه تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان:

تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم فرهنگ

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2-1)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

4-1)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

5-1)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

6-1)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..18

2-4)تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………….22

2-4-3)عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………23

2-4-4)گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………….24

2-4-4-1)دیدگاه شاین……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-4-4-2)دیدگاه شولز………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-4-4-3)دیدگاه کویین و مک گرد…………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی…………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-5)الگوی ادگار شاین………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-6)اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها………………………………………………………………………………………………….28

2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….30

2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-10)کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………32

2-5 ) تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-6) اخلاق دراسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام………………………………………………………………………………………………………………….38

2- 8 ) مفهوم اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9 ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………….40

2-9-1)مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-2)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-3)صادق بودن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-4)احترام به دیگران……………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-9-5) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی…………………………………………………………………41

2-9-6)عدالت و انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-7)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-8)وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-10 ) نظام های اخلاقی عمده………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-11 ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………………………………………………………42

2-12 ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………………………………………………44

2-13 ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان…………………………………………………………………………………………….45

2-14اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-15)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-15-1)تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-2)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران…………………………………………………………………………………………………52

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..54

6-3 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..55

1-6-3 . روایی (اعتبار) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-6-3. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2) تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) تایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2) پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

5-2-1)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-2-2)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………78

5-2-3)محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فهرست جداول

جدول -21: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. 48

جدول3-1سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………55

جدول 3-2 مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….55

جدول (4-1)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. 58

جدول (4-2)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. 59

جدول (4-3)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..60

جدول (4-4)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. 60

جدول (4-5)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………61

جدول (4-6)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..62

جدول (4-7)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………62

جدول (4-8)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….63

جدول (4-9)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….64.

جدول (4-10)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به سازمان…………64

جدول (4-11)نتایج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………..65

جدول (4-12)نتایج تحلیل واریانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………65

جدول (4-13)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به جنسیت…………………………………66

جدول (4-14)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به تحصیلات………………………………67

جدول (4-15)خلاصه الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. 68

 

فهرست شکل ها

شکل2-1)سطوح فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………19

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه پیش بینی تغییرات بهره­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV
پایان نامه رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر در ساختارهای متفاوت بازار با در نظر گرفتن...
دانلود پایان نامه تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی
پایان نامه با موضوع اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی