پایان نامه ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی

عنوان :

” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “

استاد راهنما :

دکتر علی تاجدین

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………1
 • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………..2
 • ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..3
 • اهداف مدنظر تحقیق………………………………………………………………………………….4
 • نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………4
 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….5
 • محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….5

فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7
 • بازار بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………….8

2-2-1   تاریخچه……………………………………………………………………………………………..8

2-2-2   تعاریف…………………………………………………………………………………………….12

2-2-2-1   بورس اوراق بهادار………………………………………………………………….12

2-2-2-2   سهم چیست ؟…………………………………………………………………………12

2-2-2-3   سرمایه گذاری………………………………………………………………………..12

2-2-2-4   انواع بازار ……………………………………………………………………………..12

2-2-2-5   سال مالی……………………………………………………………………………….13

2-2-2-6   صورت سود و زیان………………………………………………………………….13

2-2-2-7   ترازنامه………………………………………………………………………………….14

2-2-2-8   سود هر سهم (EPS)……………………………………………………………….14

2-2-2-9   سود تقسیمی هر سهم (DPS)……………………………………………………14

2-2-2-10  پیش بینی سود………………………………………………………………………15

2-2-2-11  تعدیل سود…………………………………………………………………………..15

2-2-2-12  قیمت پایانی سهم…………………………………………………………………..15

2-2-2-13 نسبت قیمت به درآمد………………………………………………………………15

2-2-3  شاخص کل………………………………………………………………………………………16

 • پویایی سیستم ………………………………………………………………………………………..19

2-3-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2  کلیات پویایی سیستم……………………………………………………………………………20

2-3-3  اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی ……………………………………………………..20

2-3-4  ابزارهای تفکر سیستمی ………………………………………………………………………..22

2-3-4-1  نمودار های علی حلقوی……………………………………………………………..22

2-3-4-2  نمودار های حالت جریان……………………………………………………………23

2-3-5  فرآیند مدل سازی………………………………………………………………………………..24

2-3-6 شبیه سازی………………………………………………………………………………………….27

 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..28

2-4-1 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………..28
2-4-2 تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران  ………………………………………………….29

2-4-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان……………………………………………………31

فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………..34
 • تعریف مساله………………………………………………………………………………………….34

3-2-1  ارزش معاملات…………………………………………………………………………………….36

3-2-2  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………37

3-2-3  تورم…………………………………………………………………………………………………..39

3-2-4  تولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………………….44

 • فرضیه های دینامیکی……………………………………………………………………………….46

3-3-1  قیمت و تقاضای سهم……………………………………………………………………………..46

3-3-2  اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی…………………………………………………………..48

3-3-3  شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….49

3-3-3-1  بررسی تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل……………………………..50

3-3-4  نوسان های شاخص کل و ریسک بازار……………………………………………………..54

3-3-5  سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی…………………………………………55

3-3-5-1  بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی………………………………….57

3-3-6  سپرده گذاری در بانک…………………………………………………………………………..58

 • سرمایه گذاری در بازارهای موازی………………………………………………………..59

3-4     نمودار علی حلقوی کل مدل……………………………………………………………………….61

    فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی     

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………..63
 • مدل قیمت سهام……………………………………………………………………………………..63

4-2-1  اعتبار مدل……………………………………………………………………………………………66

4-2-2  تحلیل حساسیت و سناریو پردازی…………………………………………………………….66

4-2-2-1  مدت زمان سهامداری……………………………………………………………………..67

4-2-2-2  تعدیل سود هر سهم………………………………………………………………………..68

4-2-2-3  تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری…………………………………………………..70

4-2-2-4  ورود سهامداران بزرگ به سهم………………………………………………………..71

 • مدل کلی بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….73

4-3-1  اعتبار مدل بازار سهام……………………………………………………………………………..76

4-3-2  تحلیل حساسیت مدل بازار سهام……………………………………………………………….76

4-3-2-1  تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل……………………………………………..77

4-3-2-2 تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………80

5-2  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..81

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..82

   فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1  نمایش ساختار حالت و جریان…………………………………………………………………23

شکل 3-1   نمودار خطی ارزش ریالی معاملات…………………………………………………………36

شکل 3-2   نمودار میله ای حجم معاملات سالیانه……………………………………………………….37

شکل 3-3   نمودار خطی شاخص کل بورس…………………………………………………………….38

شکل 3-4   نمودار خطی تورم  ………………………………………………………………………………41

شکل 3-5   تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………44

شکل 3-6   حلقه علی حلقوی قیمت سهام و تقاضا برای آن…………………………………………47

شکل 3-7   حلقه اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی………………………………………………….48

شکل 3-8  حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………….52

شکل 3-9  حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری…………………………………………….54

شکل 3-10  حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی………………………………56

شکل 3-11  حلقه سپرده گذاری در بانک………………………………………………………………..58

شکل 3-12  حلقه ثبات اقتصادی و جذابیت بازار های موازی……………………………………….59

شکل 3-13  نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار……………………………………………61

شکل 4-1   نمودار جریان مدل قیمت سهام……………………………………………………………….64

شکل 4-2   خروجی قیمت مدل قیمت سهام……………………………………………………………..65

شکل 4-3   حساسیت مدل قیمت نسبت به تغییر زمان سهامداری……………………………………67

شکل 4-4   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود هر سهم…………………………………….68

شکل 4-5   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود بعد از یک زمان خاص…………………69

شکل 4-6   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود و زمان سهامداری………………………..70

شکل 4-7   حساسیت مدل قیمت نسبت به تقاضا در زمان مشخص…………………………………72

شکل 4-8   نمودار جریان مدل ………………………………………………………………………………74

شکل 4-9   خروجی شاخص کل بازار سهام……………………………………………………………..75

شکل 4-10  حساسیت مدل بازار سهام به مدت زمان سهامداری……………………………………77

شکل 4-11  رفتار شاخص کل با تغییر میزان سرمایه گذاری در بورس……………………………78

فهرست جداول

جدول 2-1  قطبیت روابط علی…………………………………………………………………………………23

جدول 2-2  تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………28

جدول 2-3  تحقیقات با روش پویایی سیستم در ایران……………………………………………………29

جدول 2-4  تحقیقات در زمینه بازار بورس با روش پویایی سیستم…………………………………..30

جدول 2-5  تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم……………………………………….33

جدول 3-1  تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات…………..51

جدول 3-2  تخمین حداقل مربعات تولید ناخالص و درآمد ملی……………………………………..5

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید