پایان نامه تحلیل علی فازی شیوه‌های حل ‌اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون


دانشگاه شیراز

پایان­نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ علوم اجتماعی-جامعه شناسی

  تحلیل علی فازی شیوه‌های حل ‌اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم شورای ملی در ایران

استاد راهنما:

دکتر جهانگیر جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نهضت مشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران است؛ به‌نحوی که مرز ایران قدیم و جدید محسوب می‌شود. با این وجود، تاریخ نشان داده که مشروطیت در معنای فرصت تصمیم‌سازی مشترک هرگز به‌خوبی محقق نشده است. از این رو، حل اختلاف به‌عنوان نخستین گام در این فرایند مدنظر قرارگرفت. علل شیوه‌های حل اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم شورای ملی مورد‌توجه قرارگرفت. از این رو، رساله براساس رویکرد چندبعدی جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی و روش تحلیل تطبیقی کیفی فازی(fsQCA) تنظیم شد. بدین ترتیب، از نظریات اندیشمندانی ازجمله اندروسایر، بشیریه، پیران در کنار دو مدل حل اختلاف استفاده شد. از آن نظریات شیوه حل اختلاف به‌عنوان پیامد در نظر گرفته شد و چندین شرط علی در قالب یک مدل نظری دوسطحی فرض شد. پس از شناخت بستر تاریخی آن دوران شش کشمکش عمده به‌عنوان موارد در نظرگرفته شد. سپس، براساس رویکردی فازی هر مورد بازخوانی شد. در‌نهایت با استفاده از نرم‌افزار fsQCA علل لازم و کافی و مسیرهای کافی منجر به پیامد موردنظر بدست آمد و مدل تجربی از علل دو سطحی شیوه‌های حل اختلاف بشدت هزینه‌بر در آن دوران مشخص شد.

واژگان کلیدی: رشته حل اختلاف، روش تحلیل تطبیقی کیفی فازی، چارلز راگین، جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی، نظریه دوسطحی گورتز و ماهونی، مجلس دوم شورای ملی، حزب دموکرات، حزب اجتماعیون اعتدالیون.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

1-4- پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4- نقد و بحث…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

3-2- درآمدی بر رویکردهای رشته‌ی حل اختلاف…………………………………………………………….. 15

3-3- مروری بر مدل‌های حل اختلاف…………………………………………………………………………………. 19

3-3-1- مدل چرخه‌ی کشمکش……………………………………………………………………………………. 20

3-3-2- مدل مثلث رضایت‌مندی…………………………………………………………………………………… 22

3-3-3- مدل منافع/حقوق/ قدرت………………………………………………………………………………….. 24

3-3-4- مدل ابعاد……………………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-5- مدل پویایی اعتماد……………………………………………………………………………………………. 28

3-4- نظریات جامعه‌شناسی مرتبط‌با مفاهیم محوری درحوزه حل اختلاف…………………….. 33

3-4-1- اعتماد در دیدگاه اندرو سایر…………………………………………………………………………….. 33

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

3-4-2- موانع توسعه سیاسی در دیدگاه حسین بشیریه…………………………………………….. 38

3-4-3- نظریه راهبرد امنیت سرزمینی پرویز پیران…………………………………………………….. 42

3-5- نظریه دوسطحی ماهونی و گورتز……………………………………………………………………………….. 45

3-6- چهارچوب نظری منتخب تحقیق………………………………………………………………………………… 51

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2- راهبرد جامعه‌شناسی تاریخی……………………………………………………………………………………… 58

4-3- روش‌شناسی تنوع ‌محور………………………………………………………………………………………………. 64

4-4- روش (تحلیل تطبیقی کیفی/ تحلیل تطبیقی کیفی فازی)……………………………………… 70

4-5- کاربرد fsQCA در پژوهش‌های متکی بر داده‌های کیفی………………………………………. 79

4-5-1- مجموعه‌های فازی…………………………………………………………………………………………….. 79

4-5-2- درجه‌بندی…………………………………………………………………………………………………………. 82

4-5-3- کدگذاری اسناد تاریخی……………………………………………………………………………………. 88

4-6- مؤلفه‌های تحلیلی روش FsQCA……………………………………………………………………………. 90

4-6-1- اعمال روی مجموعه‌های فازی…………………………………………………………………………. 90

4-6-2- جداول حقیقت…………………………………………………………………………………………………… 92

4-6-3- سنجه‌های سازگاری و شمول……………………………………………………………………………. 96

4-6-4- تحلیل استاندارد……………………………………………………………………………………………….. 100

فصل پنجم: مطالعه زمینه‌ی وقایع مجلس دوم شورای ملی ایران

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

5-2- مروری برشرایط پیش ازنهضت مشروطه ایران…………………………………………………………. 106

5-3- مروری بر مجلس اول شورای ملی…………………………………………………………………………….. 114

5-4- مروری بر دوران استبداد صغیر…………………………………………………………………………………. 120

5-5- مروری بر وقایع مجلس دوم شورای ملی………………………………………………………………….. 122

5-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………… 148

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

فصل ششم: یافته‌های تحقیق

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

6-2- مجموعه‌های فازی پیامد و شرایط علی مفروض……………………………………………………… 153

6-3- مطالعه و تخمین نمره عضویت مجموعه‌فازی در هر یک از موارد………………………… 157

6-3-1- کشمکش ترک اسلحه……………………………………………………………………………………… 157

6-3-2- کشمکش برای انتخاب نایب‌السلطنه………………………………………………………………. 186

6-3-3- کشمکش(مناقشه) برسر پاسخ‌به یادداشت انگلیس……………………………………….. 203

6-3-4- کشمکش برسر بهره ازناصرالملک…………………………………………………………………… 211

6-3-5- کشمکش برسر عزیمت سپهدار اعظم……………………………………………………………. 231

6-3-6- کشمکش برسر واکنش به اولتیماتوم روس……………………………………………………. 244

6-4- آزمون و تحلیل مجموعه‌های فازی…………………………………………………………………………… 255

6-4-1- سنجش وتنظیم مدل دوسطحی شیوه‌های حل اختلاف بین دو حزب مذکور 203

6-4-2- تحلیل استاندارد مسیرهای علی کافی منجر به شیوه‌های حل اختلاف بشدت هزینه‌بر 266

6-5- خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 268

فصل هفتم: نتیجه‌گیری

7-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 270

7-2- دستاوردهای دیگر پژوهش……………………………………………………………………………………….. 271

7-3- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 274

7-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 275

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید