پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

عنوان :

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

 

چکیده

بانکها وموسسات مالی درراستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه با

بررسی عوامل موثر برکاهش هزینه روشهای تامین مالی هستند . ساختار سرمایه ازیک طرف

باهزینه سرمایه واز طرف دیگر باریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک باکاهش دادن نسبت

سرمایه برای رسیدن به سود بیشترویا افزایش سرمایه برای مقابله باخطر نکول مواجه است. علاوه

بر این، یک سری قوانین داخلی وبین المللی برای شفافیت مالی موسسات وضع شده است که

ازجمله آن ، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وکمیته بال است.

باتوجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک ملی ایران دریک دوره پنج ساله ( 1388-1384)مورد

بررسی قرار گرفته ، وهزینه آن برآورد شده است. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود

رابطه بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه در این دوره دارد. که با استفاده از

آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی ومورد تایید قرارگرفت.

فرضیه دوم ازدو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت. دیدگاه اول باتوجه به چارچوب رسیدن به

ساختار سرمایه بهینه (درچهار مرحله )مورد بررسی قرار گرفت .درسه مرحله (نسبت سرمایه به

دارائیهای ریسک دار،نسبت سپرده ها به بدهی وهزینه بدهی )غیر بهینه تشخیص داده شد. و از

لحاظ سپرده های مدت دار به کل سپرده های موثر بهینه می باشد.فرضیه دوم ازدیدگاه دوم که

به نوعی مکمل دیدگاه اول می باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت، که این دیدگاه نسبت سود

خالص برکل درآمد و بازده دارایی را نشان میدهد، چون روند نسبتها صعودی نمی باشد والگوی

نامنظم دارد، و همچنین بین حدکفایت سرمایه وبازده دارایی رابطه وجود ندارد این دیدگاه نیز بر

غیر بهینه بودن ساختار سرمایه در بانک ملی ایران دلالت دارد . ودر پایان یک سری پیشنهادات

درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ارایه شده است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید