پایان نامه تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

عنوان:

تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی

استاد راهنما:

آقای دکتر احسان چنگیزی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1: کلیات… 12

1-1- مقدمه.. 13

1-2- بیان مسئله و اهمیت آن.. 15

1-3- هدف تحقیق… 16

1-4- پرسش‌های تحقیق… 17

1-5- پیشینه تحقیق… 17

1-6- روش پژوهش….. 19

1-7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح… 19

فصل 2: آوانویسی و ترجمه سرود انگد روشنان.. 20

فصل 3: ویژگی­های دستوری زبان پهلوی اشکانی در متن انگد روشنان.. 115

3-1- مقدمه.. 116

3-2- اسم… 116

3-2-1- اسامی بسیط…. 117

3-2-2- اسامی مشتق… 118

3-2-3- اسامی مرکب…. 120

3-3- صفت…. 121

3-3-1- صفات بسیط…. 121

3-3-2- صفات مشتق… 121

3-3-3- صفات مرکب…. 123

3-4- قید.. 124

3-4-1- قیدهایی که تنها نقش قیدی داشته‌اند.. 124

3-4-2- قیدهایی که به عنوان پیشوند فعلی و یا حرف اضافه هم به کار ‌رفته‌اند‌.. 124

3-4-3- قیدهایی که اسم یا صفت بوده‌اند و به عنوان قید هم به کار ‌رفته‌اند‌.. 124

3-5- فعل… 125

3-5-1- ماده مضارع.. 125

3-5-2- ماده ماضی… 127

3-6- نحو اسم  و ضمیر.. 129

3-7- نحو صفت…. 132

3-8- نحو قید.. 132

3-9- ساخت ارگاتیو(ماضی متعدی). 133

فصل 4: تجزیه و تحلیل واژه‌ها و ریشه­شناسی.. 135

4-1- مقدمه.. 136

فصل 5: نتیجه­گیری.. 207

کتابنامه. 216

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید