پایان نامه تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی


وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc) )

رشته: جغرافیای طبیعی – گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

عنوان:

تحلیل روابط  همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

استاد راهنما:

غلامرضا براتی

استادان مشاور:

محمود احمدی

ابراهیم میرزایی

 

فهرست مطالب:

چکیده فارسی……………………………….. n

تشکر…………………………………n

تقدیم………………………………… n

فهرست مطالب…………………………..الف

فهرست شکل ها……………………………….. ح

فهرست جدول ها……………………………….. د

1-1. بیان مسأله………………………………… 2

n توده هوای عموما گرم وخشک ناشی از پرفشاره جنب حاره……………… 2

nتوده های هوای سرد و خشک ناشی از پرفشار سیبری………………..  2

n توده های هوای اقیانوسی مدیترانه ای ناشی از ورود بادهای غربی……..2

n توده هوای نسبتا گرم و مرطوب ناشی از ورود زبانه های کم فشار سودانی…..3

1-1-1. اهمیت سرماهای بحرانی از نظر محققان………………………… 3

n به لحاظ مفهومی…………………………………. 3

n به لحاظ کمی…………………………………. 3

n به لحاظ پیامدها و زیان ها……………………………….. 4

1-1-2. اهداف تحقیق…………………………………. 5

1-2. پیشینه تحقیق…………………………………. 5

n تحقیقات مربوط به شرایط و چگونگی تشکیل پرفشار سیبری ……….. 6

n تحقیقات مربوط به روابط پویشی پرفشار سیبری با دیگر سامانه های دور در قالب پیوند از دور….6

n تحقیقات مربوط به قلمرو گسترش زبانه های هوای سرد پرفشار سیبری………7

n تحقیقات مربوط به شرایط زمانی و مکانی پرفشار سیبری در سرزمین ایران……8

2-1. بنیادهای پژوهش…………………………………… 10

2-1-1.  هوا ………………………………..10

2-1-2. آب وهوا……………………………….. 11

2-1-3. دما………………………………..11

2-1-4. تغییرات دمایی…………………………………. 11

2-1-5. آستانه………………………………… 12

2-1-6.  حداکثر دمای روزانه………………………………… 12

2-1-7.  حداقل دمای روزانه………………………………… 12

2-1-8.  روز سرد………………………………… 12

2-1-9. دمای بحرانی…………………………………. 12

2-1-10. وزش هوا……………………………….. 12

2-1-11. فرارفت هوای سرد………………………………… 12

2-1-12. فشار……………………………….. 13

2-1-13.  شیب تغییرات فشار………………………………..13

2-1-14.  توده های هوا ………………………………..13

2-1-15.  مفهوم همدید………………………………… 13

2-1-16.  نقشه های هوا……………………………….. 13

2-1-17. ایستگاه همدید………………………………… 14

2-1-18. آب و هواشناسی همدید………………………………… 14

2-1-19. ناوه (زبانه کم فشار) ………………………………..14

2-1-20. پشته (زبانه پرفشار)……………………………….. 15

2-1-21. پرفشارها (آنتی سیکلون)……………………………….. 15

2-1-22. پرفشارهای گرمایی………………………………… 15

2-1-23. پرفشار های پویشی…………………………………. 16

2-1-24. نقشه سطح متوسط دریا……………………………….. 16

2-1-25. نقشه های ترازهای بالای جو………………………………… 16

2-1-26. نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل………………………….. 16

2-1-27. پرفشار سیبری…………………………………. 17

2-1-28. عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری……………………….. 18

2-1-29. گسترش پرفشار سیبری روی ایران……………………….. 19

2-1-30. پرفشار جنب حاره……………………………….. 19

2-1-31. بادهای غربی…………………………………. 19

2-1-32. کم فشار سودان…………………………………. 19

2-1-33. واچرخند عربستان…………………………………. 20

2-2. سرزمین پژوهش…………………………………… 20

2-2-1. سیمای طبیعی ایران مرکزی…………………………………. 20

2-2-2. پهنه های آبی اثر گذار بر ایران مرکزی………………………. 22

< دریای مدیترانه………………………………… 22

<دریای سرخ و خلیج عدن…………………………………. 22

<دریای سیاه ………………………………..22

2-2-3. پراکنش دما ………………………………..23

2-2-4. میانگین دمای ماهانه………………………………… 24

2-2-5. دمای بیشینه مطلق ماهانه………………………………..25

2-2-6. دمای کمینه مطلق ماهانه………………………………… 26

2-2-7. بارش سالانه……………………………….. 27

2-2-8. میانگین ماهانه بارش………………………………….. 28

2-2-9. پراکنش فشار……………………………….. 30

2-2-10. میانگین ماهانه سمت و سرعت باد غالب در هشت ایستگاه نمونه……32

3-1.  پرسش‌های پژوهش…………………………………… 36

3-2. فرضیات پژوهش………………………………….. 36

3-3. گزینش سرزمین پژوهش و ایستگاه های داده سنجی  ………..36

3-4. منابع داده ها……………………………….. 38

3-5. تعیین ویژگی های عمومی آب‌وهوایی سرزمین پژوهش………. 38

3-6. مراحل شناسایی و استخراج موج های سرما………………… 39

3-7. معیار تعیین موج های سرما……………………………….. 42

3-8. معیار تعیین موج سرمای بحرانی…………………………………. 42

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید