پایان نامه تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان


دانشگاه کاشان

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان:

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید رحیمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………2
1-1 بیان مسئله……………………………………………………3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………..9
1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………10
1-3-1 هدف کلی تحقیق…………………………………………….10
1-3-2 اهداف جزئی………………………………………………..10
1-4 فرضیات تحقیق………………………………………………11
1-4-1 فرضیه اصلی………………………………………………..11
1-4-2 فرضیه های فرعی…………………………………………….11
5-1 تعریف متغیرها………………………………………………12
1-5-1 تعاریف نظری………………………………………………..12
1-5-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………13
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………….15
مقدمه……………………………………………………………16
2-1 بخش اول: هوش اخلاقی………………………………………..17
2-1-1 هوش………………………………………………………17
2-1-2 انواع هوش….………………………………………………18
2-1-3 تبیین مفهوم اخلاق…………………………………………..21
2-1-4 هوش اخلاقی……………………………………………….22
2-1-5 هوش اخلاقی بوربا……………………………………………24
2-1-5-1 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا……………………………..24
2-1-5-2 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل……………………..26
2-1-6 فواید هوش اخلاقی…………………………………………..26
2-2 بخش دوم: سرمایه اجتماعی……………………………………27
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست……………………………………….27
2-2-2 تاریخچه سرمایه اجتماعی………………………………………28
2-2-3 اهمیت سرمایه اجتماعی……………………………………….29
2-2-4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی……………………30
2-2-4-1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) ………………………30
2-2-4-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) ………………………31
2-2-4-3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)……………………….31
2-2-5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی…………………………………32
2-2-6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی ……………………35
2-2-7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی ………………………..35
2-2-8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن………………………………37
2-2-9 ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………38
2-2-10 گونه های سرمایه اجتماعی …………………………………..39
2-2-11 مزایای سرمایه اجتماعی………………………………………40
2-2-12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی……………………………….41
2-2-13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی……………………………42
2-2-13-1 اعتماد اجتماعی………………………………………….43
2-2-13-2 انسجام اجتماعی………………………………………….44
2-2-13-3 مشارکت اجتماعی………………………………………45
2-2-13-4 تعلق اجتماعی……………………………………………46
2-2-14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها ………………………48
2-2-15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟…………49
2-3 بخش سوم: مسئولیت پذیری…………………………………..50
2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری ……………………………………….50
2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری………………………….50
2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی……………..55
2-3-3-1 هابرماس…………………………………………………55
2-3-3-2 هومنز……………………………………………………55
2-3-3-3 ویکرز……………………………………………………55
2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی……………………………………..56
2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی …………………………………56
2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن………………………………57
2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر…………………………………57
2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز………………………………57
2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل…………………………………..58
2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام …………………….58
2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی …………………………………….60
2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی……………………….62
2-3-6-1 بعد شناختی………………………………………………62
2-3-6-2 بعد عاطفی………………………………………………..63
2-3-6-3 بعد عملکردی……………………………………………..63
2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق …………………………………..64
2-4-1 تحقیقات داخلی………………………………………………64
2-4-2 تحقیقات خارجی……………………………………………..70
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………75
مقدمه …………………………………………………………..76
3-1- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………76
3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………77
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………77
3-4 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………78
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….79
3-6 روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………..81
3-7 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………83
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………87
مقدمه …………………………………………………………..88
4-1 یافته های توصیفی……………………………………………..89
4-1-1 بررسی توصیفی گروه نمونه …………………………………….89
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامه ها……………………………………92
4-2 یافته های استنباطی ……………………………………………100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………..114
مقدمه …………………………………………………………..115
5-1 خلاصه بحث …………………………………………………..116
5-2 یافته های تحقیق………………………………………………117
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………124
5-4 پیشنهادات نظری……………………………………………….125
5-5 محدودیت ها ………………………………………………….126
منابع فارسی ……………………………………………………..128
منابع لاتین……………………………………………………….137

فهرست جدولها

جدول3-1 توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده…………………..77
جدول3-2 توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده…………….78
جدول3-3 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی….80
جدول3-4 انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش.80
جدول3-5 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی.80
جدول3-6 انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش………………………………………………………….80
جدول3-7 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیت­پذیری..81
جدول3-8 انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیت­پذیری با هر یک از مؤلفه­های پژوهش………………………………………………………….81
جدول 3-9 تحلیل ساختاری متغیرها…………………………………..82
جدول3-10 ضریب پایایی هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری…………………………………………………..83
جدول 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت …………………….89
جدول4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………90
جدول 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی……………..91
جدول 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده…………………..92
جدول 4-5 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)………..93
جدول 4-6 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش)………….94
جدول 4-7 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)…………94
جدول4-8 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی)..95
جدول4-9 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )…95
جدول4-10 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )…96
جدول4-11 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ).96
جدول4-12 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی)….97
جدول4-13 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )…..97
جدول4-14 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)…98
جدول4-15 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی )…98
جدول4-16 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی )..99
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..100
جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..101
جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..102
جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان…………………….103
جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان…………………..103
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان………………….104
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری…104
جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی……………105
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری………………………………………………………….105
جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی………….106
جدول 4-27 تحلیل مسیر متغیرها……………………………………107
جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت……………107
جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی…………107
جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……….108
جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده…………….108
جدول 4-32 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت………….109
جدول4-33 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………109
جدول 4-34 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی…….109
جدول 4-35 سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده………………..110
جدول 4-36 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت………….110
جدول4-37 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی……….111
جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی111
جدول 4-39 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی…….112
جدول 4-40 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده………….112
جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده…..113

فهرست نمودارها

1-1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………….8
نمودار 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت………………………..89
نمودار 4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………90
نمودار 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی.……………..91
نمودار 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده……………………92
نمودار 4-17 توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی ………………………..100
نمودار 4-18 توزیع نرمال متغیرهای سرمایه اجتماعی………………………101
نمودار 4-19 توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی…………………………102

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید