پایان نامه تحلیل رفتارهای غیرخطی یک تیر ترک‌دار با سفتی غیرخطی


دانشگاه صنعتی   نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی مکانیک

عنوان:

تحلیل رفتارهای غیرخطی یک تیر ترک‌دار با سفتی غیرخطی

ارائه‌شده جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی

اساتید راهنما:

دکتر مرتضی دردل

دکتر محمد حسن­قاسمی

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی پاشایی

زمستان 1393

 

چکیده

در این تحقیق به بررسی ارتعاش آزاد تیر ترکدار و یافتن فرکانس های طبیعی پرداخته ایم. در قسمت اول با استفاده از مدل ترک باز با مدل کردن قسمت ترکدار به صورت یک المان به شکل تیر و ارضای شرایط مرزی، فرکانس های طبیعی را برای شرایط مرزی مختلف بدست آورده ایم و تغییرات فرکانس طبیعی را به ازای تغییر پارامترهای مختلف ترک نشان دادیم. در قسمت بعد با همین مدل سازی تیر چند ترکه را بررسی کرده و در ادامه، مسئله را برای ترک با شکل های هندسی مختلف، مانند بیضی، مثلث و سهمی با استفاده از روش گالرکین حل نموده و فرکانس های طبیعی را بدست آوردیم در انتها با استفاده از مدل ترک باز و بسته شونده تیر ترکدار را با این فرض که ترک در حین ارتعاش باز و بسته می شود مدل سازی کرده و معادلات حرکت را برای دو حالت ترک منحنی شکل و ترک v- شکل استخراج کرده ایم. برای حل این معادلات غیر خطی از روش میانگین گیری بهره برده و تغییرات فرکانس طبیعی و همچنین تغییر زاویه ترک را در حین ارتعاش ترک و تغییرات فرکانس طبیعی را به ازای تغییر عمق ترک برای شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

کلمات کلیدی: تیر ترک دار، فرکانس طبیعی، ارتعاش آزاد.

 

 

فهرست مطالب

فصل 1 – مقدمه و مرور کارهای انجام شده 16

1-1    مقدمه. 17

1-2    تاریخچه مطالعات و مرور کارهای انجام شده 17

1-3    انواع مدل سازی های ترک… 20

1-4    بیان مسئله مدل سازی ترک باز 20

1-5    اهداف و مسائل بررسی شده در پایان نامه. 21

فصل 2 – مدل سازی خطی  و غیر خطی ترک و بررسی معادلات حرکت… 22

2-1    مقدمه. 23

2-2    معادلات ارتعاش آزاد. 23

2-2-1          تئوری اویلر – برنولی.. 23

2-2-2          تئوری تیموشنکو. 32

2-2-3          بررسی تیر  شامل چند ترک… 41

2-2-4          ترک با شکل های هندسی مختلف: 45

2-3    مدل سازی ترک باز و بسته شونده 50

2-3-1          مدل سازی ترک ساختار منحنی.. 51

2-3-2          بررسی ترک v- شکل.. 61

2-3-3          حل مسئله با روش میانگین گیری.. 66

فصل 3 – نتایج مدل سازی.. 71

3-1    مقدمه. 72

3-2    نتایج ترک باز ساده 72

3-2-1          تیر با نسبت های مختلف عمق ترک… 72

3-2-2          تیر با نسبت های مختلف طول دهانه ترک… 75

3-2-3          بررسی اثر تغییر موقعیت ترک… 78

3-3    بررسی اثر تعداد ترک… 81

3-3-1          بررسی نتایج به ازای عمق و طول دهانه ثابت و موقعیت های متفاوت… 82

3-3-2          بررسی نتایج به ازای موقعیت و طول دهانه ثابت و عمق های متفاوت… 83

3-3-3          بررسی نتایج به ازای موقعیت و عمق ثابت و طول دهانه های متفاوت… 85

3-4    بررسی تیر با  شکل های هندسی  مختلف… 87

3-4-1          ترک بیضی شکل.. 87

3-4-2          ترک سهمی شکل.. 91

3-4-3          ترک مثلثی.. 92

3-5    ترک باز و بسته شونده 95

3-5-1          ترک منحنی با ساختار دایره ای شکل.. 96

3-6    شکل مود، شکل شیب، گشتاور خمشی و نیروی برشی.. 106

3-7    اعتبار سنجی نتایج مدل های پیشنهادی.. 111

3-7-1          ترک باز ساده 111

3-7-2          ترک مثلثی شکل.. 112

3-7-3          ترک باز و بسته شونده 115

فصل 4 – نتیجه گیری و پیشنهادات… 117

4-1    نتیجه گیری.. 118

فهرست اشکال

شکل  ‏2‑1:الف) تیر به طول با یک ترک به عمق  در موقعیت نشان داده شده. ب)همان تیر با فنر پیچشی جایگزین ترک با سفتی ….. 23

شکل  ‏2‑2:  تیر ترکدار به طول  ،ارتفاع ،  عمق ترک  و طول دهانه …. 24

شکل  ‏2‑3 تیر دو  سر گیر دار 27

شکل  ‏2‑4: تیر یک سر گیر دار یک سر آزاد. 31

شکل  ‏2‑5  تیر دو  سر لولا. 31

شکل  ‏2‑6: تیر گیردار مفصل برشی (در مفصل برشی، شیب و نیروی برشی صفر است.) 32

شکل  ‏2‑7 : تیر به طول , شامل دو ترک به عمق وارتفاع  و طول دهانه ترک ….. 41

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید