پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم


پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته :عمران سازه

 

عنوان/موضوع : ا تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

استاد راهنما : دکتر سیروس غلامپور دهکی

استاد مشاور : دکتر مرتضی اسکندری قادی

1392

 

فصل1: کلیات و ساختار زمین. 16

-1-1 عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین : 16

-1-1-1ویژگیهای چشمه های لرزه زا :. 17

-2-1-1ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین :. 19

1-2- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه. 20

1-2-1- تکتونیک صفحات. 20

1-2-2- ایالتهای لرزه زمینساختی ایران. 20

1-2-3- ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان. 22

1-2-4- ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ. 24

1-2-5- ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس. 25

1-2-6- ایالت لرزه زمینساختی ایران مرکزی شرق ایران. 26

-7-2-1 ایالت لرزه زمین ساختی مکران. 26

. 28

فصل2: مبانی تحلیل خطر زلزله. 29

2-1- مقدمه. 29

-2-2 زلزله. 30

2-3- هدف گزارش. 30

2-4- محاسبه قدرت زمین لرزه. 30

-5-2 تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard. 31

2-6- مدل های چشمه های لرزه ای. 32

-7-2 گسل ها. 33

-8-2 تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis ) 35

-1-8-2 تعریف تحلیل خطر لرزه ای: 35

-2-8-2 سطوح خطر زلزله. 35

-3-8-2 مطالعات لرزه زمین ساخت :. 36

-4-8-2 برآورد پارامترهای لرزه خیزی :. 37

-5-8-2برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین :. 37

-6-8-2 خطرزائی. 39

فصل3: پهنه بندی لرزه ای. 41

3-1- پهنه بندی لرزه ای :. 41

3-2- بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها. 43

3-3- اولویت بندی عوامل موثر. 43

3-4- تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها. 43

3-5- تهیه نقشه های عوامل موثر. 44

-6-3 روش های پهنه بندی لرزه ای. 44

-7-3 پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی (Deterministic Approach):  45

-1-7-3 داده های قرن بیستم. 45

-2-7-3 داده های تاریخی. 46

-3-7-3 محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد.. 46

-4-7-3 شناسائی چشمه های لرزه زا. 48

3-7-5- تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین. 49

-6-7-2 انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین. 51

3-7-7- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین. 63

3-8- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach):  64

3-8-1- شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه. 64

3-8-2- محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ داد زمین لرزه ها)، محاسبه چگالی و توزیع احتمال. 65

3-8-3- انتخاب رابطه کاهندگی (تخمین حرکت زمین ). 65

3-8-4- محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر. 66

3-8-5- فرضیات در روش PSHA.. 66

-6-8-3 نقشه های خطر زلزله. 68

-3-9 برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. 69

3-10- تعیین سرچشمه های لرزه زا. 71

3-10-1- عدم قطعیت فاصله ای. 71

3-10-2- عدم قطعیت در اندازه. 73

3-11- تعیین پارامترهای لرزهخیزی. 74

3-11-1- انواع مختلف بزرگاهای زلزله. 74

3-11-2- یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها. 76

3-12- ضریب لرزه خیزی. 77

3-12-1- خط برازش گوتنبرگ – ریشتر. 77

-2-12-3 روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) 77

-3-12-3 روش Kijko . 78

3-12-4- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خیزی). 79

3-12-5- تخمین (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی). 81

-6-12-3 تخمین )حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظرآماری)  82

3-13- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه. 82

3-13-1- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه. 83

-2-13-3 تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها. 83

-3-13-3 محاسبه پارامتر لرزه خیزی v یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه  84

-4-13-3 دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 85

-5-13-3 مفهوم ریسک وقوع زلزله. 85

3-14- تابع توزیع فضایی. 86

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید