پایان نامه تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت


دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جهانگرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست 

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………… 1

     1-1) مقدمه:…………………………………………………………………………………………. 2

     2-1) تعریف مساله:………………………………………………………………………………………. 3

     3-1) سئوالات اصلی تحقیق:………………………………………………………………. 5

     4-1) فرضیه‌های اصلی تحقیق:………………………………………………………………. 5

     5-1) اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………. 6

     6-1) زراعت……………………………………………………………………………………… 6

          1-6-1) امکانات و قابلیت‌های بخش زراعت:…………………………. 6

          2-6-1) محدودیت‌ها و تنگناهای اصلی بخش زراعت:…………………….. 7

     7-1) قلمرو تحقیق:………………………………………………………………. 8

     8-1) روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها:………………………………. 8

     9-1) جامعه آماری:……………………………………………………………….. 8

     10-1) مشکلات و تنگناهای تحقیق:………………………………….. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………. 9

     1-2) مقدمه:………………………………………………………………………………….. 10

     2-2) تاریخچه بهره‌وری:……………………………………………………………… 11

     3-2) تاریخچه بهره‌وری در ایران:……………………………………………………. 12

     4-2) مروری بر مطالعات داخلی:…………………………………………………….. 13

     5-2) مروری بر مطالعات خارجی:…………………………………………………… 18

     6-2) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:…………………………………………………. 21

فصل سوم: مبانی نظری………………………………….. 22

     1-3) مقدمه:………………………………………………………………………………….. 23

     2-3) مقایسه کارایی و بهره وری:……………………………………………. 23

     3-3) انواع بهره‌وری:…………………………………………………………………… 24

          1-3-3) بهره‌وری جزیی:…………………………………………………. 24

          2-3-3) بهره‌وری متوسط:…………………………………………. 24

          3-3-3) بهره‌وری نهایی:…………………………………………………………. 24

          4-3-3) بهره‌وری عوامل کل:……………………………………… 24

     4-3) کارایی:………………………………………………………………………. 25

          1-4-3) کارایی مقیاس:………………………………………………… 26

          2-4-3) کارایی مدیریت:…………………………………………………….. 27

          1-5-3) روش مطلوبیت:…………………………………………….. 28  

   5-3) رویکردهای اندازه گیری بهره‌وری:………………………………………….. 28

          2-5-3) روش سرو سیستم:…………………………………. 28

          3-5-3) رویکرد آرایه‌ای:………………………………………………….. 28

          4-5-3) رویکرد داده – ستانده:………………………………………………… 28

          5-5-3) رویکرد شاخصی:………………………………………………….. 29

     6-3) شاخص‌های تحلیل بهره‌وری:…………………………………………………. 29

          1-6-3) رقابت پذیری هزینه نیروی کار:……………………………… 29

          2-6-3) بهره‌وری نیروی کار:………………………………………………………… 29

          3-6-3) بهره‌وری سرمایه:…………………………………………………….. 30

          4-6-3) کارایی فرایند:…………………………………………………………. 30

          5-6-3) سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه:………………………………… 30

          6-6-3) نسبت‌های مالی:…………………………………………….. 30

          7-6-3) اجزای ورودی کل یا ارزش کل داده‌ها و نسبت ارزش افزوده:…………. 30

          8-6-3) اجزای هزینه کل تولید:………………………………………..30

          9-6-3) شاخص ارزش افزوده به کل ارزش داده‌ها:………….. 30

     7-3) اندازه گیری کارایی:………………………………………………….. 31

          1-7-3) روش اقتصاد سنجی(SFA):…………………….. 31

          2-7-3) روش برنامه ریزی خطی(DEA):………………….. 31

          1-2-7-3) مزایای مدل تحلیل پوششی داده‌ها:……………….. 32

          2-2-7-3) محدودیت‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها:……………… 32

          3-2-7-3) طبقه بندی مدلهای تحلیل پوششی داده ها:………. 33

     8-3) مدل رتبه‌بندی کامل (مدل اندرسون- پیترسون):……… 35

     9-3) رتبه بندی واحدهای کارا:………………………… 36

     10-3) مدلSBM:…………………………………………………………. 37

     11-3) مدل جمعی:…………………………………………. 40

     12-3) شاخص بهره‌وری مالم کوئیست:………………………… 41

     13-3) بازدهی نسبت به مقیاس:…………………………. 43

          1-13-3) مدل بازدهی صعودی نسبت به مقیاس:……. 44

          2-13-3) مدل بازدهی نزولی نسبت به مقیاس:……………………….. 45

          3-13-3) مدلGRS:………………………………………….. 45

     14-3) جمع‌بندی و نتیجه گیری:………………….. 46

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق…………………………….. 47

     1-4) مقدمه:…………………………………………………………….. 48

     2-4) متغییرهای مورد استفاده:……………………………… 48

     3-4) بکارگیری مدل:…………………………………………….. 49

          1-3-4) شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست:…………. 50

          1-1-3-4) تابع مسافت:…………………………………….. 50

          2-1-3-4) تغییرات کارایی:………………………………….. 51

          3-1-4-4) تغییرات تکنولوژیکی:…………………………….. 52

     4-4) عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری:………………………………….. 53

          1-4-4) اعتبارات کشاورزی:………………………………………. 53

          2-4-4)  شاخص توسعه انسانی:…………………………. 53

          3-4-4) آموزش:…………………………………………………… 53

          4-4-4) توسعه روستایی:………………………………………. 54

     5-4) جمع‌بندی:…………………………………………………… 54

فصل پنجم: تجیزیه و تحلیل داده‌ها………………………….. 55

     1-5) مقدمه:………………………………………………… 56

     2-5) تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………… 56

          1-2-5)کارایی محاسبه شده:………………………………. 56

          الف) مدل1:…………………………………………….. 57

          ب) مدل2:…………………………………………………………… 77

          ج) مدل3:……………………………………………………………… 92

          نتایج حاصل از سه وضعیت مختلف:…………………………….. 101

          2-2-5)  بررسی عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت:……… 102

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………….. 106

     1-6) نتایج حاصل از تحقیق:……………………………… 107

          فرضیه اول: میزان بهره روری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده است………. 107

          فرضیه دوم: تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است…. 107

          فرضیه سوم: تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است…………….. 108

             فرضیه چهارم: سرمایه‌گذاری و شاخصهای توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت دارد… 108

     2-6) پیشنهادات تحقیق:……………………………………………….. 109

      منابع:………………………………… 112

      ضمایم:……………………………………. 115

چکیده:

ارتقاء بهره‌وری و کارایی یکی از اساسی‌ترین اهداف در دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌آید. مساله افزایش بهره‌وری از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که هر بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروری است به‌هنگام برنامه‌ریزی برای توسعه هر بخشی جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود.

در بخش کشاورزی و زیر بخش زراعت نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، افزایش تولید و درآمد برای کشاورزان عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاران می‌باشد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت و شناسایی عوامل تاثیرگذار در این زیر بخش انجام گرفته است. محقق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنتی و همچنین آمار موجود از بانک‌های اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات مورد نیاز را کسب نموده است. برای بدست آوردن بهره‌وری کارایی از روش DEA و نرم‌افزار کامپیوتری DEAP و برای شناسایی عوامل تاثیر گذار از نرم افزار Eviews استفاده گردید.

نتایج تحقیق نشان داد که میزان بهره‌وری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده اما تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی نداشته است. همچنین مشخص شد سرمایه‌گذاری و شاخص‌های توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت داشته است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید