پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل


           دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

 

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

 

                           پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)                  رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری

عنوان:

                            تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

   (نمونه موردی: بافت مرکزی با بافت حاشیه ای)

استاد راهنما:

دکتریوسف درویشی

 تابستان93

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول:طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله و سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… 5

1-2-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-روش گردآوری تحقیق،ابزار و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………. 10

1-5-ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7- موانع ومشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13

 

فصل دوم:چهار چوب نظری تحقیق

2-1- چگونگی شکل گیری شهر ها درجهان……………………………………………………………………… 16

2-1-1- بررسی روند و مراحل شهر نشینی دوره ی جدید در  ایران………………………………………… 17

2-1-2-شهرنشینی بطئی، ازسال 1299-1340 …………………………………………………………………….. 18

2-1-2-1-شهر نشینی از سال 1299-1320………………………………………………………………………… 18

2-1-2-2-شهرنشینی از سال 1320-1340………………………………………………………………………….. 21

2-1-3-شهرنشینی سریع، از سال 1340 به بعد…………………………………………………………………….. 22

2-1-3-1-شهرنشینی از سال 1340-1357………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-2-شهرنشینی از سال 1357 تا به امروز……………………………………………………………………. 24

2-2- مفاهیم وواژه ها………………………………………………………………………………………………………………… 25 2-2-1- تعریف شهر…………………………………………………………………. 25

2-2-2- تعریف بافت قدیم یا مرکزی………………………………………………………………………………. 25

2-2-3- تعریف بافت پیرامونی یا حاشیه ای………………………………………………………………………. 25

2-2-4- بخش مرکزی…………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-5- ویژگی های بخش مرکزی شهرها 27

2-2-6- شناخت مرزهای بخش مرکزی شهرها……………………………………………………………………. 29

2-3-1- مفهوم حاشیه‏نشینی.. 30

2-3-2 – حاشیه‏نشینی و عناوین جایگزین.. 34

2-3-3- شرایط زندگی در مناطق حاشیه‏نشین.. 34

2-3-4- روند شکل گیری حاشیه نشینی.. 36

2-3-5- مشخصات فیزیکی و ویژگیهای اجتماعی‏ مناطق حاشیه‏نشین……………………………………….. 37

2-3-6- مبانی نظری در مورد شکل گیری حاشیه‏نشینی………………………………………………………….. 38

2-3-6-1- دیدگاه های لیبرالیستی…………………………………………………………………………………… 38

2-3-6-2- دیدگاه های ساختارگرایان……………………………………………………………………………….. 39

2-4- چگونگی گسترش و توسعه کلان شهرها 41

2-4-1- توسعه گسترده یا پراکنده 42

2-4-2- توسعه کهکشانی.. 42

2-4-3- توسعه متراکم. 43

2-4-4- توسعه ستاره ای.. 43

2-4-5- مدل متمرکز و تک مرکزی.. 44

2-4-6- مدل پراکنده با رشد تدریجی خود به خود. 44

2-4-7- مدل خطی و دالان شهری.. 45

2-4-8- مدل شعاعی و پنجه مانند. 45

2-4-9- مدل چند گره گاهی یا مدل منظومه ای.. 45

2-5- چارچوب نظری تحقیق.. 46

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-مراحل تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-3- روش گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………….. 51

3-4- بررسی جغرافیای طبیعی شهر اردبیل…………………………………………………………………………. 52

3-4-1- موقعیت ریاضی و نسبی  شهر اردبیل…………………………………………………………………….. 52

3-4-2- زمین شناسی شهر……………………………………………………………………………………………… 52

3-4-3- توپوگرافی شهر ……………………………………………………………………………………………….. 52

3-4-4- شاخص های اقلیمی.. 55

3-4-5- روزهای یخبندان. 57

3-5- عوامل محدود کننده طبیعی رشد شهر اردبیل.. 57

3-6- مشخصات جمعیتی (میزان ونحوه توزیع جمعیت ،تفکیک جمعیت شهری وروستایی،میزان رشد ووضع کلی مهاجرت) 58

3-7- خصوصیات اقتصادی.. 59

 

 

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1- توسعه فیریکی وکالبدی…………………………………………………………………………………………. 61

4-1-1- توسعه فیزیکی وکالبدی شهر اردبیل.. 61

4-1-2- مفاهیم ودیدگاه های توسعه فیزیکی.. 62

4-1-3- شاخص رشد فیزیکی  و گسترش  مساحت شهراردبیل………………………………………………. 65

4-1-4- الگوی توسعه شهر اردبیل و روند رشد آن. 66

4-1-5- رشد شهر در فاصله زمانی 1370-1360. 67

4-1-6- رشد شهر در فاصله زمانی1390-1370. 67

4-1-7- تحلیل مکانی و فضایی روند رشد فیزیکی شهر اردبیل(قبل وبعد ازتبدیل شدن به مرکز استان)… 71

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید