پایان نامه تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران


دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته :جغرافیای سیاسی

 عنوان:

تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران

 استاد راهنما:

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

 استاد مشاور:

دکتر فریبرز احمدی دهکاء

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 5

1-3) سوال تحقیق.. 6

1-4) فرضیه های تحقیق.. 6

1-5) پیشینه پژوهش… 6

1-6) اهداف تحقیق.. 10

1-7) ضرورت تحقیق.. 11

1-7-1) انگیزه تحقیق.. 11

1-8) روش پژوهش… 11

1-8-1) روش وابزارگردآوری داده ها 12

1-8-2) محدوده موردمطالعه. 12

1-9) تعریف مفاهیم. 12

1-9-1) جغرافیای سیاسی.. 12

1-9-2) نخبگان سیاسی.. 13

1-9-3) حکومت… 13

1-9-4) ایران. 13

1-10) محدودیت های تحقیق.. 14

فصل دوم: مبانی نظری؛ مفاهیم ودیدگاه ها

2-1) مقدمه. 16

2-2) تعاریف نخبه. 16

2-3) تعریف نخبه از نظر پاره تو. 17

2-4) نظریات نخبه گرایی.. 17

2-5) مفهوم نخبه پروری سیاسی.. 18

2-5-1) نخبگان سنتی.. 19

2-5-2) نخبگان تکنوکرات… 19

2-5-3) نخبگان مالکیت… 19

2-5-4) نخبگان خارق العاده یا کاریزمایی.. 20

2-5-5) نخبگان ایدئولوژیکی.. 20

2-5-6) نخبگان سمبلیک… 20

2-6) نخبه سیاسی از نظر دیدگاه های مختلف… 20

2-7) نخبه در تعریف عام و خاص…. 23

2-8) نخبه گرایی؛ رو در رو با دموکراسی.. 26

2-9) نخبگان سیاسی از نگاه مفهومی.. 27

2-10) نظریه نخبگان سیاسی.. 27

2-10-1) نظریه پردازان نخبه سیاسی گائتانا موسکا 27

2-10-2) ویلفردوپاره تو. 28

2-10-3) روبرت میشلز. 29

2-11) نقد حکومت نخبگان. 30

2-12) حکومت کنندگان و حکومت شوندگان. 30

2-12-1) تاملی بر دیدگاه های تئوری نخبگان. 30

2-12-2) ایتالیا; مهد تئوری نخبگان. 31

2-12-3) نخبه گرایان کلاسیک… 31

2-12-4) تئوری جدید نخبگان. 33

2-13) حکومت… 35

2-14) انواع حکومت… 36

2-15) حکومت و دولت… 36

2-16) حکومت و حکومت-ملت… 37

2-17) حکومت و جامعه مدنی.. 37

2-18) انسان علیه حکومت… 37

2-19) نظریه های کارکرد حکومت… 38

2-20) آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی.. 39

2-21) مارکسیسم. 39

2-22) پلورالیسم یا کثرت گرایی.. 40

2-23) پست مدرنیسم. 41

2-24) استقلال حکومت (نهادگرایی) 41

2-25) نظریات مشروعیت حکومت… 42

2-26) مشروعیت الهی.. 42

2-27) قدرت منطقی-قانونی.. 42

2-28) واژه شناسی.. 43

2-29) تاریخچه. 43

2-30) جوامع پیشا تاریخی فاقد حکومت… 44

2-31) دوره نو سنگی.. 45

2-32) حکومت در اوراسیای باستان. 46

2-33) حکومت در یونان باستان. 46

2-34) حکومت فئودال. 46

2-35) حکومت مدرن. 47

2-36) » حکومت « مفهوم اولیه. 49

2-37) هویت ملی و تاریخ نگارى.. 50

2-38) ایران پس از اسلام. 50

2-39) خیزش فضایی جغرافیایی ایران. 51

2-40) مفهوم هویت… 51

2-41) هویت ایران در دنیاى مدرن. 52

2-42) بایدها و نبایدهای نخبگان سیاسی از منظر مقام معظم رهبری.. 55

فصل سوم: قلمرو جغرافیایی تحقیق

3-1) مقدمه. 64

3-2) جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران //ساختارهای دولت و حکومت در ایران. 64

3-2-1) مشخصات جغرافیایی ایران. 64

3-3) موقعیت جغرافیایی ایران. 65

3-4) فلات ایران. 66

3-5) کشور ایران. 67

3-6) همسایگان و مناطق مرزی ایران. 71

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید