پایان نامه تحلیل استاتیکی تیر اویلر برنولی از جنس مواد مدرج تابعی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده مستقر بر بستر الاستیک غیر خطی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc

مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی

تحلیل استاتیکی تیر اویلر- برنولی از جنس مواد مدرج تابعی (FGM)

بااستفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده

مستقر بر بستر الاستیک غیرخطی

استاد راهنما :

دکتر فاطمه فرهت نیا

استاد مشاور :

دکتر محمد‌هاشمیان

زمستان 93

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………. ج

فهرست اشکال ……………………………………………………………………………………………………………. خ

فهرست جداول ……………………………………………………………………………………………………………. ر

سمبل‌ها، علایم و اندیس‌ها……………………………………………………………………………………………… ز

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. س

فصل اول : مقدمه

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. 4

1-3- مروری بر فصل‌های پایان نامه………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم :معرفی مواد مدرج تابعی(FGM)

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-تاریخچه ساخت مواد FG……………………………………………………………………………………… 11

2-3- مواد مدرج هدفمند در طبیعت………………………………………………………………………………. 12

2-4-کاربرد مواد FGM……………………………………………………………………………………………… 14

2-5- فرآیند‌های تولید FGM………………………………………………………………………………………. 16

ج

 

فصل سوم : بستر الاستیک

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 22

3-2- ﻧﮑﺎﺗﯽ درﻣﻮرد ﻣﺪل ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻻﺳﺘﯿﮏ……………………………………………………………………… 23

3-3-مدل وینکلر……………………………………………………………………………………………………………. 26

3-4- ﻣﺪل اﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ………………………………………………………………………………………………. 27

3-5- مدل‌های2 ﭘﺎراﻣﺘﺮی اﻻﺳﺘﯿﮏ……………………………………………………………………………………. 27

3-6 تعیین ضریب عکس العمل عمودی بستر………………………………………………………………………. 30

فصل چهارم : معرفی نظریه‌های جدید در تحلیل سازه‌ها با ابعاد بسیار کوچک

4-1- نانو سازه‌ها …………………………………………………………………………………………………………… 33

4-2- میکرو سازه‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 36

4-3- تئوری تنش کوپل کلاسیک و اصلاح شده…………………………………………………………………. 38

فصل پنجم : استخراج و حل معادله حاکم بر تیر اویلر-برنولی از جنس مواد مدرج تابعی (FGM) بر بسترالاستیک غیرخطی با تئوری تنش کوپل اصلاح شده

5-1- معادلات حرکت……………………………………………………………………………………………………. 41

5-2- روابط مواد مدرج تابعی(قانون توانی)…………………………………………………………………………. 43

5-3- بی بعد سازی و حل معادلات حاکم………………………………………………………………………….. 46

5-4- روش تبدیل دیفرانسیلی …………………………………………………………………………………………. 48

 

چ

فصل ششم : نتایج و جمع‌ بندی

6-1- حل عددی ………………………………………………………………………………………………………….. 54

6-2- بحث و نتایج عددی خیز تیر اویلر- برنولی همگن……………………………………………………….. 55

6-3- بحث و نتایج عددی خیز تیر اویلر-برنولی FGM بدون بستر الاستیک…………………………….. 61

6-4- بحث و نتایج عددی خیز تیر اویلر-برنولی FGM با بستر الاستیک…………………………………. 70

فصل هفتم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

7-1- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………… 75

7-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………… 76

 

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………… 77

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 80
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد