پایان نامه تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ی پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی


دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده مکانیک

تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ی پالوده شده به روش

 المان‌های محدود سلسله مراتبی

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا میردامادی

1393

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب هشت

چکیده 1

فصل اول: مقدمه 7

1-1   تاریخچه‌ای به روش‌های حل مسایل ارتعاش آزاد ورق‌ها 8

1-2   روش‌ المان محدود سلسله مراتبی 21

1-2-1  مقدمه 21

1-2-2  روش‌های المان محدود 22

1-2-3  مروری بر کارهای انجام گرفته در زمینه روش المان محدود سلسله مراتبی 23

1-2-4  ویژگی‌های روش المان محدود سلسله مراتبی 24

1-3   اهداف پژوهش 25

فصل سوم: تئوری‌های کلاسیک و تغییرشکل برشی مرتبه اول ورق 26

2-1   مقدمه 26

2-2   تعریف ماده عمودسانگرد 27

2-3   تئوری کلاسیک ورق لایه لایه 27

2-3-1  میدان‌های جابجایی و کرنش 28

2-3-2  رابطه‌های ساختاری تنش- کرنش 29

2-3-3  فرمول‌بندی المان محدود 30

2-3-4  ماتریس سختی 31

2-3-5  تابع‌های درونیاب لاگرانژی 32

2-3-6  تابع‌های شکل هرمیتی 33

2-3-7  ماتریس جرم 36

2-3-8  روش المان محدود سلسله مراتبی برای ورق تئوری کلاسیک 38

2-3-9  تابع‌های شکل سلسله مراتبی درون-صفحه 38

2-3-10………………………………………………………………….. تابع‌‌های شکل برون-صفحه 41

2-3-11……………………………………………………………. استخراج ماتریس سختی وجرم 43

2-3-12………………………………………………… حل عددی ورق با تئوری کلاسیک ورق 43

2-4   تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول 51

2-4-1  میدان‌های جابجایی و کرنش 51

2-4-2  رابطه‌های ساختاری تنش- کرنش 53

2-4-3  فرمول‌بندی المان محدود 53

2-4-4  ماتریس سختی 54

2-4-5  ماتریس جرم 56

2-4-6  روش المان محدود سلسله مراتبی 57

فصل سوم: تئوری ورق دو‌متغیره پالوده شده 60

3-1   مقدمه 60

3-2   فرضیات اساسی 61

3-3   رابطه‌های کرنش- جابجایی 62

3-4   معادله‌های ساختاری تنش-کرنش 63

3-5   معادله‌های حرکت 65

3-6   فرمول‌بندی المان محدود 68

3-6-1  ماتریس سختی 69

3-6-2  ماتریس جرم 72

3-7   روش المان محدود سلسله مراتبی برای تئوری ورق دو‌متغیره پالوده شده 73

3-7-1  تابع‌های شکل روش المان محدود سلسله مراتبی 74

3-7-1  نتیجه‌گیری 75

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 87

4-1   نتیجه گیری 87

4-2   پیشنهاد‌ها 88

روش المان محدود سلسله مراتبی 89

پ-1-1   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………..89

پ-1-2   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی یک‌بعدی………………………………………………………………………………………………..92

پ-1-3   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی المان میله………………………………………………………………………………………………..96

پ-1-4   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی المان تیر………………………………………………………………………………………………….98

پ-1-5   تابع‌های مثلثاتی یک‌بعدی……………………………………………………………………………………………………………..101

پ-1-6   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی دوبعدی (المان مستطیلی)………………………………………………………………………….102

مراجع 104

 فهرست جدول‌ها

 جدول ‏3‑1- مقایسه ی تقریب همگرایی روش‌های المان محدود برای ورق مستطیلی همسانگرد تئوری کلاسیک ورق 44

جدول ‏3‑2- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 6 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیSSSS 45

جدول ‏3‑3- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 6 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیCCCC 46

جدول ‏3‑4- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 6 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیCCSS 46

جدول ‏3‑5- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 6 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیSFSF 47

جدول ‏3‑6- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 5 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیCFCF 47

جدول ‏3‑7- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 5 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیFFFF 48

جدول ‏3‑8- فرکانس طبیعی بی‌بعد ورق همسانگرد تئوری کلاسیک ورق با 5 تابع سلسله مراتبی برای شرایط مرزیCFFF 48

جدول ‏3‑9 فرکانس‌های ارتعاش آزاد بی‌بعد ورق عمودسانگرد نامتقارن لایه‌لایه براساس تئوری کلاسیک 49

جدول ‏3‑10- فرکانس‌های ارتعاش آزاد بی‌بعد ورق عمودسانگرد متقارن لایه‌لایه براساس تئوری کلاسیک 50

جدول ‏3‑11- مقایسه ی همگرایی فرکانس‌های بی‌بعد ورق مستطیلی همسانگرد بر پایه تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول 58

جدول ‏4‑1- مقایسه تعداد متغیر‌های مجهول در تئوری‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر 61

جدول ‏4‑2- مقایسه‌ی همگرایی فرکانس‌های ارتعاش آزاد بی‌بعد ورق مستطیلی عمودسانگرد تک‌لا بر پایه تئوری RPT 76

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید