پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم

موضوع:

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

(مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

استاد راهنما:

دکتر فرامرز بریمانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی

 

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. ‌ب

مقدمه……………………………. 1

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله……………………………. 5

1-2-اهداف پژوهش… 7

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش… 7

1-4-سؤال‏های پژوهش‏…………………………… 8

1-5 -فرضیه های پژوهش…………………………… 8

1-6- پیشینه پژوهش……………………………… 9

1-6-1-پژوهش های خارجی…………………………….. 9

1-6-2-پژوهش های داخلی…………………………….. 11

1-7مشکلات ومحدویت های پژوهش…………………. 12

1-8-نتیجه……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

مقدمه……………………………. 14

2 -1-ادبیات پژوهش……………………………… 16

2-1-1-پیشینه  وتعاریف اکوتوریسم…………………………… 16

2-2-تعریف گردشگر و اکو توریست…………………………….. 23

2-2-1-طبیعت گردهای تنها…………………………… 24

2-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور ……………….. 24

2-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی…………………………… 24

2-3-گونه های اکوتوریسم……………………………. 25

2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم……………………………. 27

2-4- 1-پیامد های زیست محیطی…………………………….. 27

2-4-2-اثرات اقتصادی…………………………….. 28

2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی…………………………….. 29

2-5 – مبانی نظری پژوهش……………………………… 30

2-5-1-مفهوم ادراک…………………………….. 31

2-5-1-1-ادراک در فرهنگ فارسی…………………………….. 31

2-5-1-2-تعاریف ادراک و شناخت…………………………….. 31

2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت………………………… 33

2-5-2-عوامل موثر در ادراک……………………………. 33

2-5-2-1-نقش عوامل فرهنگی در ادراک……………………….. 34

2-5-2-2-نقش تفاوتهای فردی در ادراک………………………… 35

2-6 -ادراک محیطی…………………………….. 36

2-6-1-عوامل موثر در ادراک محیط…………………………….. 36

2-6-2-نظریه های ادرک محیط ……………………………37

2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک )……………… 37

2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین )………………… 37

2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر……………………………37

2-6-2-4 -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون…………… 38

2-6-2-5-مکتب گشتالت…………………………….. 38

2-6-2-6-نظریه جغرافیدانان رفتاری…………………………….. 38

2-7-مدل تحلیلی پژوهش…………………………….. 41

2-8-نتیجه……………………………42

فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

مقدمه……………………………. 44

3-1-روش شناسی…………………………….. 44

3–1-1-روش تحقیق…………………………….. 44

3-1-2-تکنیک گرد آوری داده ها…………………………… 44

3-1-3-جامعه آماری…………………………….. 44

3-1-4- حجم نمونه……………………………. 45

3- 1-5-روش نمونه گیری…………………………….. 45

3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه……………………………. 45

3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 46

3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها………………………. 47

3-2-1-مفهوم نظری ادراک زیستی…………………………….. 47

3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی………………………… 47

3-2-3-مفهوم نظری  ادراک اقتصادی………………………….. 47

3-2-4 -مفهوم عملی ادراک اقتصادی…………………………… 47

3-2-5 -مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی……………….. 48

3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی…………… 48

3-2-7-ادراک اکوتوریسم……………………………. 49

3-3-معرفی عرصه پژوهش……………………………… 49

3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه……..49

3-3-2- ویژگی های جمعیتی…………………………….. 52

3-3-3وضعیت اشتغال……………………………. 53

3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود……… 54

3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز…………………………… 54

3-4-2 – ساحل گهر باران……………………………. 55

3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی…………………………….. 58

3-4-3-1-کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا)………. 58

3-4-3-2-کوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم)……59

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی…………………………….. 60

3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل……………………….. 60

3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یک سیستم……61

3-7-خلاصه ونتیجه گیری…………………………….. 62

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………. 64
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد