پایان نامه تحلیل اجزای محدود فرآیند شکل دهی لوله های مسی مستطیلی روتور کنداکتور


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید

تحلیل اجزای محدود فرآیند شکل دهی لوله های مسی مستطیلی روتور کنداکتور جهت تغییر مقطع لوله ی دایروی

استاد راهنما:

دکتر محسن لوح موسوی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فهرست………………………………………………………………………………………………………شش

فهرست اشکال………………………………………………………………………………………………………..نه

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………..یازده

چکیده………………………………………………………………………………………………….دوازده

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..1

1-2 معرفی قطعه مورد بررسی………………………………………………………………………………..2

1-3 مروری بر کارهای انجام شده………………………………………………………………….3

1-4 ویژگی‌های پایان‌نامه و اهداف آن…………………………………………………………..8

1-5 روند انجام پایان‌نامه……………………………………………………………………………..9

1-6 مروری بر فصل‌های پایان‌نامه………………………………………………………………………….9

فصل دوم: مفاهیم اولیه

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..11

2-2 معرفی مس و کاربرد‌های آن………………………………………………………………………………11

2-2-1 مشخصات عمومی مس…………………………………………………………….12

2-2-2 سیستم نامگذاری مس و آلیاژهای آن…………………………………………….14

2-2-3 مس کار شده………………………………………………………………………………………15

2-3 نگاهی به فرآیند شکل‌دهی فلزات………………………………………………………….15

2-4 شکل‌دهی بر اساس بیان آلتن…………………………………………………………………15

2-4-1 شکل دهی حجمی……………………………………………………………………………16

2-4-2 شکل‌دهی ورقه‌ای………………………………………………………………………………16

شش

2-5 رفتار پلاستیک………………………………………………………………………………16

2-6 تنش سیلان………………………………………………………………………………………17

2-7 تنش سیلان متوسط…………………………………………………………………………17

2-8 دما در شکل‌دهی فلزات…………………………………………………………….18

2-8-1 شکل‌دهی سرد………………………………………………………………………………………18

2-8-2 شکل‌دهی گرم………………………………………………………………………………..18

2-8-3 شکل‌دهی داغ………………………………………………………………………………………19

2-9 نورد……………………………………………………………………………………………………………..19

2-9-1 دستگاه‌های نورد…………………………………………………………………………………….20

2-10 نورد میله و مقاطع………………………………………………………………………………23

2-10-1 ابعاد و ضرایب هندسی کاهش ضخامت در نورد مقاطع…………………………………………24

2-10-2 شناساندن شکل کالیبر…………………………………………………………………………….25

2-10-2-1 کالیبر آغازین یا پیش نورد…………………………………………………………………………25

2-10-2-2 کالیبر میانی و پایانی……………………………………………………………………..27

2-10-3 اصول طراحی نورد…………………………………………………………………………………28

2-10-4 پیدایش باله در نورد…………………………………………………………………………..29

2-10-5 معرفی کارکرد کالیبر…………………………………………………………………………………….30

فصل سوم: شبیه سازی اجزای محدود فرآیند شکل‌دهی غلتکی لوله

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….32

3-2 مدل اجزای محدود…………………………………………………………………………………………33

3-3 ایجاد مدل هندسی لوله…………………………………………………………………………..34

3-4 مدل هندسی غلتک‌ها……………………………………………………………………………….35

3-5 تعریف خواص مواد…………………………………………………………………………………………..36

3-6 مونتاژ کردن قطعات……………………………………………………………………………………..38

3-7 تعریف اثر متقابل تماس و خصوصیات تماس……………………………………………………39

3-8 گام های تحلیل……………………………………………………………………………………………….40

هفت

3-9 بارگذاری ها……………………………………………………………………………………40

3-10 شبکه ‌بندی……………………………………………………………………………………………………..42

3-11  پردازش مدل اجزا محدود……………………………………………………………………………………43

فصل چهارم: آزمایش تجربی فرآیند شکل دهی غلتکی لوله

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………..44

4-2 تجهیزات مورد استفاده برای آزمایش………………………………………………….44

4-3 مشخصات لوله………………………………………………………………………………………45

4-4 مشخصات غلتک ها……………………………………………………………………………46

4-5 مراحل انجام تست………………………………………………………………………………47

4-6 بیرون آوردن بیسموت-قلع از قطعه ساخته شده………………………………..50

فصل پنجم: نتایج و بحث

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………….51

5-2  بررسی مقطع قطعه در هر مرحله……………………………………………….52

5-3 بررسی ابعادی………………………………………………………………………………………………54

5-4 بررسی توزیع ضخامت قطعه…………………………………………………………….56

5-5 بررسی اثر اصطکاک…………………………………………………………………………………………..57

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها

6-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………58

6-2……..59

مراجع………………………………………………………………………………………………..60

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………….62

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد