پایان نامه تحلیل اثرات جریان سیال و نیروهای وارده بر پیگ ها


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوشهر

دانشکده ی تحصیلات تکمیلی

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.Sc.»

رشته تحصیلی: مکانیک

گرایش : تبدیل انرژی

عنوان:

تحلیل اثرات جریان سیال و نیروهای وارده بر پیگ ها

استاد راهنما:

دکتر مهدی بستان شیرین

استاد مشاور:

دکتر احسان اعتمادی

پاییز 93

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                          صفحه

چکیده………………………………….. 1

مقدمه………………………………….. 2

فصل اول: کلیات………………………….. 3

1-1 بیان مسأله………………………….. 4

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق………………….. 5

1-3 اهداف تحقیق…………………………. 7

1-3-1 اهداف کلی…………………………. 7

1-3-2 اهداف جزیی………………………… 8

1-4 سوالات تحقیق…………………………. 8

1-5 فرضیه‌های تحقیق………………………. 8

1-6 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها……….. 9

1-6-1 پیگ………………………………. 9

1-6-2 دلایل خرابی پیگ ها و راه های پیشگیری از آن 10

1-6-3 معادله برنولی (معادله انرژی)………… 11

1-6-4 معادله ناویر– استوکس……………….. 11

1-6-5 معادله پیوستگی…………………….. 12

1-6-6 معادله مومنتوم…………………….. 12

 

1-6-7 گروه های بی بعد……………………. 13

1-6-8 قضیه باکینگهام…………………….. 14

1-6-9 نیروی شناوری………………………. 14

1-6-10 نیروی پسا و نیروی برا……………… 15

1-6-11 نرم افزار فلوئنت………………….. 15

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق…………….. 17

2-1 مقدمه………………………………. 18

2-2 تاریخچه پژوهش……………………….. 19

2-3 چارچوب نظری تحقیق…………………..   20

2-4 مدل تحلیلی تحقیق……………………….     21

فصل سوم: روش تحقیق………………………. 23

3-1 مقدمه………………………………. 24

3-2 روش و طرح تحقیق……………………… 24

3-3 فرآیند تحقیق………………………… 25

3-4 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه……… 25

3-5 ابزار گردآوری داده ها ( اطلاعات )………. 25

3-5-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها………… 26

3-5-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها……….. 26

3-6 روش گردآوری داده ها………………….. 26

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………….. 27

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………….. 28

4-1 مقدمه………………………………. 29

4-2 تحلیل سرعت و گرادیان فشار…………….. 30

4-3 نتایج تحلیلی و تجربی …………………  38

4-4 بررسی اثر نیروی پسا و تنش برشی………… 41

4-5 نتایج و نمودارها…………………….. 44

4-6 بررسی اثر برا……………………….. 48

4-7 نتایج تجربی…………………………. 52

4-8 مدل های فیزیکی در فلوئنت……………… 60

4-9 معادلات پایستگی جرم…………………… 61

4-10 معادلات پایستگی مومنتوم………………. 61

4-11 مدل های اغتشاشی…………………….. 63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………….  66

5-1 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق…………….. 67

5-1-1 تحلیل سرعت………………………… 69

5-1-2 تحلیل فشار………………………… 73

5-1-3 بررسی تنش برشی…………………….. 78

5-1-4 بررسی نیروهای وارد برجسم……………. 82

5-1-5 بررسی نیروی پسای برشی………………. 82

5-1-6 بررسی نیروی پسای فشاری……………… 86

5-2 مقایسه نتایج با کاربرد عملی پیگ ها…….. 94

5-3 بحث و نتیجه گیری…………………….. 95

5-4 پیشنهادات…………………………… 99

5-4-1 حذف فرض شناوری در مدل سازی و حل عددی…. 99

5-4-2 بررسی اثر وزن جسم در شیب ها…………. 99

5-4-3 بررسی و طراحی پیگ ها در گذر از خم ها…. 100

5-4-4 بررسی حرکت پیگ در زمان رسوب زدایی……. 100

5-4-5 تحلیل حرکت پیگ در سیال دو فازی………. 100

5-4-6 بررسی جریان سیال در زمان پیگ رانی برای انتقال دو فاز مجزا………………………………………. 101

منابع و مآخذ……………………………. 102

فهرست منابع…………………………….. 103

چکیدهی انگلیسی………………………….. 1

فهرست جدول ها

  عنوان                                                                      صفحه

جدول 1-1 انواع خرابی های خط لوله ………………  6

جدول 4-1 داده های تجربی برای تعیین برا سیلندر در لوله    54

جدول 4-2 داده های تجربی برای تعیین برا سیلندر درلوله و ضرایب برا……………………………………….. 58

 

فهرست شکل ها

   عنوان                                                           صفحه

شکل 1-1 تمیز کردن خطوط لوله به وسیله پیگ ها….. 9

شکل 4-1 هندسه جسم استوانه…………………. 30

شکل 4-2 سرعت ها در مختصات متحرک……………. 31

شکل 4-3 پروفیل سرعت و توزیع فشار روی سیلندر در ناحیه حلقوی   35

شکل 4-4 نمودار تغییرات نسبت سرعت بدون بعد با نسبت قطر وعدد رینولدز  39

شکل 4-5 نمودار تغییرات گرادیان فشار بدون بعد و نسبت قطر در اعداد رینولدز مختلف…………………………… 39

شکل 4-6 وابستگی گرادیان فشار بدون بعد با اعداد رینولدز ونسبت قطرهای مختلف………………………………….. 40

شکل 4-7 افت فشار نسبی به عنوان تابعی از عدد رینولدز و نسبت قطر  40
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید