پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران :تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای توپوگرافی

پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان 143 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

 

رساله کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

(مکانیک خاک و مهندسی پی)

 

موضوع:

تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض

توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

 

استاد راهنما

دکتر آرش رزمخواه

 

استاد مشاور

دکتر محسن کمالیان

 

نگارش

حسن خسروی

                                                               فهرست مطالب  

                                                                                                                                                                                                                                     عنوان                                                                                                              صفحه  

 

1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………… 4

2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین………4

2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل……………………………………… ……………..19

2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل……………. 26

3- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن .   …………………………………………………..37

     3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..37

     3-2- انواع مختلف ناهمواریها ……………………………………………………………………………………….38

     3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ……………………………………………………………………………. …….04

       3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) …………………………………………………………. ……..04

         3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ………………………………………………………42

         3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) …………………………………………………… …..44

         3-3-4 – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect)……………….. ……..54

     3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک ……………………………………………………………………………..45

     3-5- حل عددی معادله انتشار امواج …………………………………………………………………. …………49

     3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک …………………………………………….54

     3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ………………………………………………. ……………….56

     3-8- معرفی نرم افزار Hybrid …………………………………………………………………………………59

     3-8-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ………..59

     3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid …………………………………………………………..61

   3-8- 2-1- حرکت میدان آزاد نیم فضا ……………………………………………………………………….61

       3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره …………………………………………………………………………62

       3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره ……………………………………………………………………….62

       3-8-2-4- تپه با مقطع نیم سینوسی ……………………………………………………………………………..62

     3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره …………………………………………………………………………………..63

4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل………………………………….. ……………………………………….64

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….64  

4-2- متدلوژی مطالعات ………………………………………………………………………………. …………..65

4-3- اعتبار سنجی مدل…………………………………………….. ………………………………………………67

4-3-1- ابعاد مش بندی………………………………………………… ………… …………………………..68

4-3-2- طول گام زمانی………… ………………………………………………… ………… …………… …68

       4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده….. …… … ….69

4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی )        ……………………. .   69

4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فركانسی ………………………………………………… ………… ………….71

4-6-1 تفسیر كلی نمودارهای بزرگنمایی ……………………………………………. ………… ……….71                            

4-6-2 بزرگنمایی راس تپه………………. ……………………………………………. ………… ……….72                                                   4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه ……………………………………………. ……….. .. . …………73

       4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل……………………………………………. ………………75

4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل………………………………….. ………………………. …………….104

4-9- متدلوژی مطالعات ……………………………………………… …………………………………………..104

4-10- اعتبار سنجی مدل…………………………………………….. ……………………………….. ……….105

4-10-1- ابعاد مش بندی……………………………………………………………………………………105

4-10-2- طول گام زمانی………… ………………………………………………… ………………….. .106

       4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده………. . …106

4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی )   …………………….    106

4-13- بزرگنمایی دره در فضای فركانسی ………………………………………………………………..108

4-13-1 تفسیر كلی نمودارهای بزرگنمایی…….. ………………………………….   ………….108                            

4-13-2 بزرگنمایی قعردره………………………………………………………………………………110                                                    4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره ………………………………………. ……….   . ………111

       4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل…………… ……………………………………112    

5 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  ….. ………………………………………..   …………………………….. .. 141

         5-1-   نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان                             141

           5-2- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس                             141

5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان                                                      141                       

5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فركانس                                                     142                         

5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق                                                         142                          

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

شکل (2-1)- کوه کاگل، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها …………………………..……..… 5

شکل (2-2)- کوه ژوزفین پیک، توپوگرافی، زمین‌شناسی در محل ایستگاه‌ها ………………………………..6

شکل (2-3)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها …………………………………………….. 6

شکل (2-4)- کوه پاول و ایستگاههای انتخاب شده ……………………………………………………………. 8

شکل (2-5)- کوه بیز و ایستگاه‌های انتخاب شده ……………………. ………………………………………… ….. 8

شکل(2-6)-. کوه گپ و ایستگاه‌های انتخاب شده………………………………………….. ………. …… ………..8

شکل(2-7)- کوه پاول، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور…………………………………… 9

شکل (2-8)- کوه بیز، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور…………………………………….. 9

شکل (2-9)- کوه گپ، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور………………………………….10

شکل (2-10)- ضریب بزرگنمایی سطح زمین براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بیز و گپ……11

شکل (2-11)- شتابهای ماکزیمم نرمال شده در کوه Matsuzaki ژاپن…………………… ……………. 12

شکل (2-12)- هندسه کوه Sourpi و ایستگاههای اندازه‌گیری ………………………. …………………….14

شکل (2-13)- مقایسه نسبتهای طیفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طیفی مشاهده شده بعلاوه و منهای

انحراف معیار(ناحیه سایه زده شده)…………………. ……………………………… …………………… …………..14

شکل(2-14)- هندسه کوه Mt. St. Eynard و ایستگاههای اندازه‌گیری …………………………… 15

شکل(2-15)- نسبتهای طیفی نظری S2/S3 (خط‌چین‌ها) نسبتهای طیفی مشاهده شده (خطوط توپر) و

انحراف معیار نسبتهای طیفی مشاهده شده (نواحی سایه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه

T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W ………………………………….16

شکل (2-16)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Castillon ، پایین)

مقطع عرضی سایت Castillon . …………………………………………. …………. …………… …………… 17

شکل (2-17)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Piene ، پائین)

مقطع عرضی سایت Piene……………. …………………………………………. …………. ……………………..17

شکل (2-18)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایت Castillon ……………………………18

شکل (2-19)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایتPiene …………………………………18

شکل (2-20)- حساسیت حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مایل الف)

شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV مهاجم

(برای ضریب پواسون برابر25/0)و ب)شکل راست– تغییرات زاویه انعکاس و دامنه امواج

منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم …………………………… ……………………23

 

شکل (2-21)-. پاسخ یک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH…………………………………………. 24

شکل (2-22)- دامنه‌های سطحی همپایه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xها

در امتداد رویه خارجی یک گوه با زاویه داخلی 120 درجه در سه زاویه برخوردمختلف… ……… 26

شکل (2-23)- دامنه‌های تغییرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرایب شکل مختلف تحت

برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر50/0 … ……… … ……… .. ……… … ……… 26

شکل (2-24)- )- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک پشته مثلثی

شکل با SR=1.0…………………………………. ………………………………………………… ………………33

شکل (2-25)- برخورد یک موج رایلی به یک پشته مثلثی شکل باSR=1.0………………………. 33

شکل (2-26)- برخورد یک موج P درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی

شکل با SR= …………………………………. ………………………………………………… …………….34

شکل (2-27)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی

شکل با SR=…………………………………. ………………………………………………… …………….34

شکل (2-28)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °45 به یک دره مثلثی

شکل با SR=0.577……………………………… ………………………………………………… …………….34

شکل (2-29)- برخورد موج P,SH,SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی

شکل با SR=0.62…………………………………………….. ………………………………….. ……………….35

شکل (2-30)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره نیم بیضی

شکل با.03SR=…………………………………………….. ………………. …………………….. ……………..36

شکل (2-31)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °45 به یک دره نیم بیضی

شکل با.03SR= ……………………………………………………………………………………………………..36

شکل(2-32)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی شکل..36

شکل (2-33)- برخورد موجSH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم و ° 35 به یک تپه……….36

شکل (2-34)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک

تپه ذوزنقه ائی شکل…………………………………………………………………………………………………..36                                                                                                              

شکل (3-1)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای سطحی………………… ……………………………………………39

شکل (3-2)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای زیرسطحی …………………………………………………………..40

شکل(3- 3)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج

P ، SV وSH. …………………………………………………………………………………. ……………………. .42                                                                                                                  

شکل(3-4)-a) ،b) ،c) – اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی……………………………………………….44

شکل (3-5)- مدل اثر گهواره ای……………………………………………………………………………………..44

شکل (3-6)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده

بر روی توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………..45                    

شکل (3-7)- تصاویر آنی میدان تغییر مکان ناشی از انتشار امواج رایلی از سمت چپ به راست

(Fuyuki & Motsumoto, 1980)………………………………………………………………………..51

شکل (3-8)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر……………………………………………………………..56

شکل(3-8)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر……………………………………………………………..56

شکل (3-9)- نمای شماتیک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی ……….   ………………………….61

                                                    اشکال تپه های مثلثی شکل

شکل (4-1)- هندسه تپه مثلثی شکل…………………………………………………………………………….. 76

شکل(4-2)- تاریخچه زمانی موجک ریکر…………………………………………………………………….76        

شکل4-3-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای

0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV… ……………77

شکل (4-4)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P……..78

شکل )4-5(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV……..   ……………79

شکل) 4-6(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP………………. ……….80

شکل(4-7)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل

به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. ……………. ………. 81

شکل(4-8)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل

به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. ……………… …….. 28

شکل(4-9)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه   در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1…… …….83

شکل(4-10)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1……….   ……..84

شکل(4-11)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1……………………………. 85

   شکل( 4-21)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول  

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1……………………… 86

شکل(4-13)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV………………….. 87

شکل(4-14)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

88………. ……………..p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

 

شکل(4-15) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

به مولفه موافق…………………………………………………… ………………………………………………….89

شکل(4-16)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط

به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………..90

شکل (4-17)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط

به مولفه موافق …………………………………………………… ………………………………… ………. …..91

شکل(4-18) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط

به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………92

شکل(4-19) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد……………………………………………….. ………………………93.

شکل(4-20) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………………………………………………………………………..4 9

شکل(4-21)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد………………………………………………….   ……………………95

شکل(4-22)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………. ………………………………………………………………..96

شکل(4-23)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد…… …………….. ………………….. 97                      

 

شکل(4-24)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد……………………………………………..98

شکل(4-25)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق…………….. ……..99

شکل(4-26)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف………………..100

شکل(4-27)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ………………………101

شکل(4-28)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف………..   …………102

شکل(4-29)- ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV…………………………. ……………………………………….103

شکل(4-30)- ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موج P…………………………………………………….. ……………103

                                               اشکال دره های مثلثی شکل

شکل (4-31)- هندسه دره مثلثی شکل…………………………………………………………….   ………. 113

شکل(4-32)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر………………………. ………   …………113        

شکل4-33)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV. ….114

شکل (4-34)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P.. . ..115

شکل )4-35(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV……..    …………..116

شکل) 4-36(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP…………………………117

شکل(4-37)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل

به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. …………………….. 118

شکل(4-38)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل

به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. …………………….. 119

شکل(4-39)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1…..   …….120

شکل(4-40)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1………… ……121

شکل(4-41)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1…………………………… 122

   شکل( 4-24)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول  

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1…………….   ….. …… 123

شکل(4-43)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV…………..   ……… 124

شکل(4-44)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

125 …… ……….    ……….p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

 

   شکل(4-45) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

   به مولفه موافق…………………………………………………… …………………………………. ……………..126

   شکل(4-46)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط

   به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………..127

   شکل (4-47)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط

   به مولفه موافق …………………………………………………… ………………………………… ………. …..281

   شکل(4-48) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط

   به مولفه مخالف …………………………………………………… ……………………………….. …………912

   شکل(4-49) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد……………………………………………….. ………………. ……..130

   شکل(4-50) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………………………………………………..   …………………. …131

   شکل(4-51)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد………………………………………………….   ………………. …..132

 

شکل(4-52)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………. ………………………………………………………………..133

شکل(4-53)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در دره های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد…… ……………. . ………………….. 134                      

 

شکل(4-54)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط دردره های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد……………… ……………………………..135

شکل(4-55)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق…………….. ……..136

شکل(4-56)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف………. ……….137

شکل(4-57)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدردره های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. …………… …………138

شکل(4-58)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر دره های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف………..    …………139

شکل(4-59)- ضریب تضعیف نسبی 2D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV…………………………. ………………… …………………….140

شکل(4-60)- ضریب تضعیف نسبی 2D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موج P……………………………………………………..    …………..140

 

مقدمه

تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد. بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد. فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود. شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد. 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان 143 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید