پایان نامه تجارت الکترونیک


 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Contents

چکیده 1

واژگان کلیدی.. 1

مقدمه. 2

فصل اول – اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام. 3

بخش اول  ـ عقود رضایی.. 3

بخش دوم  ـ عقود تشریفاتی.. 4

بخش سوم بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 8

بخش چهارم  تمییز ایجاب.. 11

بخش پنجم  دوره اعتبار ایجاب.. 14

بخش ششم  قبول. 15

فصل دوم – قرارداد الکترونیکی.. 18

بخش اول تعریف الکترونیک… 18

بخش دوم شکل انعقاد. 19

1-2-1-انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت.. 20

بخش سوم بواسطه پست الکترونیکی.. 21

بخش چهارم  بواسطه تبادل داده ها 22

بخش پنجم بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. 22

3-1- موضوع.. 23

– طرفین.. 25

فصل سوم – انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 26

بخش اول  -ایجاب الکترونیکی.. 28

بخش دوم – قبول الکترونیکی.. 30

بخش سوم – تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 32

فصل چهارم –  ویژگیهای قرارداد الکترونیکی.. 34

بخش اول  الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی.. 34

بخش دوم  عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور). 35

بخش سوم اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی.. 36

بخش پنجم  جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. 37

بخش ششم – صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده 38

بخش هفتم –  از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی.. 39

بخش هشتم امضای الکترونیکی.. 40

نتیجه و پیشنهاد. 43

منابع. 45

الف)منابع فارسی.. 45

ب) منابع عربی.. 46

ج) منابع انگلیسی و ترکی.. 47

 

چکیده

 

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

 

واژگان کلیدی

قرارداد، تجارت الکترونیکی، ایجاب ،محیط الکترونیکی ،قرداد الکترونیکی ،معاملات الکترونیکی ،حقوق قرارداد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید