پایان نامه تبیین یک سیستم هشدار­دهنده جهت شناسایی بحران­های مالی در ایران


دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه اقتصاد

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اقتصادی

 

تبیین یک سیستم هشدار­دهنده جهت شناسایی بحران­های مالی در ایران

 

استاد راهنما:

دکتر هوشنگ شجری

استاد مشاور:

دکتر سعید صمدی

مهر ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                                                            فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه 1

1-2 شرح و بیان مسئله پژوهشی 1

1-3  اهمیت و ارزش پژوهش 3

1-4 اهداف پژوهش 4

1-5 فرضیه های پژوهش 4

1-6 روش پژوهش 4

1-6-1 نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها 4

1-6-2 جامعه آماری (در صورت لزوم) 4

1-6-3 ابزار گردآوری داده­ها 5

1-6-4 ابزار تجزیه و تحلیل 5

1-7 کلید واژگان 5

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعریف بحران  اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادی 9

2-3-1- بحران مالی   9

2-3-2-  بحران بانکی 9

2-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 10

2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11

2-3-5- بحران های گسترده­تر اقتصادی 11

2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12

2-4-2- ریسک‌های اهرمی 14

2-4-3- عدم تطابق ریسک دارایی ها و بدهی ها 15

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16

2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17

2-4-6-  اکوپاتی 17

2-4-7-  بحران‌های مسری و ریسک‌های سیستمی 18

2-5-نظریه های بحران مالی 19

2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19

2-5-2- نظریه مارکس 19

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20

2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22

2-5-4- نظریه مینسکی 26

2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27

2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28

2-6-تاریخ بحران‌های اقتصادی 32

2-6-1- ورشکستگی بانک‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانک بارینگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریکا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شرکت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران 42

                                                                

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52

2-8-1- مطالعات داخلی 53

2-8-2- مطالعات خارجی 54

2-9-خلاصه فصل 76

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 77

3-2- داده ها 77

3-3- معرفی متغیرهای پژوهش 77

3-4- معرفی الگو 82

3-4-1-شاخص فشار بازار ارز 84

3-4-2-روش سیگنالی 85

3-4-3- روش لاجیت 87

3-5-آزمون مانایی 88

3-6- مروری بر شبکه‌های عصبی مصنوعی 88

3-7-خلاصه فصل 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

 

4-1-مقدمه 104

4-1- واکاوی ، بررسی و رسم نمودار تمامی متغیرهای تاثیر گذار در بحران 105

4-2- ترکیب متغیر ها و استخراج شاخص فشار بازار 105

4-2-1-ترکیب تمامی متغیرها 110

4-2-2-ترکیب شاخصهای منتخب 111

4-3- تعیین مقادیر مربوط به خطای نوع اول و نوع دوم ………………………………………………………………………………112

4-4- تعریف یک آستانه بهینه ای() که در آن نسبت پارازیت به هشدار حداقل شده باشد. 112

4-5- انتخاب متغیرهایی که در آنها نسبت هشدار به پارازیت کمتر از 30 درصد باشد. 113

4-6- تعیین مقدار تفاوت بحران شرطی 113

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

4-7- انتخاب شاخص های هشدار 113

4-9-نتایج برآورد الگو از طریق مدل لاجیت 116

4-9-1-بررسی مانایی شاخصهای منتخب 116

4-9-2-بررسی همستگی بین متغیرهای منتخب 116

4-9-3-تخمین لاجیت 117

4-10-نتایج حاصل از شبکه عصبی((MLP 119

4-10-خلاصه فصل 122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 123

5-2- نتیجه گیری 124

5-3- رهنمودها و پیشنهادها 125

5-3-1- پیشنهادهای سیاستی 125

5-3-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 127

پیوست 128

منابع و مآخذ 132

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 2-1: منحنی اختلال پولی 23

نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمریکا در1929 37

نمودار2-3-سقوط بازار سهام امریکا در1987 38

نمودار2-4- روند میانگین قیمت خانه در فاصله زمانی 2008-1963 41

نمودار3-1. مدل یک نرون با چند ورودی 93

نمودار 3-2. تابع انتقال آستانه‌ای دو مقداره 94

نمودار 3-3. تابع انتقال خمیده 95

نمودار 3-4. تابع انتقال تانژانت هیپربولیکی 95

نمودار 3-5. مدل شبکه تک لایه 96

نمودار 3-6. نمایی از یک شبکه پیش‌خور با سه لایه 96

نمودار4-1- نمودار متغیرهای منتخب و تعیین آستانه بهینه آنها و سال های بحرانی هر کدام از متغیرها 106

نمودار4-2-شاخص فشار بازار ارز 110

نمودار4-3-شاخص فشار بازار 111

نمودار4-4-شاخص فشار بازار با ترکیب شاخص های منتخب 112

نمودار :4-5- ارزیابی خوبی برازش مدل بحران مالی 118

نمودار4-6-خروجی واقعی و آموزسی از نرم افزار مطلب 119

نمودار4-7-مقایسه داده های پیش بینی شده با واقعی 119

نمودار 4-8-نحوه کاهش خطا در حین آموزش شبکه 120

نمودار4-9- نحوه تکرار داده ها در حین آموزش 120

نمودار4-10-تصویر رگرسیون  121

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) خلاصهای از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخص­های پش بینی بحرانهای مالی 55

جدول(2-2)  طبقه بندی شاخص های پیشرو 61

جدول (2-3) عملکرد شاخص های پیشرو بحران مالی 64

جدول(2-4): شاخص­های مؤثر بحرانهای مالی در مطالعه بوسایر و فراتزشر(2002) 71

جدول(2-5) شاخص­های پیشرو استفاده شده توسط ادیسون(2003) 73

جدول 3-1 داده های موجود شاخصهای منتخب برای سیستم هشداردهنده اولیه در ایران 78

جدول 3-2:تعیین خطای نوع اول و دوم در رویکرد سیگنالی 85

جدول 4-1- انتخاب شاخص­های هشدار 114

جدول:4-2- بررسی مانایی متغیرهای منتخب 116

جدول4-3- همبستگی بین متغیرها 117

جدول4-4-نتایج برآورد تابع بحران مالی در ایران 118

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید