پایان نامه تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت دولتی

پایان­نامه کارشناسی ارشد  M.A.

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد : مطالعه‌ی موردی

 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

استاد راهنما:

دکتر حسن عابدی جعفری

زمستان 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:                   کلیات تحقیق 3

1-1-   مقدمه 4

1-2-   اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-3-   اهداف مشخص تحقیق 9

1-3-1-       هدف کلی 9

1-3-2-       هدف‌های فرعی 9

1-4-   سؤالات تحقیق 9

1-4-1-       سؤال اساسی 9

1-4-2-       سؤالات فرعی 9

1-5-    تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 10

فصل دوم:                 ادبیات و پیشینه تحقیق 13

2-1-    مقدمه 14

2-2-    مبانی نظری تحقیق 14

2-2-1-        تعریف و مفهوم فساد 14

2-2-2-        تاریخچه و پیشینه فساد 14

2-2-3-        انواع فساد 18

2-2-4-        پیامدهای فساد 19

2-2-5-        سطوح فساد 20

2-2-6-        مفهوم و کلیات سازمان 20

2-2-7-        انواع سازمان 22

2-2-8-        سطوح عملکرد سازمان 25

2-2-9-        دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 25

2-2-10-      فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 26

2-2-11-      انواع فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 26

2-2-12-      ساختار فساد اداری در ایران بعد از انقلاب 28

2-3-    سوابق و پیشینه پژوهش 31

2-3-1          تحقیق‌های داخلی 32

2-3-2          تحقیق‌های خارجی 43

2-3-3          توصیف کمی نتایج تحقیق‌های داخلی و خارجی 50

2-4-    مدل مفهومی تحقیق 52

فصل  سوم:              روش تحقیق 54

3-1-    مقدمه 55

3-2-    روش پژوهش 56

3-3-    قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی تحقیق 56

3-4-    جامعه و نمونه مورد بررسی 56

3-5-    روش، ابزار تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده‌ها 57

3-6-    مطالعه موردی 57

3-6-1          تعریف مطالعه موردی 58

3-6-2          زمینه های کاربرد تحقیق موردی 58

3-6-3          اهمیت و ویژگی‌های مطالعه موردی 58

3-6-4          خصوصیات روش تحقیق موردی 59

3-6-5          مراحل مطالعه موردی 59

3-6-6          مزایای مطالعه موردی 60

3-6-7          معایب تحقیق موردی 60

فصل چهارم:              یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها 61

4-1-    مقدمه 62

4-2-    معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و پیشینه آن 62

4-3-    ساختار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 64

4-4-    دفاتر تخصصی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 66

4-5-    حوزه های فعالیت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 67

4-6-    استراتژی‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه  مبارزه با فساد 68

4-7-    اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه فساد 70

4-7-1          کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد 70

4-7-2          کمک‌های فنی 74

4-7-2-1 افزایش آگاهی و دسترسی 75

4-7-2-2 پی گیری‌های اجرای کنوانسیون 76

4-7-2-3 استرداد دارایی‌ها 79

4-7-2-4 تقویت سلامت قوه قضاییه 83

4-7-3          پشتیبانی‌های علمی 86

4-7-3-1 تاسیس آکادمی ضد فساد 86

4-7-3-2 تشکیل کتابخانه عمومی 87

4-7-3-3 برگزاری همایش‌ها و اجلاس‌های عمومی 88

4-7-4       همکاری با سایر سازمان‌ها 92

4-7-4-1 همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی 92

4-7-4-2 همکاری با بخش‌های خصوصی و غیردولتی 93

4-8-    اقدامات انجام شده در ایران در زمینه مبارزه با فساد 93

فصل پنجم:                بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها 101

5-1-    خلاصه تحقیق 102

5-2-  موانع و محدودیت‌های تحقیق 104

5-3-    پیشنهادها جهت پژوهش‌های آتی 104

5-3-1          پیشنهاد به محققان 105

5-3-2          پیشنهاد به سازمان‌ها و مدیران اجرایی 105

پیوست ها 107

منابع و مأخذ 144

چکیده لاتین 150

فهرست جداول

جدول 1-1 روند فساد در ایران از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004 5

جدول 2-1 پیشینه تحقیق‌های داخلی 33

جدول 2-2 پیشینه تحقیق‌های داخلی 34

جدول 2-3 پیشینه تحقیق‌های داخلی 35

جدول 2-4 پیشینه تحقیق‌های داخلی 36

جدول 2-5 پیشینه تحقیق‌های داخلی 37

جدول 2-6 پیشینه تحقیق‌های داخلی 38

جدول 2-7 نتیجه گیری از منابع داخلی 39

جدول 2-8 پیشینه تحقیق‌های خارجی 43

جدول 2-9 پیشینه تحقیق‌های خارجی 44

جدول 2-10 پیشینه تحقیق‌های خارجی 45

جدول 2-11 پیشینه تحقیق‌های خارجی 46

جدول 2-12 پیشینه تحقیق‌های خارجی 47

جدول2-13 نتیجه گیری از منابع خارجی 48

جدول 4-1 تجارب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه پیشگیری از فساد…………………………….. 96

جدول 4-2 تجارب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه نظارت بر فساد 99

جدول 4-3 تجارب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه مقابله با فساد……………………………… 100

 فهرست نمودارها

نمودار 1-1 نمرات شاخص ادراک فساد  ایران در دهه اخیر 6

نمودار 4-1 63

نمودار 4-2 66

فهرست شکل­ها

شکل2-1 مدل مفهومی معرفی سازمان و عملکرد آن در سه حوزه (پیشگیری،نظارت،مقابله) 53

شکل 4-1 ساختار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 65

شکل 4-2 حوزه های فعالیت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 67

شکل 4-3 اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه فساد 69

شکل 4-4 روند بازیابی اموال به سرقت رفته 81 

فهرست پیوست ها

پیوست 1 سؤالات نظرسنجی از خبرگان 108

پیوست 2 ویژگی‌های خبرگان 112

پیوست 3  جدول معرفی و ارائه پاسخ‌های خبرگان به سؤالات نظرسنجی 114

پیوست 4  توصیف کمی نتایج تحقیق‌های داخلی و خارجی 121

پیوست 5 برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آکادمی بین‌الملل ضد فساد 141

 

چکیده

با توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بین‌المللی و منطقه­ای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان می‌تواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، کارآمد و تأثیرگذار عمل کند. از جمله ارکان مهم سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است که در ایران شعبه دارد و بر اساس اساس‌نامه‌اش به مقابله با فساد در سطح ملی، منطقه­ای و بین‌المللی می­پردازد.

هدف این تحقیق شناخت نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مبارزه با فساد، به منظور بهره­مندی از استراتژی­ها و تجربیات این دفتر برای مبارزه با فساد در ایران می­باشد. در مبانی نظری تحقیق به بیان ادبیات فساد، فساد از دید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و فساد در ایران پرداخته شده است. سپس نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل معرفی شده است که البته نتایج تحقیق­های داخلی صورت گرفته بیشتر به فساد و ابعاد آن پرداخته و در تحقیق­های خارجی نیز که عمدتاً به صورت کتاب درآمده است به معرفی برخی از اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی، مورد پژوهی صورت گرفته است. از این رو، پس از تعریف مطالعه موردی و جنبه­های مختلف آن، شاخص­های مورد استفاده در تحقیق در سه حوزه (پیشگیری، مراقبه و مقابله) تعیین شده است.

در جمع­بندی یافته­های تحقیق، ابتدا به معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و اقدامات و استراتژی­های این دفتر پرداخته شده و سپس تجارب این دفتر در کشورها در زمینه مبارزه با فساد بیان شده است.

نتیجه نهایی این تحقیق، با توجه به محدودیت­های تحقیق (مانند عدم همکاری شعبه ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نبود تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، مدت زمان محدود نگارش پایان­نامه و …) نشان می­دهد که، برای پیاده­سازی اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران ضروری است و بومی­سازی اقدامات این دفتر لازمه اجرای این امر است؛ و در این راه، همکاری و مشارکت مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی از ضروریات است.

کلید واژه‌ها : فساد، پیشگیری، نظارت، مقابله، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید