پایان نامه تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک ها


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

)M.A.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد

استاد راهنما:

دکتر مراد کردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:طرح تحقیق

مقدمه………………………………………….. 3

1-1 بیان مسئله. 3

1-2  اهمیت پژوهش. 5

1-3  اهداف پژوهش. 7

1-4  سوال اصلی تحقیق. 7

1-5  سوالات فرعی تحقیق. 7

1-6  فرضیات تحقیق. 7

1-7  مدل تحلیلی پژوهش. 9

1-8 تعاریف نظری و عملیاتی. 10

1-9  طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 11

1-10 مدل فرآیند پژوهش. 12

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مقدمه. 14

2-1 بخش اول: مباحث نظری. 14

2-1-1 ) تاریخچه مدیریت دانش. 14

2-1-2 ) هرم دانش. 16

2-1-3 ) انواع دانش. 20

2-1-4 ) تعریف مدیریت دانش. 24

2-1-5 ) اصول مدیریت دانش. 26

2-1-6 ) نظریه های مدیریت دانش. 27

2-1-7) رویکردهای مدیریت دانش. 29

2-1-8 ) مدل های مدیریت دانش. 31

2-1-9 ) تئوری های مدیریت دانش. 40

2-1-10 ) استراتژی های مدیریت دانش. 45

2-1-11)  مزایای مدیریت دانش. 52

2-1-12) چالش ها و موانع. 56

2-1-13 ) عوامل بنیادی موفقیت در مدیریت دانش. 79

2-1-14 ) ارزیابی موفقیت مدیریت دانش. 86

2-1-15) صنعت بانکداری. 87

2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی. 102

2-2-1 ) پژوهش های داخل کشور. 102

2-2-2 ) پژوهش های خارج از کشور. 106

2-3) چهارچوب نظری تحقیق. 114

فصل سوم:روش شناسی

مقدمه. 116

3-1) روش تحقیق. 116

3-2 )جامعه آماری و حجم نمونه. 116

3-3 ) ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات. 118

3-4) نحوه اجرای تحقیق. 118

3-5 ) روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات. 119

3-6) آزمون توزیع نرمال داده ها. 119

3-7) ابزار کار. 119

فصل چهارم:یافته های تحقیق

مقدمه . 126

4-1)  بررسی عوامل جمعیت شناختی(دموگرافی). 126

4-1-1)  وضعیت جنسیت پاسخگویان. 126

4-1-2) توزیع سنی پاسخگویان. 127

4-1-3) وضعیت سطح تحصیلات پاسخگویان. 128

4-1-4)وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان. 129

4-2) آزمون فرض ها. 131

4-3) آزمون تفاوت تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش. 134

4-4) آزمون تأثیر سن در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مدیریت دانش. 136

4-5) آزمون تأثیر تحصیلات در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش. 141

4-6) آزمون تأثیر سابقه شغلی در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مدیریت دانش. 146

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها

مقدمه. 153

5-1 )خلاصه پژوهش. 153

5-2 ) بررسی نتایج تحقیق. 153

5-3 ) پیشنهادها. 156

5-3-1) پیشنهادها. 165

فهرست منابع فارسی. 168

فهرست منابع لاتین. 173

پیوست ها. 17

فهرست جدول ها

3-1. جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها. 118

3-2. جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه. 122

4-1. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 127

4-2. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 127

4-3. جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 128

4-4. جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 129

4-5. جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه. 130

4-6. جدول: آزمون فرض موانع فراروی ورود مدیریت دانش. 132

4-7. جدول: آزمون فرض موانع فراروی پیاده سازی مدیریت دانش. 133

4-8. جدول: آزمون فرض موانع فراروی بکارگیری مدیریت دانش. 133

4-9. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع ورود  134

4-10. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع پیاده سازی. 135

4-11. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع بکارگیری. 136

4-12. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع ورود  137

4-13. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع پیاده سازی  138

4-14. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع بکارگیری  140

4-15. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع ورود  142

4-16. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع پیاده سازی. 143

4-17. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع بکارگیری  145

4-18. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع ورود. 147

4-19. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع پیاده سازی. 148

4-20. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع بکارگیری. 150

5-1. جدول:  نتیجه آزمون فرضیه ها. 155

فهرست نمودارها

1-1. نمودار: مدل تحلیلی پژوهش. 9

1-2. نمودار: مدل فرآیند پژوهش. 12

4-1. نمودار: نمودار دایره ای وضعیت جنسیت پاسخگویان. 127

4-2. نمودار: نمودار ستونی توزیع سنی پاسخگویان. 128

4-3. نمودار: نمودار ستونی توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان. 129

4-4.نمودار ستونی توزیع سنوات خدمت پاسخگویان. 13

فهرست شکل ها

2-1. شکل: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی. 32

2-2. شکل: تئوری مدیریت دانش جامعه گرا. 44

چکیده:

در دنیای پرشتاب امروز، تغییر و تحول جز جدایی ناپذیر سازمان ها محسوب می شود. به گفته پیتر سنگه تنها اصل ثابت تغییر است.لذا تنها راه چاره برای ادامه حیات سازمان ها همراه شدن با این تغییر و تحولات است.مدیریت دانش مقوله ایست که سازمان ها را در دستیابی به این مهم یاری می نماید. مدیریت دانش فرآیند خلق،تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به گونه ای اثربخش در سازمان به کار برد.

با توجه به نقش بسیار مهم بانک ها در اقتصاد کشور مقوله دانش برای تبدیل شدن بانک ها به یک سازمان دانش محورضروری به نظر می رسد. ملزوماتی چون استراتژی سازمانی، فرهنگ دانش محور،ساختار سازمانی دانش محور،نظام جبران خدمات مناسب،رهبری دانش محور، تکنولوژی کارآمد وآموزش مناسب در روند دانش محور شدن نقشی حیاتی ایفا می کنند. کارکرد نا مناسب هر یک از این عوامل به منزله مانعی بر سر راه  دانش محور شدن بانک ها می باشد. لذا هر یک از این موانع باید در زمانی مناسب از میان برداشته شوند تا بانک ها به سازمان هایی دانش محور تبدیل شده و از مزایای یک سازمان دانشی بهره مند شوند.با توجه به موارد فوق ضرورت انجام یک تحقیق در مورد شناسایی موانع حرکت این سازمان ها در مسیر دانش محور شدن امری ضروری به حساب می آید.

جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان بانک های مستقر در شهرستان بجنورد است. این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از یک نمونه 150 نفری از کارکنان سطوح میانی و عالی بانک ها انجام شده است.برای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق آزمون کرونباخ روی پرسشنامه انجام شد و مقدار ضریب آن برابر 74/0 بدست آمد.

نتایج این طرح نشان می دهد که استراتژی سازمان، فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری، آموزش، تکنولوژی ونظام جبران خدمات موانعی بر سر راه حرکت به سوی استقرار مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد هستند.

کلیدواژه ها:مدیریت دانش،بانک،موانع،سازمان

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید