پایان نامه تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش:  بازاریابی

عنوان:

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک­های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب 

فصل اول: طرح تحقیق (کلّیات تحقیق)

1ـ 1)مقدّمه.. 2

1ـ 2) بیان مساله.. 3

1ـ 3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4) سوال اصلی تحقیق.. 6

1ـ 5) اهداف تحقیق.. 6

1ـ 6) چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1ـ 7) فرضیه های تحقیق.. 10

1ـ 8) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 11

1ـ 8ـ 1)  مزیت رقابتی.. 11

1ـ 8ـ 2) سرمایه فکری.. 12

1ـ 8ـ 3) کارآفرینی.. 14

1ـ 8ـ 4) قابلیت ها.. 15

1ـ 9ـ قلمرو تحقیق.. 16

فصل دوم: ادبّیات موضوعی تحقیق

بخش اول: مزیت رقابتی

2- 1-1) مقدمه.. 19

2-1-2) انواع مزیت های رقابتی.. 20

2-1-3)دیدگاه های مزیت رقابتی.. 23

2- 1-4) مدل الماس ملی.. 31

بخش دوم : سرمایه فکری

2ـ 2-1) مقدمه.. 36

2ـ 2ـ 2) تعریف دارایی و تقسیم بندی آن.. 37

2ـ 2ـ 3) تشریح دارایی نامشهود.. 37

جدول( 2-1) تعاریفی در مورد منابع نامشهود .. 39

2ـ 2ـ 4) مدیریت دانش :.. 40

2ـ 2ـ 5) تشریح سرمایه فکری :.. 41

2ـ 2ـ 6)  مدل های مختلف سرمایه فکری.. 44

2ـ 2ـ 7)  کاربرد سرمایه فکری.. 53

2ـ 2ـ 8) درجه بندی سرمایه فکری.. 56

2ـ 2ـ 9) ارزش پویای سرمایه فکری.. 58

2ـ 2ـ 10) شاخص سرمایه فکری ملی.. 59

بخش سوم: کارآفرینی

2- 3-1) مقدمه.. 62

2ـ 3-2) مفهوم کارآفرینی.. 63

2- 3-3) رویکردهای کارآفرینی.. 64

2ـ 3-4)  مدل های کارآفرینی.. 66

2-3-3-1) مدل های محتوایی.. 67

2-3-3-2) مدل های فرآیندی.. 67

2-3-5)  نظریه های فرهنگ کارآفرینی.. 72

2- 3-6) انواع کارآفرینی.. 74

2ـ 3-7) ویژگی های افراد کارآفرین.. 76

2- 3-8)  فرآیند کارآفرینی.. 76

2- 3-9) کار آفرینی استراتژیک.. 78

2-3-10) بازاریابی ، کارآفرینی و مزیت رقابتی.. 82

2ـ 3-11) ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 84

2-3-12) موانع کارآفرینی در ایران :.. 86

بخش چهارم : قابلیت ها

2-4 -1) مقدمه.. 90

2-4-2)  قابلیتهای نوآوری.. 91

2- 4-3) مدل های نوآوری.. 94

2-4-4) نوآوری بسته.. 96

2-4-5) نوآوری کاربر.. 97

2-4-6) نوآوری باز.. 98

2- 4-7) مدل های مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات.. 100

2- 4-8)  منابع نوآوری.. 105

2-4-9)  شاخص های سنجش نوآوری.. 105

2-4-10) بازاریابی نوآورانه.. 106

2-4-11) قابلیتهای بازاریابی.. 108

2ـ 4-12) مدیریت بازاریابی.. 109

2ـ 4-13) بازاریابی خدمات .. 109

2ـ 4-14) طبیعت و ویژگی های خدمات.. 110

2ـ 4-15) آمیزه بازاریابی خدمات.. 111

2ـ 4-16) خط مشی های بازاریابی برای موسسات خدماتی.. 114

2ـ 4-17) قابلیت های بازاریابی و عملکرد.. 116

 

بخش پنجم: پیشینه تحقیق

2-5-1) مقدمه.. 119

2-5-1-1) تحقیقات خارجی.. 118

2-5-2) تحقیقات داخلی.. 119

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه.. 125

3ـ 2) روش تحقیق.. 125

3-3) جامعه آماری و حجم نمونه.. 125

3-3-1) جامعه آماری.. 125

3-3-2) روش نمونه گیری.. 125

3-3-3) حجم نمونه.. 125

3-4) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 126

3-5) سنجش روایی و پایایی پرسشنامه.. 128

3-5-1) روایی.. 127

3-5-2) پایایی.. 128

3-6) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها.. 129

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

 

4ـ 1) مقدّمه.. 134

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 134

4ـ 2ـ 1) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. 134

4-2-2) آمارتوصیفی متغیر سن.. 135

4-2-3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. 136

4-2-4) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. 137

4ـ 3) آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 138

4-3-1) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. 138

4-3-2) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. 139

4-3-3)  آمار توصیفی متغیر کارآفرینی.. 140

4-3-4 ) آمار توصیفی متغیر قابلیت ها.. 141

4-4) بررسی آزمون مدل تحقیق.. 142

4-4-1) مدل در حالت تخمین استاندارد.. 142

4-4-2) مدل در حالت تخمین ضـرایب T. 143

4-5) ضریب تعیین مدل.. 144

4-6) بررسی فرضیه های تحقیق.. 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5ـ 1) مقدّمه.. 146

5ـ 2) نتیجه گیری.. 146

5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها.. 146

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 147

5-3) بحث.. 149

5-4) پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق.. 151

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده.. 154

5-6) محدودیت های تحقیق.. 154

منابع و ماخذ.. 156

پیوست ها.. 166

پیوست1: سو الات پرسشنامه.. 167

پیوست 2: خروجی لیزرل.. 170

پیوست 3: آزمون مدل علی تحقیق.. 173

پیوست 4: محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ.. 175

پیوست 5: توصیف متغیرهای تحقیق.. 184

Abstract 18

فهرست جدول­ها

جدول( 2-1) تعاریفی در مورد منابع نامشهود.. 39

جدول (2-2)  مراحل مدل تعاملی.. 95

جدول( 2ـ3 ) انواع نوآوری از دیدگاه تروت.. 104

جدول(3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.. 126

جدول (3-2) توزیع سوالات پرسشنامه.. 127

جدول (3ـ3): ضرایب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه پژوهش محاسبه شده توسط نرمافزار spss… 129

جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. 134

جدول (4ـ2) آمار توصیفی متغیر سن.. 135

جدول (4ـ3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. 136

جدول( 4ـ4 ) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. 137

جدول( 4ـ5 ) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. 138

جدول( 4ـ6 ) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. 139

جدول (4-7) جدول متغیر کارآفرینی.. 141

جدول (4-8) جدول متغیر کارآفرینی.. 142

جدول ( 4-9 ) مهمترین شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش.. 144

جدول ( 4-10 ) محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر   145

جدول ( 4-11 ) نتایج مدل ساختاری.. 145

جدول ( 5-1 ) توصیف متغیر مزیت رقابتی.. 147

جدول ( 5-2 ) توصیف متغیر سرمایه فکری.. 147

جدول ( 5-3 ) توصیف متغیر کارآفرینی.. 148

جدول ( 5-4 ) توصیف متغیر قابلیتها.. 148

فهرست شکل­ها

شکل(1-1) مدل ارائه شده در تحقیق لی و هسیه.. 7

شکل (1-2) مدل ارائه شده در تحقیق باتانی و الزوابی.. 8

شکل(1ـ3) مدل ارائه شده در تحقیق مامر زرنلر و همکاران.. 8

شکل (1-4) مدل ارائه شده در تحقیق میچالسکی و همکاران.. 9

شکل  (1-5) مدل مفهومی تحقیق.. 10

شکل (2ـ1) نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت.. 24

شکل (2-2) زنجیره ارزش پورتر.. 28

شکل 2ـ3 : مدل الماس ملی.. 32

شکل (2-4) مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون.. 45

شکل (2-5) مدل سرمایه فکری بروکینگ.. 46

شکل (2-6) مدل سرمایه فکری روس.. 47

شکل (2-7) مدل سرمایه فکری سالیوان.. 48

شکل (2-8) مدل سرمایه فکری استیوارت.. 49

شکل(2-9) مدل سرمایه فکری بونفرر.. 49

شکل(2-10) مدل سرمایه فکری هانس و لاواندال.. 50

شکل 2(ـ11) : مدل بنتیس… 53

شکل (2ـ12) اتصال استراتژی رقابتی به سرمایه فکری.. 55

شکل (2-13) چهارچوب مفهومی مدل درجه بندی شاخص سرمایه فکری.. 57

شکل(2-14) چهار بعد مدل ارزش پویای سرمایه فکری… 58

شکل (2ـ15) مدل اندازه گیری ارزش پویای سرمایه فکری.. 59

شکل( 2ـ16) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی… 60

شکل( 2ـ17 ) معادله کارآفرینی.. 68

شکل( 2ـ18 ) فرآیند کارآفرینی  .. 69

شکل (2ـ19 ) نمودار فرآیند کارآفرینی.. 70

شکل (2-20) متغیرهای ایجاد شرکت نوپا  .. 71

شکل( 2ـ21 ) ابعاد کارآفرینی استراتژیک.. 80

شکل (2ـ22) نوآوری بسته… 97

شکل (2ـ 23) نوآوری باز   .. 99

شکل( 2ـ24 ) دیدگاه استراتژیک و تیم کاری ، نتایج و تاثیر آن بر نوآوری   102

شکل( 2ـ25 ) مدل پنج وجهی کافمن ففر.. 103

شکل (4ـ1)  نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت.. 135

شکل (4ـ2) نمودار هیستوگرام متغیر سن.. 136

شکل( 4ـ3)  نمودار هیستوگرام متغیر سابقه کار.. 137

شکل( 4ـ4 )  نمودار هیستوگرام متغیر تحصیلات.. 138

شکل( 4ـ5 )  نمودار هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی.. 139

شکل (4ـ6)  نمودار هیستوگرام متغیر سرمایه فکری.. 140

شکل ( 4-7 ) نمودار هیستوگرام متغیر کارآفرینی.. 141

شکل( 4ـ8 ) نمودار هیستوگرام متغیر قابلیتها.. 142

شکل( 4ـ9 ) مدل آزمون شده در حالت تخمین استاندارد.. 143

شکل( 4ـ10 ) مدل آزمون شده در حالت تخمین ضرایب t. 144

چکیده

عصر حاضر با هیچ بک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست. ویژگی غالب این عصر دانش مداری، اطلاعات محوری و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این حقیقتی است که فضای کسب و کارها را دربرگرفته است و بیانگر پیچیدگی بازارهای جهانی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی ندارند.بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید، باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. علاوه بر این امروزه بانک های پیشرو سعی می نمایند که از طریق ارضا کردن عوامل پر اهمیت برای مشتریان به بهترین نحو ممکن، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند. در بازار کسب و کار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو ساخته اند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند: اولا: ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد. ثانیا: فن آوری و نوآوری نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد. مطالعات مختلف بیانگر این است که متغیرهای سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها می توانند در ایجاد مزیت رقابتی اثرگدار باشند که در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. مدل این تحقیق براساس مدل های لی و هسیه(2010)، باتانی و الزوابی(2011)، زرنلر و همکاران (2008) و میچالسکی و همکاران (2008) طراحی شده است. جنبه نوآوری در این تحقیق تبیین مزیت رقابتی بانک های استان گیلان می باشد. مزیت رقابتی براساس سازه های کیفیت، زمان و هزینه، سرمایه فکری براساس سازه های سرمایه ساختاری، انسانی و مشتری، کارآفرینی براساس سازه های پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری، قابلیت ها براساس سازه های نوآوری و بازاریابی می باشند. هدف کلی این تحقیق، طراحی و آزمون مدل علی، جهت تبیین مزیت رقابتی پایدار در بانک های استان گیلان می باشد. جامعه آماری این تحقیق بانک های خصوصی و دولتی در استان گیلان در تابستان 1392 می باشد. نمونه­گیری با استفاده از روش تصادفی انجام گردید. حجم نمونه 170 تعیین شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها، توصیفی است. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین مزیت رقابتی و کارآفرینی، قابلیت ها و سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین سرمایه فکری با کارآفرینی، سرمایه فکری با قابلیت ها، کارآفرینی با قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی : مزیت رقابتی، سرمایه فکری، کارآفرینی، قابلیت ها، مدل­یابی معادلات ساختاری

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید