پایان نامه تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران


دانشگاه مازندران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………….5

1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ……………………………………………………………….5

1-1-1- مفهوم سبب ………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب ………………………………………………………………………………………..5

1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه ………………………………………………………………………….6

1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق………………………………………………………………………..8

1-1-2- مفاهیم مشابه سبب……………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط …………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2- مقایسه سبب و علت ……………………………………………………………………………………12

1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ……………………………………………………………………………..13

1-2-1- عناصر تسبیب ……………………………………………………………………………………………….13

1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی …………………………………………………………………………………14

1-2-1-2- ورود ضرر به غیر …………………………………………………………………………………………..18

1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیان­بار به مسبب …………………………………………………………………….21

1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ……………………………………………………………………………………..22

1-2-2-1- مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………………………………22

1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت ……………………………………………………………………………24

1-3- اجتماع در تسبیب ………………………………………………………………………………………………25

1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………………………………25

1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ……………………………………………………………….29

1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر ………………………………………………………………………………..30

1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ………………………………………………..33

1-3-2- اجتماع چند سبب …………………………………………………………………………………………..33

1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ………………………………………………………………………………………39

1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد …………………………………………………………………………………42

1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی ……………………………………………………………………………42

1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ………………………………………………………..47

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ………………………………………………….52

1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ……………………………………………………..53

فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی ………………………………………………………………….57

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………57

2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت­ در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………57

2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی……………………………………………………..61

2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی…………………………………………………..63

2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی……………………………………………………………………………….64

2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری………………………………………………………..69

2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری……………………………………………………75

2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری………………………………………….78

2-2- ماهیت سبب…………………………………………………………………………………………………….79

2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ……………………………………………………………………….80

2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی………………………………………………………………83

2-2-1-2- شبه جرم…………………………………………………………………………………………………..85

2-2-2- رابطه میان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86

2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)………………………………………………………..93

2-2-2-2- عمد احتمالی……………………………………………………………………………………………….97

2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)………………………………………………………….99

2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون……………………………………………………………………………….99

2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………102

2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران………………………………………….106

2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال…………………………………………………………..111

فصل سوم: نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….111

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111

چکیده:

یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می­آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه­ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری­که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی­داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه­ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می­باشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری­های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده­ای عادلانه بوده­اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری­های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم­بندی­ها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت­ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می­دانند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید