پایان نامه تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازریابی

عنوان:

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

استاد راهنما:

 دکترمحمد طالقانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………….    1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه…………………………………………………………………………………….    3

1-2) بیان مساله……………………………………………………………………………….    3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………..   4

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………….    6

1-5) چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………..     6

1-6) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………    7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها…………………………………………………….   7

1-8) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………    8

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بخش اول عملکرد سازمانی…………………………………………………………………….   10

2-1-1)تشریح مفهوم عملکرد………………………………………………………………….   10

2-1-2) تعریف عملکرد سازمانی……………………………………………………………..    11

2-1-3) سنجش عملکردسازمانی………………………………………………………………   14

2-1-4) رویکردهای سنجش عملکرد………………………………………………………….   15

2-1-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد……………………………………………………..   15

2-1-6) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف……………………………………………    16

2-1-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری…………………………………………….   16

2-1-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل…………………………………………   18

2-1-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی…………………………………………..   18

2-1-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی…………………………………………………….    20

2-1-8) ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….    21

2-1-9) مزایایی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………   23

2-1-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد……………………………….  24

2-1-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………   25

2-1-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی…………………………………………………..   25

2-2-12) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………………………………   38

2-1-13) مدیریت عملکرد…………………………………………………………………….    39

2-1-14) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی………………………………………………….  42

بخش دوم: بازار گرایی…………………………………………………………………………   45

2- 2-1)مفهوم بازار گرایی……………………………………………………………………    45

2-2-2)ابعاد بازار گرایی………………………………………………………………………    47

2-2-3)رویکرد های قالب در بازارگرایی………………………………………………………   56

2-2-4)نتایج بازارگرایی……………………………………………………………………….    59

بخش سوم: نوآوری…………………………………………………………………………..   62

2-3-1) مفهوم نوآوری………………………………………………………………………..   62

2-3-2) انواع نوآوری…………………………………………………………………………    62

2-3-3) رویکرد اساسی به نوآوری……………………………………………………………  64

2-3-4) فرایند نوآوری………………………………………………………………………..    65

بخش چهارم: مزیت رقابتی…………………………………………………………………….    66

2-4-1) مفهوم و تعریف مزیت رقابتی…………………………………………………………   66

2-4-2) مزیت رقابتی پایدار……………………………………………………………………    68

2-4-3) استراتژی‌های عمومی (ژنریک)  پورتر……………………………………………….   69

بخش پنجم : پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….    72

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………..    78

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………….    78

3-3) فرآیند اجرای تحقیق……………………………………………………………………..   79

3-4) جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………   79

3-5) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….80

3-6) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………….80

3 -7) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………..   81

3 – 7 – 1 )روایی پرسشنامه…………………………………………………………………   81

3 – 7 – 2 )پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………   81

3-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………83

 

فصل  چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات

4-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………..    85

4-2) توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………….   85

4-3)بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کلوموگروف – اسمیرنف)…………………. 89

4-4 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………………………   90

4-5) بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………    90

4-5-1)مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد…………………………………………………….   90

4-5-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………..  91

4-5-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل………………………………………..  92

4-5-4)آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….    93

 

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………    96

5-2) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………    96

5-3) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………    97

5-4) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………..    98

5-5)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته…………………………………………….  99

5-6)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………100
5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………102

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………110

فهرست جداول

2- 1 )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان………………………………………………………..    24

2-2) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد……………………………………………………..   25

2- 3 )  ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی…….. 39

جدول3- 1)  معرفی ابزار سنجش تحقیق………………………………………………………80

3-2) ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………    82

4- 1) توصیف متغیر نوآوری………………………………………………………………….   85

4-2) توصیف متغیر مزیت رقابتی……………………………………………………………..   86

4- 3) توصیف متغیر بازارگرایی………………………………………………………………    87

4- 4) توصیف متغیر عملکرد………………………………………………………………….   88

4- 5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………….  89

4- 6) نتایج آزمون تی تست متغیر های تحقیق………………………………………………..   90

4- 7) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………………………………………………  93

5-1)جدول مقایسه تحقیق حاضرباتحقیقات مشابه…………………………………………..100

فهرست نمودار ها

4- 1) هیستوگرام  متغیر نوآوری…………………………………………………………….   86

4- 2) هیستوگرام  متغیر مزیت رقابتی…………………………………………………………   87

4- 3) هیستوگرام  متغیر بازارگرایی…………………………………………………………..   88

4- 4) هیستوگرام  متغیرعملکرد………………………………………………………………    89

4- 5) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد………………………………………………………   91

4- 6) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری………………………………………………  92

5-1)نمودار راداری مقایسه متغیر های اصلی تحقیق………………………………………….  98

 

فهرست اشکال

1-1) مدل تحقیق……………………………………………………………………………….   6

2-1) چارچوب روش AMBITE…………………………………………………………………    27

2-2) چهار وجه کارت امتیازی متوازن………………………………………………………..   29

2-3) وجه مشتری معیارهای اساسی…………………………………………………………..  32

2-4) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج………………………………………………………….   36

2-5) مدل  EFQM………………………………………………………………………………    37

2-6) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد…………………………………………………………..    42

2-7) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی………………………………………………………  44

2-8) فرایند نوآوری هاشیلد……………………………………………………………………   65

2-9) تاثیر شیستگی های سازمانی ومزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی……………………….76

5-3)مدل پیشنهادی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………..102

چکیده:

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های تولیدی در استان گیلان از طریق نوآوری ومزیت رقابتی  است.

روش ها: جامعه آماری تحقیق ، شامل شرکت های تولیدی استان گیلان است که 36 مجموعا1850شرکت برآرود شد و 136 شرکت به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 61سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری  به کمک نرم افزار LISREL8.53  برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیر بازار گرایی بر نوآوری  وتاثیر نوآوری برمزیت رقابتی است. همچنین در نهایت مشخص شد که مزیت رقابتی نیز بر عملکرد تاثیر مثبت دارد.

کلید واژه: بازارگرایی، نوآوری، مزیت رقابتی ، عملکرد

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید