پایان نامه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران


وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر جمیله توکلی نیا

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر مظفر صرافی

جناب آقای دکتر حمید قربانی

 

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………  1

فصل 1. کلیات تحقیق  ………………………………………………………………  1

1_1 بیان مسئله ……………………………………………………………………..  2

2_1 سؤالات تحقیق  ………………………………………………………………….  3

3_1 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………..  3

4_1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………….  3

5_1 جنبه جدید بودن تحقیق …………………………………………………………  4

6_1 روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………  4

7_1 جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………  5

8_1 موانع و محدودیت ……………………………………………………………….5

9_1 روش تحلیل اطلاعات و داده ها ………………………………………………  5

10_1 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………  5

1-10-1  پایان نامه ها ………………………………………………………………… 5

2-10-1  گزارش های حاصل از طرح های پژوهشی ……………………………… 9

11-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………..  11

11_1 واژگان کلیدی ………………………………………………………………..  12

فصل 2. مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………. 13

1-2 مفاهیم ………………………………………………………………………..  14

1-1-2 توسعه پایدار شهری ……………………………………………………..  14

2-1-2 مدیریت شهری ………………………………………………………………  14

3-1-2 محله ……………………………………………………………………….  16

4-1-2 مدیریت محلی ………………………………………………………………  18

5-1-2 برنامه ریزی محله محور ……………………………………………………  20

6-1-2 تقسیمات محله ای (محله بندی) …………………………………………  22

2-2 مکاتب ……………………………………………………………………….  23

1-2-2 مکتب ساختارگرایی ……………………………………………………..  23

3-2 رویکردها ………………………………………………………………………  26

1-3-2 رویکرد توسعه پایدار شهری ………………………………………………  26

1-1-3-2 حکمروایی خوب شهری ………………………………………………..  30

2-1-3-2 مشارکت ……………………………………………………………..  34

3-1-3-2 توسعه اجتماعات محله ای …………………………………………  37

2-3-2 رویکرد مدیریت یکپارچه شهری ……………………………………….  39

3-3-2 رویکرد های نوین به محله …………………………………………………  41

3-2 نظریه ها ……………………………………………………………………  43

1-3-2 تئوری نو شهرگرایی ……………………………………………………..  43

4-2 مدل ها ………………………………………………………………………  46

1-4-2 مدل های ساخت شهر  …………………………………………………..  46

2-4-2 مدل شهرهای سالم ……………………………………………………..  50

6_2 تجارب ……………………………………………………………………… 55

1-6-2 مدل اندازه ی محله در غرب ……………………………………………… 55

1-6-2 مدل اندازه ی محله در ایران …………………………………………….. 57

7_2 نتایج مبانی نظری  ………………………………………………………………… 57

فصل 3. تحلیل تطبیقی محله های شهری قدیم و جدید با توجه به مطالعات میدانی……………… 63

1-3 مفهوم محله و شاخصهای تقسیم بندی آنها در ادوار مختلف …………..  64

1-1-3  دوران باستان ……………………………………………………  65

2-1-3  دوران اسلامی ………………………………………………………  66

3-1-3  دوران قاجاریه ……………………………………………………  69

4-1-3  دوران پهلوی اول ………………………………………………..  70

5-1-3  دوران پهلوی دوم ……………………………………………………  71

6-1-3   دوران پس از انقلاب اسلامی…………………………………….  72

7-1-3  دوران معاصر ………………………………………………………..  73

جدول جمع بندی ……………………………………………………………  75

2-3  ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای ………………..  80

3-3  اهداف تقسیمات محله ای ……………………………………………  81

4-3  مزایای تقسیمات محله ای …………………………………………..  82

5-3  مشکلات تقسیمات محله ای ………………………………………….  83

6-3  اسناد بالادست و قوانین مربوطه………………………………………  85

1-6-3 قوانین و اسناد بالادست در سطح ملی ……………………………..  86

1-1-6-3 سند چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ١۴٠۴ هجرى شمسى……….86

2-1-6-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388_1384)………..86

3-1-6-3 برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1394_1390)……….87

4-1-6-3 قوانین تقسیمات کشوری……………………………………………….88

2-6-3  قوانین و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ………………………. 90

1-2-6-3 گزارش سالیانه شهرداری تهران……………………………………………90

2-2-6-3 طرح جامع شهر تهران ……………………………………………………90

3-2-6-3  سند راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران……………….91

4-2-6-3 اسناد “الگوی توسعه مناطق و طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران…….92

5-2-6-3 طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران ……………………………………..92

6-2-6-3 قوانین شهرداری …………………………………………………………93

7-3  نقش شوراها وشورایاری ها در تقسیمات محله ای ……………………  95

8-3  شاخصهای تقسیمات محله ای ……………………………………………  97

1_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای در گذشته …………………………….  97

2_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای دوره معاصر ………………………….  98

9_3 نتایج مقایسه موارد تاثیر گذار بر تقسیم بندی محلات در گذشته و حال……  99

10_3 ترسیم خطوط و تحدید حدود محلات ……………………………………..  100

فصل4.  تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ………………………………………..  103

1-4 شهر تهران ………………………………………………………………………  103

1-1-4 معرفی شهر تهران …………………………………………………………. 103

2-1-4 بررسی تقسیمات شهری در تهران…………………………………..  104

2-4 معرفی منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………  109

1-2-4 موقعیت جغرافیایی منطقه 1 شهر تهران ……………………………….  110

2-2-4 بررسی عوامل طبیعی موثر در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران…………  111

3-2-4 ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه 1 شهر تهران ………………….111

4-2-4 ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی منطقه 1 شهر تهران ………………..  112

5-2-4 بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای در منطقه 1 شهر تهران …….  115

3-4 محلات مورد بررسی ………………………………………………………  119

1-3-4 معرفی محلات مورد بررسی منطقه 1 شهر تهران …………………  119

1-1-3-4 درکه……………………………………………………………………….  119

2-1-3-4 قیطریه ……………………………………………………………………  126

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید