پایان نامه تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری


دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل)

موضوع :

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی  در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منیژه قره­چه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده : در طی دهه­ی اخیر،  شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته­های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوری­های ارتباطی در دو دهه­ی اخیر ضروری است. علیرغم سرمایه­گذاری­های فراوان انجام شده در زمینه­ی کاربری فناوری­های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری میزان استفاده از این فناوری­­ها چندان بالا نمی­باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستم­های نوین بانکداری توسط کاربران را آشکار می­سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می­شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف­کننده است. چرا که تبیین رفتار مصرف­کنندگان خدمات بانکی امکان ارائه­ی برنامه­های مطلوب­تر بازاریابی و افزایش رضایت مصرف­کنندگان در جهت سودآوری بنگاه­ها را فراهم می­آورد. در میان مصرف­کنندگان، مصرف­کنندگان حقوقی اهمیت بالایی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار مصرف­کنندگان حقوقی در حوزه­ی خدمات نوین بانکی انجام  شده است.  با توجه به این مطلب این تحقیق با هدف شناسایی عوامل تاثیر­گذار بر استفاده از خدمات بانکی توسط مشتریان حقوقی، تبیین رفتار مشتریان حقوقی در حوزه­ی خدمات بانکی با تمرکز بر بانکداری اینترنتی براساس نظریه پذیرش و استفاده از فناوری، شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرف­کنندگان حقوقی ایرانی به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر نگرش و افزایش بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات نوین بانکی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره­وری و ایجاد ارزش افزوده برای  بانک­ها  انجام شده است.

مدل مفهومی تحقیق یکی از جدیدترین مدل­ها درباره پذیرش فناوری، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق سازه­های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. سازه­های اصلی تحقیق عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط است که بر قصد رفتاری و به تبع آن رفتار استفاده از خدمات نوین تاثیر مثبتی دارد. به علاوه ی سازه­های مدل، اعتماد به سیستم­های بانکداری اینترنتی نیز به مدل اضافه شده که نتایج تحقیق بیانگر برازنده بودن مدل است. روش تحقیق در این تحقیق مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه است.  با ترجمه­ی پرسشنامه­ها­ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش آزمون و بهره­گیری از روش­های میدانی نظرات مدیران مالی در حوزه­ی استفاده­ی مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه در مرحله­ی نخست 870/ 0 بوده که پس از حذف گزاره­هایی که اعتبار پرسشنامه را کاهش داده این میزان به مقدار 918/0  افزایش یافته است.

با بهره گیری از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای حدود 220 پرسشنامه در میان مدیران اعتباری شعب ممتاز و درجه­ی الف مستقل بانک ملت توزیع گردید که  201 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شده که نتایج آن توسط نرم افزار spss تحلیل و روش تحلیل عاملی تاییدی نیز توسط نرم افزار لیزرل  انجام گردید.  فرضیات تحقیق که مبتنی بر سازه­های اصلی مدل مفهومی می­باشد تایید شده است. آزمون­های تکمیلی بیانگر نقش معنادار متغییرهایی چون سن­، سطح تحصیلات­، ،سطح دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت­، مدت زمان آشنایی و میزان استفاده کارکنان شرکتها از  اینترنت بر نگرش مشتریان حقوقی نسبت به سازه­های اصلی تحقیق است. همچنین با بررسی نتایج آزمون­های برازندگی در میان مدل­های تحلیل عاملی تاییدی مدل مبتنی بر رابطه­ی بین اعتماد و قصد رفتاری استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی برازنده­ترین مدل بوده است

فهرست

1  طرح تحقیق 16

1.1. مقدمه 16

1.2. بیان مساله 17

1.3. اهمیت –ضرورت و نتایج تحقیق 20

1.4. مشکلات انجام تحقیق 22

1.5. اهداف تحقیق 22

1.6. سوالات تحقیق 23

1.7. فرضیه های تحقیق 23

1.8. روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق 24

1.9. متغییر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته 24

1.10. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 26

  1. مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه­ی تحقیق 27

2.1. مقدمه 27

2.2. رفتار مصرف کننده 29

2.2.1. تعریف رفتار مصرف کننده 29

2.2.2. ضرورت مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده 33

2.2.3. شکل گیری و تغییر باور و نگرش و رفتار 35

2.2.4. ارائه خدمات در حوزه­ی سازمانی 42

2.2.5 معرفی خدمات مالی و ویژگیهای آن 44

2.2.6 نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده 48

2.2.7. خدمات بانکداری الکترونیک 52

2.2.8. خدمات بانکداری اینترنتی 61

2.2.9. بانکداری الکترونیک در ایران 63

2.3. پذیرش فناوری اطلاعات 66

2.3.1 تئوریها و مدلهای رفتار مصرفکننده در حوزهی فناوری اطلاعات 67

2.3.1.1. تئوری رفتار منطقی 68

2.3.1.2. تئوری رفتار برنامهریزی شده 69

2.3.1.3. مدل پذیرش فناوری 70

2.3.1.4. تکمیل مدل پذیرش فناوری 73

2.3.1.5. مدل پذیرش فناوری 2 76

2.3.1.6. توسعه ی مدل پذیرش فناوری 2 77

2.3.1.7 مدل تناسب بین وظیفه و فناوری 79

2.3.1.8. نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری 80

2.4. مروری بر تحقیقات در حوزه بانکداری الکترونیک 84

2.4.1. تحقیقات در حوزه ی بانکداری اینترنتی 87

2.4.1.1. تحقیقات بین المللی در حوزه ی بانکداری اینترنتی بابهره­گیری از مدل پذیرش فناوری 90

2.4.1.2. تحقیقات بین المللی در حوزه­ی بانکداری اینترنتی با بهره­گیری از نظریه یکپارچه پذیرش واستفاده از فناوری                                                                                93

2.4.2. تحقیقات در حوزه ی همراه بانک 95

2.4.2.1. تحقیقات بین المللی درحوزه ی همراه بانک با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری 97

2.4.2.2. تحقیقات بین المللی در حوزه ی همراه بانک با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش واستفاده از فناوری 99

2.4.3. تحقیقات در حوزه ی پذیرش فناوری  در سازمانها با محوریت فناوری اطلاعات 101

2.4.3.1. تحقیقات بین المللی با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از  فناوری 102

2.4.4. تحقیقات در حوزه ی پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران 105

2.5. مدل مفهومی تحقیق 111

2.5.1. تعریف عملیاتی متغییرها ی مدل مفهومی 113

2.5.2. معرفی متغییرهای میانجی 118

2.5.3. پاسخ به سوالات تحقیق 121

2.5.4. مدل مفهومی 125

2.5.4.1. عملکرد مورد انتظار 125

2.5.4.2. تلاش مورد انتظار 126

2.5.4.3. تاثیرات اجتماعی 127

2.5.4.4. تسهیل شرایط 128

2.5.4.5. اعتماد 128

2.5.4.6. قصد رفتاری استفاده 130

3  روش تحقیق 131

3.1. مقدمه 131

3.1.1. طرح تحقیق 132

3.1.2. دسته­بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده­ها (طرح تحقیق) 133

3.2. ابزار جمع­آوری اطلاعات 135

3.2.1. روش های کتابخانه­ای 135

3.2.2. پرسشنامه 136

3.2.3. متغییرهای تحقیق 148

3.2.4. مقیاس های اندازه گیری 150

3.2.5. جامعه و نمونه آماری 152

3.3. روش تحلیل داده ها 154

3.3.1. روش های توصیفی 154

3.3.2. روش های تحلیلی 155

3.3.2.1. آزمون مقایسه میانگین دو جامعهی آماری 155

3.3.2.2. آزمون فرض آماری بری مقایسه واریانس دو جامعه آماری 155

3.3.2.3. آزمون فرض آماری برای مقایسه ی میانگین چند جامعه 156

3.3.2.4. تحلیل همبستگی 156

3.3.2.5. آزمون فریدمن 157

3.3.3. روش معادلات ساختاری 157

3.3.3.1.ارزیابی تناسب  یا برازش مدل 159

3.3.3.2.اصلاح مدل 161

3.3.3.3. تفسیر مدل 161

4  تجزیه و تحلیل داده­ها 163

4.1. مقدمه 163

4.2. نتایج آمار توصیفی 164

4.2.1. اطلاعات جمعیت شناختی 164

4.2.1.1. استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 164

4.2.1.2. تقسیم بندی براساس جنسیت 166

4.2.1.3. تقسیم بندی براساس سن 167

4.2.2. تقسیم بندی براساس سطح تحصیلات 168

4.2.3. اطلاعات آماری درباره ی دانش کامپیوتر و اینترنت پاسخ­دهندگان 169

4.2.3.1. دانش کامپیوتر پاسخ دهندگان 169

4.2.3.2. مدت زمان استفاده کارکنان از اینترنت 171

4.2.3.3. فراوانی استفاده از اینترنت 172

4.2.4. نتایج آمار توصیفی متغییرهای مدل مفهومی تحقیق 175

4.2.5. بررسی فرضیه های تحقیق 182

4.2.6. بررسی و ارزیابی فرضیه­های تحقیق 196

4.2.6.1. نتایج حاصل از آزمون­های رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی 201

4.2.7. آزمون­های تکمیلی 201

5  یافته­های تحقیق و پیشنهادات 229

5.1. مقدمه 229

5.2. تحلیل نتایج تحقیق 230

5.2.1. ارزیابی نتایج فرضیه­ها 230

5.2.2. پاسخ به سوالات تحقیق 233

5.2.3. بررسی و ارزیابی آزمون­های تکمیلی 235

5.3. پیشنهادات و توصیه­های مدیریتی 239

5.3.1. محدودیت­های تحقیق 243

5.3.2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 244

منابع    246

ضمائم و ملحقات 261

فهرست جداول

جدول 1 سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها 35

جدول 2مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی                                                          49

جدول3 دورههای تحول در نظام بانکداری 51

جدول4 مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی 54

جدول 5کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته 60

جدول 6ویژگی های کلی مدل پذیرش فناوری 70

جدول 7مهمترین دلایل عدم امکان به کارگیری مدل درسطح سازمان 79

جدول 8مروری بر تحقیقات بین المللی در حوزه­ی بانکداری اینترنتی 89

جدول 9 مروری بر تحقیقات انجام شده بر پایه­ی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری 92

جدول 10مروری بر تحقیقات بین المللی بر مبنای مدل پذیرش فناوری در حوزه ی همراه بانک 95

جدول 11مروری بر تحقیقات بین المللی بر مبنای نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری در حوزه ی همراه بانک 98

جدول 12مدل ها و تئوری ها در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات 111

جدول 13ارزیابی نقش متغییرهای میانجی در مدل های مختلف پذیرش فناوری.              117

جدول 14معرفی متغییرهای مدل مفهومی 122

جدول 15 نمونهای از پرسشنامه­ی مرحله­ی  پیش تحقیق 136

جدول 16آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه 141

جدول 17آلفای کرونباخ به تفکیک گزاره­ها 141

جدول 18 نتایج نهایی آزمون پایایی آزمون پیش مطالعه 145

جدول 19فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 163

جدول 20 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سن کارکنان 165

جدول 21 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سطح تحصیلات کارکنان 166

جدول 22 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب دانش کامپیوتر 167

جدول 23تقسیمبندی پاسخدهندگان برحسب تجربه استفاده ازاینترنت 169

جدول 24 فراوانی استفاده ازاینترنت 170

جدول 25 فراوانی استفاده ازاینترنت 172

جدول 26 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرعملکرد مورد انتظار در نمونه مورد بررسی 174

جدول 27 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتلاش مورد انتظار در نمونه مورد بررسی 175

جدول 28 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتاثیرات اجتماعی در نمونه مورد بررسی 176

جدول 29 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتسهیل شرایط در نمونه مورد بررسی 178

جدول 30 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیراعتماد در نمونه مورد بررسی 179

جدول 31 شاخصهای توصیفی گزاره­های متغیر قصدرفتاری در نمونه مورد بررسی 180

جدول 32 شاخصهای برازش مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد مورد انتظار 183

جدول 33 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تلاش مورد انتظار 185

جدول 34 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر تاثیرات اجتماعی 187

جدول 35 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تسهیل شرایط 190

جدول 36 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر اعتماد 192

جدول 37 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر قصد استفاده 194

جدول 38 خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ها 194

جدول 39 نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق 200

جدول 40 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 202

جدول 41 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر استفاده بر متغیرهای تحقیق 204

جدول 42 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر سطوح سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 206

جدول 43 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح سنی مختلف 207

جدول 44 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر سطوح تحصیلات مختلف بر متغیرهای تحقیق 209

جدول 45 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح تحصیلات مختلف 210

جدول 46نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثرسطوح مختلف دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت بر متغیرهای تحقیق 212

جدول 47 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح مختلف دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت 213

جدول 48 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر مدت زمان آشنایی و کار با اینترنت کارکنان بر متغیرهای تحقیق 217

جدول 49 نتایج آزمون توکی جهت سنجش اثر مدت زمان آشنایی و کار با اینترنت کارکنان بر متغیرهای تحقیق 218

جدول 50 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر میزان استفاده کارکنان از اینترنت مختلف بر متغیرهای تحقیق 221

جدول 51 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب میزان استفاده از اینترنت کارکنان 222

جدول 52 نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت هر یک از ابعاد تحقیق 225

                             فهرست شکلها

شکل1- 1 مدل مفهومی تحقیق. 19

شکل2تئوری رفتار منطقی. 67

شکل 3 تئوری رفتار برنامهریزی شده. 68

شکل 4 مدل مفهومی ازپذیرش فناوری. 69

شکل 5 فرآیند پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات بر مبنای مدل پذیرش فناوری. 71

شکل 6 مدل پذیرش فناوری 2 (. 77

شکل 7 مدل تناسب وظیفه با فناوری. 78

شکل 8 ابعاد مختلف فناوری. 111

شکل 9مدل مفهومی تحقیق. 129

شکل 10 مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار در حالت تخمین استاندارد. 182

شکل 11 مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار  در حالت معناداری  183

شکل 12مدل اندازهگیری متغیر تلاش مورد انتظار در حالت تخمین استاندارد. 185

شکل 13  مدل اندازهگیری متغیر تلاش مورد انتظار  در حالت معناداری  185

شکل 14  مدل اندازه گیری متغیر تاثیرات اجتماعی در حالت تخمین استاندارد. 187

شکل 15   مدل اندازهگیری متغیر تاثیرات اجتماعی  در حالت معناداری  187

شکل16   مدل اندازهگیری متغیر تسهیل شرایط در حالت تخمین استاندارد  189

شکل17  مدل اندازهگیری متغیر تسهیل شرایط  در حالت معناداری  190

شکل18 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت تخمین استاندارد  191

شکل 19 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت معناداری. 192

شکل 20   مدل اندازه گیری متغیر قصد استفاده در حالت تخمین استاندارد. 193

شکل 21  مدل اندازه گیری متغیرقصد استفاده در حالت معناداری

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید