پایان نامه تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات


چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

به طور کلی،اندیشه های موجود و نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت به نقد جدی شرایط و موقیعیت های اساسی و بنیادی جوامع سرمایه داری اشاره دارد.موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت با دیدگاه ها و عقاید دو متفکر کلیدی به نام های تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر شناخته می شوند.این دو متفکر انتقادی با طرحِ مفاهیم”صنعت فرهنگ”و”فرهنگ توده وار”سهم مهمی در اندیشۀ انتقادیِ علم ارتباطات و رسانه های جمعی دارند.بینش های فلسفی و معرفت شناسانۀ این دو متفکر به بحث در چیستی دیدگاه کل گرایانۀ نقش بنیادی پژوهش های ارتباطی و رسانه ای می پردازند.از این رو،این تحقیق به تبیین تاریخی دیدگاه های این دو متفکر در چارچوب فکری مکتب فرانکفورت تمرکز می کند.هدف اصلی این تحقیق به رسمیت شناختن خواستگاه های تاریخی و فکری مکتب  نظری انتقادی فرانکفورت و پیروی از نفوذ نسبی ادراک شده در حوزۀ ارتباطات و رسانه ها است.درپایان،محقق نتیجه می گیرد مکتب نظریِ انتقادی فرانکفورت طی دوران تکاملی اش به پارادایم مسلط نقد فرهنگ در حوزۀ علم ارتباطات و رسانه ها تبدیل شد.در حقیقت،محوریت مکتب فرانکفورت به تکامل و گسترش مفاهیم صنعت فرهنگ و فرهنگ توده وار کمک کرد و به درک بهتر نظریه و عمل ارتباطات و رسانه ها به لحاظ تاریخی مدد رساند.این محوریت در حال حاضر راهنمای اصلی پژوهش های انتقادیِ مرتبط با علم ارتباطات و رسانه های جمعی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

فصل یکمکلیات طرح.. 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت پژوهش…. 4

1-3 اهداف پژوهش…. 5

1-4 مروری بر مفاهیم بنیادی پژوهش…. 6

1-4-1 تاریخ گرایی 7

1-4-2 تاریخ نگاری 8

1-4-3 فلسفه تاریخ 8

1-4-4 تاریخیت (تاریخی بودن) 9

1-4-5 تبیین… 9

1-4-6 مکتب   9

1-4-7 نظریه انتقادی . 11

1-4-8 پوزیتیویسم . 11

1-4-9 تجربه گرایی . 12

1-4-10 دیالکتیک . 13

1-4-11 امر ناهمسان . 13

1-5- پرسش‌های پژوهش…. 14

1-6- فرضیه‌های پژوهش…. 14

1-7- محدودیت و مشکلات پژوهش…. 15

فصل دومپیشینه طرح و مطالعات نظری.. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2 بررسی مطالعات انجام شده. 19

2-2-1 کتاب‌ها. 19

2-2-2 پایان‌نامه‌ها. 24

2-2-3 مقالات…. 25

2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها 28

2-3-1 پیشینه. 28

2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت…. 29

2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت…. 42

2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات…. 44

2-3-5 تعریف واژهها و اصطلاحات…. 50

2-3-6 الگوی نظری پژوهش….. 55

فصل سومروش شناسی تحقیق.. 62

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش مطالعه و پژوهش علوم انسانی در تاریخ.. 64

3-3 تبیین تاریخی چیست؟. 65

3-4 ابزار پژوهش…. 67

3-5 جامعه آماری.. 67

3-6 روش گردآوری داده ها 67

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید