پایان نامه تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

دانشکده الهیات و معارف اسلامی(شهید مطهری)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
رشته فلسفه غرب
تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

استاد راهنما:
دکتر علی حقی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا کهنسال

زمستان 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست
چکیده هشت
کلید واژگان: هشت
پیشگفتار چهارده
مقدمه
الف- آشنایی با شخصیت و اندیشه‌ی جان راولز 17
ب- پیشینه‌ی پژوهش 19
فصل اول
مفهوم‌شناسی عدالت و عدالت سیاسی 23
1-1. عدالت 23
2-1. عدالت سیاسی 24
3-1. سیر مفهومی عدالت در اندیشه‌ی سیاسی غرب 25
فصل دوم
توصیف 29
1-2. اهمیت و جایگاه ‌نظریه‌ی راولز 29
2-2. بیان نظریه 30
3-2. راولز پیشین و پسین 32
4-2. اصول عدالت در نظریه‌ی راولز 35
5-2. رئوس مطالب نظریه‌ی راولز 37
6-2. نتایج سیاسی نظریه‌ی راولز 39
فصل سوم
بسترهای فکری راولز 41
1-3. انگیزه‌ی نظریه‌پردازی راولز 41
2-3. آبشخورهای فکری جان راولز 42
1-2-3. لیبرالیسم 42
2-2-3. انسان‌‌گرایی 50
3-2-3. سکولاریسم 52
4-2-3. انسان‌شناسی وظیفه‌‌گرا 54
5-2-3. کثرت‌‌گرایی 58
6-2-3. نسبیت‌‌گرایی معرفتشناختی 60
7-2-3. کانتیسم 63
فصل چهارم
بررسی نظریه‌ی راولز، ویژگیها و مبانی آن 79
1-4. نقد راولز بر نظریههای رقیب 79
1-1-4. دیدگاه راولز درباره‌ی نظریه‌ی سودگرایی 80
2-1-4. دیدگاه راولز درباره‌ی نظریه‌ی شهودگرایی 84
3-1-4. دیدگاه راولز درباره‌ی نظریه‌ی کمال‌گرایی 87
2-4. راولز پیشین 89
1-2-4. کثرت‏گرایی 90
2-2-4. قراردادگرایی 91
3-2-4 وضع نخستین 93
4-2-4 پرده‌ی بی‌خبری 94
5-2-4. عقلانیت 94
6-2-4. اصول عدالت 96
3-4. راولز پسین 97
1-3-4. پراگماتیسم 97
2-3-4. مدارای دموکراتیک 107
3-3-4. اجماع هم‌پوشان 109
4-3-4. اصل همگانی عدالت 110
5-3-4. ایمان عقلایی به امکان تحقّق یک نظام عادلانه 112
6-3-4. ایده‌ی مفهوم سیاسی عدالت 112
7-3-4. ایده‌ی اجماع هم‌پوشان 114

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد