پایان نامه تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF و اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز


دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

استاد راهنما:

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی:…………………………… أ

فهرست مطالب:…………………………….. ب

فهرست جدول‌ها:…………………………….. ج

فهرست نمودارها:……………………………ح

فهرست شکل‌ها:…………………………….. خ

فصل اول : طرح پژوهش…………………………

مقدمه……………………………….. 2

بیان مسئله……………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………….. 7

اهداف پژوهش:……………………………. 9

فرضیه های پژوهش………………………………….. 10

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………… 11

فصل دوم : ادبیات پژوهش……………………………….

مبانی نظری………………………………….. 14

توسعه عروقی………………………………….. 14

آنژیوژنز………………………………. 14

آرتریوژنز………………………………. 15

مکانیزیم های آنژیوژنز………………………………. 16

عوامل اثر گذار بر آنژیوژنز………………………………. 17

الف) عوامل متابولیکی تحریک کننده آنژیوژنز……………… 18

1- عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)………………………………

ایزوفرم های VEGF…………………………………

گیرنده های VEGF…………………………………

اعمال بیولوژیکی VEGF…………………………………

2- نیتریک اکساید(NO):…………………………….

NO و مکانیزم های آن در عروق خونی………………………. 23

تولید NO……………………………..

انواع آنزیم NOS و عملکرد های آن………………………. 25

ب) عوامل متابولیکی مهار کننده آنژیوژنز……………… 26

1- اندوستاتین………………………………….. 26

مکانیزم تولید اندوستاتین………………………………….. 27

تاثیرات بیولوژیک و مکانیزم عمل اندوستاتین………………. 28

آنژیوژنز و بیماری ها…………………………….. 30

آنژیوژنز و ورزش……………………………………… 31

ورزش و تنظیم کننده های متابولیکی آنژیوژنز………………………………. 32

ال-آرژنین………………………………….. 33

منابع تامین ال-آرژنین………………………………….. 34

چرا ال آرژنین توسط ورزشکاران و گروه های مختلف مصرف می شود؟…………… 34

حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………….. 36

چگالی مویرگی، حداکثر اکسیژن مصرفی و ورزش کشتی……………….. 37

مبانی تجربی………………………………….. 38

تحقیقات داخل کشور……………………………… 38

تحقیقات خارج کشور……………………………… 41

نتیجه گیری………………………………….. 52

فصل سوم : روش پژوهش………………………………….

نوع پژوهش………………………………………. 54

جامعه آماری و نمونه ها ونحوه انتخاب……………………… 54

معیارهای ورود به پژوهش……………………………………… 54

متغیرهای پژوهش………………………………………. 54

امکانات و ابزار مورد استفاده……………………………… 55

روش جمع آوری داده ها…………………………….. 56

الف) اندازه گیری ابعاد بدنی………………………………….. 56

ب) اندازه گیری نمونه های خونی………………………………….. 57

ج) اندازه گیری نسبت تبادل تنفسی………………………………….. 58

د) اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………….. 58

ه) اندازه گیری کالری دریافتی روزانه……………………………….. 58

و) اندازه گیری کالری مصرفی روزانه……………………………….. 59

روش اجرای پژوهش………………………………………. 60

مراحل اجرای پژوهش………………………………………. 61

کنترل رژیم غذایی………………………………….. 62

پروتکل مصرف مکمل ال-آرژنین………………………………….. 62

پروتکل تمرین وامانده ساز……………………………… 62

تمرین کشتی………………………………….. 63

ملاحظات اخلاقی …………………………….. 65

محدودیت های پژوهش …………………………….. 66

پیش فرض های پژوهش ……………………………. 66

روش آماری………………………………….. 66

فصل چهارم : یافته های پژوهش……………………………..

توصیف آماری داده ها…………………………….. 68

استنباط آماری داده ها…………………………….. 70

آزمون فرضیه ها…………………………….. 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری……………………………….

خلاصه پژوهش………………………………………. 79

یافته های پژوهش………………………………………. 80

بحث و تفسیر نتایج…………………………………. 82

نتیجه گیری کلی………………………………….. 90

پیشنهادها…………………………….. 91

منابع………………………………….. 92

پیوست شماره 1: رضایت­نامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی………………… 101

پیوست شماره 2: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقه پزشکی ……………….. 102

پیوست شماره 3: پرسشنامه­ سبک زندگی …………………………….. 104

پیوست شماره 4: پرسشنامه یاد آمد تغذیه……………………………….. 106

پیوست شماره 5: پرسشنامۀ ارزیابی فعالیت جسمانی………………………….. 107

چکیده انگلیسی: …………………………….. 111

چکیده:

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده بدنی 71/1±14/24 به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفدار انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (7 نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمودنی‌ها پروتکل وامانده ساز بروس را تا رسیدن به واماندگی ادامه دادند، و از آنها قبل و بلافاصله پس از انجام پروتکل نمونه خونی تهیه شد. مقادیر VEGF و اندوستاتین سرمی به روش الایزا اندازه‌گیری شد. هم‌چنین حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای تنفسی اندازه گیری شد. آزمودنی‌های گروه مکمل، به مدت 14 روز مکمل‌ال آرژنین (1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف کردند، و گروه دارونما نیز مکمل بی اثر را دریافت کردند. هر دو گروه در دوره مصرف مکمل به انجام تمرینات تخصصی خود مطابق با هفته‌های قبل پرداختند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از SPSS و با روش آماری t استیودنت در سطح معنی‌داری (05/0P≤) تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: تغییرات VEGF، اندوستاتین و هم چنین نسبت VEGF به اندوستاتین کشتی‌گیران تمرین کرده به یک جلسه فعالیت وامانده ساز قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال‌آرژنین به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(05/0P≥)؛ مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز پیش و پس از دریافت مکمل به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P≥).

بحث و نتیجه‌گیری: هرچند که یافته‌های ما به لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما به نظر می‌رسد، مصرف مکمل ال‌آرژنین با افزایش نسبی VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین و همچنین کاهش اندوستاتین در گروه مکمل در پاسخ به فعالیت، سبب توسعه نسبی فرآیند آنژیوژنز شد، که در پی آن حداکثر اکسیژن مصرفی نیز افزایش نسبی یافت.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

بدن به هنگام مواجهه با استرس ناشی از فعالیت بدنی، تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فراوانی را تجربه می‌کند، که سبب ایجاد سازگاری‌های متنوعی می‌شود؛ در این بین، توسعه عروقی عضلات اسکلتی و قلبی از جمله مهمترین سازگاری‌ها است، که آنژیوژنز و آرتریوژنز فرآیندهای اصلی آن هستند. توسعه عروقی تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک قرار دارد، که از میان آنها، نقش فعالیت بدنی به عنوان یک عامل فیزیولوژیک با اهمیت مورد توجه است(1). توسعه عروقی ناشی از فعالیت، در پاسخ به نیاز بیشتر عضلات به اکسیژن و تسهیل روند تبادلات مواد و متابولیت‌ها به بافت عضلانی صورت می‌گیرد(2). مسلماً کسب این سازگاری‌ها در جهت توسعه عملکرد ورزشکار رخ می‌دهد. از این جهت است که در فعالیت شدیدی نظیر کشتی که حجم زیادی از عضلات درگیر هستند، و زمان استراحت و بازیافت بسیار کوتاه است؛ تغییرات سازشی که منجر به افزایش سرعت تبادلات مواد در عضلات می­شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. تا کنون عوامل زیادی در توجیه این سازگاری شناسایی شده‌اند. تحقیقات عواملی نظیر ماهیت و نوع فعالیت و هم‌چنین سیستم انرژی درگیر در فعالیت، که سبب ایجاد پاسخ‌های متفاوت هورمونی، سایتوکاینی و متابولیکی می‌شوند، را در روند توسعه عروق ناشی از فعالیت موثر می‌دانند. علاوه بر این تحقیقات اخیر نقش برخی از عوامل محیطی نظیر تغذیه را نیز در این فرآیند قابل توجه دانسته‌اند.

عوامل تغذیه­ای از جمله عوامل اثر گذار بر فرآیندهای فیزیولوژیک هستند، که ترکیب و تعامل آنها با متغیرهای تمرینی‌ مورد توجه پژوهشگران علوم فیزیولوژی ورزشی است. امروزه شناسایی فرآیندهای بیولوژیک و عوامل تغذیه­ای موثر بر آن سبب ساخت انواع داروها و مکمل­های غذایی شده است. در این میان ورزشکاران به عنوان یکی از گروه­های عمده مصرف کننده این مکمل‌ها مطرح هستند؛ لذا آگاهی و شناخت کافی درباره استفاده درست از این مکمل‌ها می­تواند ضمن ارتقای سطح بهداشت و سلامت باعث بهبود کیفیت عملکرد ورزشکاران شود.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید